נתיב מאיר הלכות גירושין פרק ט

נתיב מאיר הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ט
[ט] התנה עליה שתתגרש כשיעבור מכנגד פניה ל' יום והיה הולך ובא וכו' ולא נתייחד עמה כשילך וישהה שלשים יום תהיה מקודשת וכו' בד"א כשהתנה ואמר הרי היא נאמנת עלי לומר שלא פייסתיה אבל אם לא האמינה חוששין שמא פייסה וכו' ומחלה לו וחזר ובטל הגט כשפייסה ומפני חשש זה יהיה הגט פסול אחר שלשים יום וכו'. והשיג הראב"ד ז"ל חיי ראשי איני יודע מחילה זו מה היא ומה יש בידה למחול בתנאים והפיוס אינו אלא שנתפייס עמה שלא לגרשה ובטל הגט שבידה ואע"פ שאמרו משהגיע הגט לידה אינו יכול לבטלו ה"מ בלא תנאי אבל בת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.