נתיב מאיר הלכות איסורי מזבח פרק ד

נתיב מאיר הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה ה
[ה] /השמטות/
כתב שם רבינו דלאחר הקדש לא שייך מוקצה ובפ"ב מהל' בכורות הל' ג כתב וכן אם נעבדה בו עבירה וכו' או שהוקצה או נעבד ירעה עד שיפול בו מום וכו' ע"כ. והקשה הרי"ט אלגזי פ"ו בבכורות סימן נח איך שייך מוקצה בבכור הא אין אדם מקצה דבר שאינו שלו ואפילו לר"י הגלילי דקדשים קלים ממון בעלים הוא מ"מ גבי בכור לא שייך למימר כן דאמרינן בב"ק יג. שאני בכור דמתנות כהונה הוא ומשולחן גבוה קא זכו ועוד הא בפ"ד מהל' אס"מ כתב רבינו בעצמו שאין שייך מוקצה לאחר הקדש (מטעם הנ"ל) וא"כ מ"ש כאן לענ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.