ניאוף

ניאוף מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 377 מקורות עבור ניאוף. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מדרש תנאים לדברים פרק ג

 בתורה או שאמר דבר שלא נצטוה מושלו מלה"ד למלך שגזר ואמר כל מי שאכל מפגי שביעית יהוא מחזירין אותו בקמפון הלכה אשה אחת בת טובים ליקטה ואכלה פגי שביעית והיו מחזירין אותה בקמפון אמ' לו אדוני המלך בבקשה ממך הודיע סורחני שלא יהו בני המדינה אומ' דומה שנמצא בה דברי ניאוף או שנמצא בה דבר כשפים הן רואין פגין תלויין בצוארי ויודעין שבשבילן אני מתחזרת כך אמר משה לפני המקום עברה שעברתי תכתב אחרי אמר לו המקום הריני כותבה שלא היתה אלא על המים שנ' (במדבר כ"ז י"ד) כאשר מריתם פי במדבר צן: ר' שמעון אומר מלה"ד למלך בשר ודם

2

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ט

 ה'/) העל אלה לא אפקד בם נאם ה' וגו' אמר הקב"ה על הכל אני כובש ועל הזימה אני כועס הריני מוסרן למלכיות הה"ד אחריו (שם /ירמיהו ה'/) עלו בשרותיה וגו' (משלי ה) פן ישבעו זרים כחך וכן אמר להם משה לישראל בשעה שאתם יוצאים למלחמה הזהרו שלא יהיה בכם עון ניאוף שאם יש עון זמה ביניכם הקב"ה הנלחם לכם הוא ישוב מאחריכם ואתם נמסרים ביד שונאיכם הה"ד (דברים כג) כי ה' אלהיך מתהלך וגו', לא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך מהו כי ה' אלהיך אמר להם משה לישראל הוו יודעין שאין הקב"ה מייחד שמו בישראל שהוא נקרא אלהיך אלא

3

דברים רבה (וילנא) פרשת ואתחנן פרשה ב

 חטייה שלי לדורות א"ר שמואל למה הדבר דומה למלך שגזר ואמר כל מי שילקט ויאכל מפירות שביעית מחזירין אותו בקומפין הלכה אשה אחת ולקטה ואכלה התחילו לחזר אותה בקומפין אמרה לו אדוני המלך בבקשה ממך יתלו הפגין הללו בצוארי שלא יהו בני המדינה אומרים נמצא בה דבר כשפים או דבר ניאוף ומתוך שהן רואים את הפגים בצוארי יודעים שבשבילן אני מחזרת בקומפין כך אמר משה רבש"ע תכתב חטיה שלי לדורות שלא יהיו ישראל אומרים זייף משה בתורה או אמר דבר שלא נצטווה וידעו שלא היה אלא על המים הרי בעת ההיא לאמר.ז [ג, כד] ה' אלהים אתה החילות, מהו

4

מדרש תנחומא (בובר) פרשת נשא

 מה הוא לה (שם /אסתר/ ח א), ואף כאן ועד אין בה, אע"פ שאין לה עכשיו, יש לאחר זמן, שנאמר והייתי עד ממהר [במכשפים ובמנאפים] (מלאכי ג ה).[יג] אמרו רבותינו אשה שהיא מתייחדת עם בעלה, והוא משמש עמה, והיא נותנת עיניה באחר בשעת תשמיש, אין לה ניאוף גדול מזה, שנאמר האשה המנאפת תחת אישה [תקח את זרים] (יחזקאל טז לב), וכי יש אשה שמנאפת תחת בעלה, אלא זו שפגעה באיש אחד, ונותנת עיניה בו, והיא משמשת עם בעלה, ולבה עליו. שאל מלך הערביים את ר' עקיבא, אני כושי ואשתי כושית, וילדה לי בן לבן, אני הורגה שזינתה תחתי, א"ל

5

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נשא

 לפני המלך כי הגידה אסתר מה הוא לה, ואף כאן ועד אין בה אע"פ שאין לה עכשיו יש לה לאחר זמן שנא' (מלאכי ג) וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים, אמרו רבותינו ז"ל בזמן שהאשה מתיחדת עם בעלה והוא משמש עמה ולבה לאיש אחר שראתה בדרך אין לך ניאוף גדול מזה שנאמר (יחזקאל טז) האשה המנאפת תחת אישה תקח את זרים וכי יש אשה מנאפת תחת אישה משמשת עם בעלה ונותנת עיניה באיש אחר אלא זו היא שפגעה באיש אחר ונתנה עיניה בו והיה משמשת עם בעלה ולבה עליו, מעשה במלך הערביים ששאל את רבי עקיבא אני כושי

6

אגדת בראשית (בובר) פרק יז

 לכך נאמר אם לא בריתי יומם ולילה. [ב] ד"א אם לא בריתי. שאל אגריפס המלך את ר' אליעזר הגדול אמר לו ואם חביבה מילה לפני הקב"ה, למה לא כתובה במתן תורה עם עשרת הדברות, הרי הזהיר על ע"א, ועל שבועת השם, ועל השבת, ועל כיבוד אב ואם, ועל הרוצח, ועל ניאוף, ועל גנבה, ועל עדות שקר, ועל חימוד, על כל אלו מזהיר, אבל על המילה לא הזהיר. אמר לו ר' אליעזר אתה אמרת לי שאתה יודע לקרות את התורה, והרי אין אתה יודע, אמרו לו טול והסתכל שעד שלא נתן הקב"ה את התורה נתן להם את המילה, ומניין שנאמר בחדש

7

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת נשא פרק ה

 היתה יולדת בנים נאים:סימן לא[לא] ונקה האיש מעון. שלא יאמר הבעל מה לי להשקות את בת ישראל ולחוב בדמיה של זו נאמר ונקה האיש מעון, שלא יהא לו עון אם זינתה ומתה, לכך נאמר ונקה: ד"א ונקה האיש מעון. בזמן שהאיש מנוקה מעון ניאוף אותה שעה והאשה ההיא תשא את עונה, ואם אין האיש מנוקה מעון ניאוף אשתו אינה נבדקת, וכד"א לא אפקוד על בנותיכם וגו' (הושע ד' י"ד):

8

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 בלעם עיקרא דמילתא גוברין הוו. אמר רבי חיסדאי והא תנינן דנחל שיטים מגדל הניאוף דנשים הוא ואת אמרת בעל כרחן (עומדת) [עמדו שם]. ואמר רבי אושעיא מאי דכתיב ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים [יואל ד] שבאותו זמן עתיד הקב"ה לרפאות את כל העולם ומפני שנחל שטים מרבה ניאוף יצא מעין מבית ה' לרפאות אותו הנחל. א"כ הרי לך כי בשביל הניאוף הן באות מעצמן. א"ר מנסיא ח"ו גלוי וידוע דבמקום שבעליהם ואביהם שם שאינן באות מעצמן בפרהסיא אלא הם הפקירו אותן בעל כרחן בעצת בלעם. א"ר יוסי בן קסמא תמיה אני אם מגילה זו לא באה אלא

9

זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר ויקחו להם נשים מואביות

 עיקרא דמילתא גוברין הוו.[אות קמח] אמר רבי חיסדאי, והא תנינן, דנחל שיטים מגדל הניאוף דנשים הוא, ואת אמרת בעל כרחן עמדו שם. ואמר רבי אושעיא, מאי דכתיב, ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים, שבאותו זמן, עתיד הקב"ה לרפאות את כל העולם, ומפני שנחל שטים מרבה ניאוף, יצא מעין מבית ה' לרפאות אותו הנחל. א"כ הרי לך כי בשביל הניאוף הן באות מעצמן.[אות קמט] א"ר מנסיא, ח"ו. גלוי וידוע, דבמקום שבעליהם ואביהם שם, שאינן באות מעצמן בפרהסיא, אלא הם הפקירו אותן בעל כרחן בעצת בלעם.[אות קנ] א"ר יוסי בן קסמא, תמיה אני, אם מגילה זו לא

10

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר ס"מ ואשת זנונים

 הוא חושב לצחק עמה כמקודם לכן. ומכאן לפעולה, ז) והיא אעדיאת תקונהא מינה, כי אחר שנתגלה המלכות דמדת הדין תכף נסתלקו ממנה כל האורות והתקונים שהיו לה ממלכות דמדת הרחמים. ומכאן לפעולה ח) ואתהדרת גיבר תקיף קאים לקבליה וכו', כי כל עוד שהיו עליה תקוניה, היתה מבחינת קליפות הימין, כי ניאוף קליפת ימין הוא, ועתה שהתנצלה מכל התקונים, מחמת שנגלה בה המלכות דמדת הדין, היא נתהפכה מקליפת הימין ונעשתה לקליפת השמאל, דהיינו למדת הרציחה, וז"ש ואתהדרת וכו' כי נהפכה עתה לקליפת השמאל.וצריך שתדע, שהמלכות דמדת הדין, אין בה עוד השעור להמית האדם בתחילת גילויה, אלא שצריכה להתגלות על האדם

1234567891011121314151617181920