נתיב מאיר הלכות אבל פרק ב

נתיב מאיר הלכות אבל פרק ב

  

הלכה ו
[ו] כמה חמורה מצות אבלות שהרי נדחת לו הטומאה מפני קרוביו כדי שיתעסק עמהן ומתאבל עליהן וכו' לה יטמא מצות עשה שאם לא רצה להטמא מטמאין אותו על כרחו בד"א בזכרים שהוזהרו על הטומאה אבל הכהנות הואיל ואינן מוזהרות על הטומאה כן אינן מצוות להתטמא לקרובים אלא אם רצו מתטמאות ואם לאו לא מטמאות. עכ"ל והשיג הראב"ד א"א קשיא הא דתניא אשתו אנוסה לא אונן ולא מיטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מיטמאה לו הא נשואה מיטמאה לו ע"כ פירש השגתו היא כן דבתור היתר לטמא כלומר דנשואה מותרת לטמא א"א לפרש דהא ארוסה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.