נח

נח מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 20096 מקורות עבור נח. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק יא

 מוכרת למזונות וחוזרת וטורפת לשם כתובה [דף סב עמוד ב] ולא אמרין לה חוי זבניך תיפתר שהוקיר המקח רבי יעקב בר אחא בשם ר' יוחנן ר' הילא בשם ר' לעזר כשם שאדם חס על כבוד אלמנתו כך חס על כבוד גרושתו דאמר ר' יעקב בר אחא בשם ר' לעזר [ישעי' נח ז] מבשרך לא תתעלם זו גרושתו איתתיה דר' יוסי הגלילי הוות מעיקה ליה סגין סליק ר' לעזר בן עזריה לגביה א"ל ר' שיבקה דלית היא דאיקרך א"ל פורנה רב עלי א"ל אנא יהיב לך פרנה ושבקה יהב ליה פרנה ושבקה אזלת ונסיבת לטסורא דקרתא איתנחת מן ניכסוי ואיתעביד בסגיא

62

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מגילה פרק א

 ר' יסא פשט ר' לעזר לחברייא [דף טו עמוד א] [בראשית ו יט] מכל החי מכל בשר שיהו שלימים באיבריהן מירטים פשט רבי לעזר [שם ז יד] כל צפור כל כנף פרט למירטים טהורים אבל לא טמאים מניין ר' אבא בריה דרבי פפי ר' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי הגה נח תורה מתוך תורה אמר כבר נאמר לי [שם ט ג] כירק עשב נתתי לכם את כל לאיזה דבר ריבה הכתוב בטהורין לקרבנות ועכו"ם בזמן הזה רשאין לעשות כן ר' בא בשם רב יהודה אסור לישראל לסייעו ואסור להיעשות לו שליח אנטונינוס שאל לרבי מהו לבנות מזבח א"ל בניהו וגנוז

63

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מגילה פרק ב

 בלילה תמן אמרין אפילו עיבר זמנה לא מפני חמותה מפני כלתה אשה אחת משל בית רבותינו ראו אותה טובלת כדרכה ביום נאמר מעיברת זמן הוות נידה שנאנסה וטבלה ר' שמי בשם רב טהורה לביתה וטמאה לטהרות ר' לעזר בשם ר' חנינה טמאה בין לביתה בין לטהרות מה טעמא [ויקרא יג נח] וכובס שנית וטהר מה הראשונה לדעת אף השנייה לדעת מניין שהראשונה לדעת [שם נד] וצוה הכהן וכבסו לדעת ואנן חמיי רבנן מקדמין לעיבורה רב נחמן בשם ר' מנא מצוה להקדים כדי לזרז במצות:הלכה ו[דף כא עמוד ב] מתני' כל היום כשר לקריאת המגילה ולקריאת ההלל ולתקיעת שופר

64

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מועד קטן פרק א

 כאן באילן כאן בזרעים:הלכה דמתני' צדין את האישות ואת העכברים בשדה האילן ובשדה הלבן כדרכו במועד ובשביעית ר' יהודה אומר בשדה האילן כדרכו ובשדה לבן שלא כדרכו ומקרין את הפירצה במועד ובשביעית בונה כדרכו: גמ' אישות זו חולדה. אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר [תהילים נח ט] נפל אשת בל חזו שמש. ניחא בשדה האילן בשדה הלבן. אלא בשדה הלבן שהיא סמוכה לשדה האילן: כדרכו. צד במצודה. שלא כדרכו תוחב בשפוד ומכה בקרדום ומרדד את האדמה תחתיה. תני מחריבין חורדי הנמלים במועד כיצד הוא עושה רשב"ג אומר נוטל מאלו ונותן בצד אלו והן מחנקין אלו את אלו [דף

65

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מכות פרק ג

 לשנים ושנים לארבעה ושתי רצועות עולות ויורדות בה ידה טפח ורחבה טפח ומגעת על פי כריסו ומכה שליש מלפניו ושתי ידות מאחוריו ואינו מכה אותו לא עומד ולא יושב אלא מוטה שנאמר [דברים כה ב] והפילו השופט והכהו לפניו וגו' והמכה מכה בידו אחת בכל כוחו והקורא קורא [שם כח נח נט] אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה וגו' והפלא ה' אלקיך את מכותך וגו' וחוזר לתחילת המקרא ואם מת תחת ידו פטור הוסיף לו רצועה אחת ומת הרי זה גולה על ידיו נתקלקל בין בריעי בין במים פטור רבי יהודה אומר האיש בריעי והאשה במים:הלכה יב

66

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת נדרים פרק ג

 הנולדים לך וכבר נולדו. מאי טעמא דרבנין [מלכים א יג ב] הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו ועדיין לא נולד:הלכה חמתני' הנודר משובתי שבת אסור בישראל ואסור בכותים מאוכלי השום אסור בישראל ואסור בכותים ומעולי ירושלים אסור בישראל ומותר בכותים קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל ואסור באומות שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר באומות שאיני נהנ(י) [ה] לישראל לוקח ביתר ומוכר בפחות שישראל נהנין לי לוקח בפחות ומוכר ביתר אין שומעין לו שאיני נהנה להם והם לי יהנה לאומות: גמ' ואין ישמעאל בכלל זרעו של אברהם. [בראשית כא יב] כי ביצחק יקרא לך

67

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סוטה פרק א

 משה זכה בעצמות יוסף ואין בישראל גדול ממנו שנאמר [שמות יג יט] ויקח משה את עצמות יוסף עמו מי לנו גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר [דברים לד ו] ויקבור אותו בגיא מול בית פעור וגו' ולא על משה בלבד אמרו אלא בכל הצדיקים שנאמר [ישעי' נח ח] והלך לפניך צדקך וכבוד י"י יאספך: גמ' אמר ר' יצחק כבוד חי העולמים היה עמהן כתיב [בראשית נ י] ויבואו עד גורן האטד. וכי יש גורן לאטד. אמר ר' שמואל בר נחמן חיזרנו בכל המקרא ולא מצינו מקום ששמו אטד. אלא מהו אטד אלו הכנענים שהיו ראויין לידוש

68

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סוטה פרק ט

 מב עמוד ב] ואמר אשר לא עבד בה בה עבודה פוסלת אין עבודה פוסלת בפרה. הכא אשר לא עבד בה בה עבודה פוסלת אין עבודה פוסלת במוקדשין. אית לך מימר תמן אשר אין בה מום בה המומין פוסלין אין המומין פוסלין במוקדשין. מחוסרי איברין מהו שיפסלו בה. אפי' בקרבנות בני נח אינם. לא כן אמר רבי יסא פשט רבי לעזר לחברייא [בראשית ו יט] ומכל החי מכל בשר שלימין באיבריהן. תמן יש מהן למזבח. ברם הכא אין מהן למזבח. רבי חונה בשם רבי ירמיה מכיון דאת אמר כפרה כתיב בה כקדשים כמי שיש מהן למזבח. טריפה מהו שתיפסל בה. מכיון

69

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת עבודה זרה פרק א

 אינון שבקין יתי אזלין לון גבי רחבעם בן שלמה הה"ד [מלכים א יב כז] אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית ה' בירושלם ישוב לב העם הזה אל אדניהם אל רחבעם. מה עשה עשה שני עגלי זהב וכתב על ליבן והרגוך אמר כל מלך דיקום יסתכל בון. א"ר חונה [תהילים נח ו] חובר חברי' מחוכם כל מי שהיה חוברו היה חוברו. א"ר חונה [הושע ה ב] ושחטה שטים העמיקו שהעמיק ברשע אמר כל דמפרסים אנא קטיל ליה. א"ר אבין בר כהנא אף שבתות וימים טובים מצינו שבדה להם ירבעם מלבו הה"ד [מלכים א יב לב] ויעש ירבעם חג בחדש השמיני

70

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת עבודה זרה פרק ב

 משיבין דבר שהוא לבא על דבר שהוא לשעבר רבי אבין בעי משיבין דבר שיצר הרע בטל על דבר שיצר הרע קיים. רב הושעיה אמר ולמה לי נן פתרין לה דברי הכל כיי דמר רב הונא בשם רב [זכריה יא יב] וישקלו את שכרי שלשים כסף אילו שלשים מצות שעתידין בני נח לקבל עליהן. ורבנין אמרי אילו שלשים צדיקים שאין העולם חסר מהן דמר רב נחמן בשם רבי מנא אין העולם יכול להיות פחות משלשים צדיקים כאבינו אברהם ומה טעם [בראשית יח יח] ואברהם היה יהיה יהיה מיניין שלשים. פעמים שרובן בבבל ומיעוטין בארץ ישראל פעמים שרובן בארץ ישראל ומיעוטן בבבל

1234567891011121314151617181920