נח

נח מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 20096 מקורות עבור נח. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ב

 מלמד שהרחיק איוב את עצמו מדבר המביא לעבירה ומן הכיעור ומן הדומה לכיעור: א"כ מה ת"ל איש תם וישר אלא מלמד שיצא איוב מהול. אף אדם הראשון יצא מהול שנאמר ויברא אלהים את האדם בצלמו (בראשית א' כ"ז). אף שת יצא מהול שנאמר ויולד בדמותו כצלמו (שם ה' ג'). אף נח יצא מהול שנאמר איש צדיק תמים היה בדורותיו (שם ו' ט'). אף שם יצא מהול שנאמר ומלכי צדק מלך שלם (שם י"ד י"ח). אף יעקב יצא מהול שנאמר ויעקב איש תם יושב אהלים (שם כ"ה כ"ז). אף יוסף יצא מהול שנאמר אלה תולדות יעקב יוסף (שם ל"ז ב') והלא

42

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לב

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לב עשרה דורות מאדם ועד נח וכי מה הוצרך לבאי עולם בכך אלא ללמדך שכל הדורות היו מכעיסין ובאין ולא הביא עליהן מי המבול בשביל צדיקים וחסידים שהיו בהם. ויש אומרים כל זמן שהיה מתושלח חי לא ירד מבול לעולם וכשמת מתושלח עוד נתלה להם שבעת ימים לאחר מיתתו שנאמר ויהי לשבעת הימים [ומי המבול היו על הארץ] (בראשית ז' י'). מה טיבן של שבעת ימים הללו אלו [שבעת] ימי אבלו של [מתושלח] הצדיק שעיכבו את הפורעניות [מלבא לעולם] לפיכך נאמר ויהי לשבעת הימים: דבר אחר ויהי לשבעת הימים מלמד שקבע

43

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ט

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ט עצם מעצמי מפני (שהאשה) [מה האשה] קשה להתפייס והאיש נח להתפייס. אלא שהאשה נבראת מן העצם והאיש נברא מן האדמה (ומה) [מה] עצם אפילו אתה נותנו בתוך המים אינו [נשרת] [נשרה] כך האשה (נבראת מן העצם) [והאיש נברא מן האדמה] מה אדמה כיון שאתה נותן עליה טיפה של מים והיא נשרת כך הוא האיש: מפני מה האשה מתקשטת ואין האיש מתקשט. אלא שהאשה נבראת מן האיש והאיש נברא מן האדמה מה הבשר הזה אם אין את נותן בו תבלין כל צרכו הוא מבאיש כך היא האשה אם אינה מתקשטת מבאשת

44

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לו

 ירמיה הוה מקיים ויברא אלהים את התנינים (שם א' כ"א) [וגורע] לא טוב היות. וכי מה צורך לכל באי עולם שיבואו לכאן. ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל כאילו אבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא: עשרה דורות מאדם ועד נח להודיע כמה ארך אפים לפניו שכל הדורות סורחים את מעשיהם עד שהביא המקום את מי המבול עליהם: עשרה דורות מנח ועד אברהם ומה תלמוד לומר אלא עשרה דורות היו סורחים את מעשיהם עד שעמד אברהם אבינו והלך בדרכיו וקבל שכר כולם: עשר נסיונות נתנסה אברהם אבינו [ועמד בכולם] להודיע כמה היא

45

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לז

 ממקומה לעתיד לבוא. ולמה נקוד על כל האותיות הללו אלא כך אמר עזרא אם יבוא אליהו ויאמר [למה] כתבתה אומר אני לו כבר נקדתי עליהם ואם יאמר (לו) [לי] יפה כתבתה אותה הריני מסלק נקודותיהן מעליהן: עשר תולדות בתורה אלה תולדות השמים והארץ (בראשית ב' ד'). אלה תולדות נח (שם ו' ט'). אלה תולדות שם (שם י"א י'). (אלה) [ואלה] תולדות תרח (שם י"א כ"ז). (אלה) [ואלה] תולדות ישמעאל (שם כ"ה י"ב). (אלה) [ואלה] תולדות עשו (שם ל"ו א'). (אלה) [ואלה] תולדות אהרן ומשה (במדבר ג' א'):

46

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ב

 מדבר המביאו לידי עבירה מן הכיעור ומן הדומה לו. ומה ת"ל איש תם וישר ירא אלהים וגו' אלא מלמד כשיצא איוב ממעי אמו יצא מהול. ולא איוב בלבד יצא מהול אלא אף אדה"ר נברא מהול שנ' ויברא אלהים את האדם בצלמו. אף שת נולד מהול שנ' ויולד בדמותו כצלמו. ואף נח יצא מהול שנ' נח איש צדיק תמים. ואף שם יצא מהול שנ' ומלכי צדק מלך שלם. ואף יעקב יצא מהול שנ' ויעקב איש תם. ואף יוסף יצא מהול שנ' ואלה תולדות יעקב יוסף והלא אינו ראוי לומר אלא תולדות יעקב ראובן. אלא שכשם שיעקב יצא מהול כך יוסף יצא

47

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ח

 וקורע בגדיו. ואומ' היאך אשא עיני ואראה את חביר'. והוא יושב עד שמסיר קנאה מלבו. וכשפוגעין זה בזה מחבקין ומנשקין זה את זה, לכך נאמ' ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישר': הקב"ה בחר באדם הראשון מכל הבריות ומאדם ומדורותיו בחר בנח וקרא איש צדיק תמים דכת' אלה תולדות נח וגו'. ומנח ומבניו בחר בשם דכתי' ברוך יוי אלהי שם. ואומ' וישכון באהלי שם. ומשם ומדורות אחריו בחר בעבר לכך נקרא אברהם על שמו דכתי' ויבא הפליט ויגד וגו'. ומאברהם ובניו בחר ביצחק דכתי' כי ביצחק יקרא לך זרע. ומיצחק ובניו בחר ביעקב וישראל דכתי' כי יעקב בחר לו

48

מסכתות קטנות מסכת גרים פרק ב

 בן גמליאל מפני מה הגרים מעונין, מפני שהן מחשבין, קודם לשנה וקודם לשתים, שאגבה את חובי ושאעשה את צרכי. אמר לו רבי יוסי אלו ממון הן נחסרין, הרי הוא כדבריך, אלא שהם קוברים בנים ובני בנים וחלאים רבים וייסורין באין עליהן, מפני מה מעונין, מפני שבע מצות שנצטוו עליהן בני נח.

49

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ב

 בחשבון עולם. מנא הני מילי, דכתיב באונן והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה, שהיה מחמם את עצמו ומוציא שכבת זרע לבטלה, וכתיב בדור המבול כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ער מאי עובדיה, כמעשה אונן, והיינו דכתיב וימת גם אותו. תאנא למפרע הוא רע, וכיוצא בו נח למפרע חן. הלכה חכל המקשה עצמו חייב מיתה.אמר רב אשי כל המקשה עצמו יהא בנדוי, ולימא אסור, משום דמגרי יצר הרע אנפשיה, שמע מינה אסור ליגע בערוה, כדתניא כל הנוגע באמה ומשתין מים, כאילו מביא מבול לעולם, מאי טעמא, נגיעה מביא לידי חימום, וחימום לידי יצר החשק.

50

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג

 רצונך ורצון חבירך מפני רצון שמים, שכן מצינו ביעקב אבינו שלא נשק ליוסף בנו.ואמאי לא נשיק ליה, סבר דילמא אידי ריגלא אטעותיה נשי אגב שופריה, כדכתיב וירא אליו ויפול על צואריו, ויבך על צואריו עוד, איהו בעי למינשקיה, ולא שבק ליה, דכתיב ויבך על צואריו עוד, והינו דכי נח נפשיה, כתיב ויבך עליו וישק לו, אמר תלתין ותלת שנין ומית, ולא נשקתיה לפומיה דאבא, והשתא קברנא ליה ולא נשיקנא ליה; והינו דכתיב וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה, אטו עד השתא לא ידע מאן נינהו, אלא דשייליה אם לא איתילידו בכתובה, וכיון דאחזייה כתובה, אתייתבא דעתיה, ונשקינהו

1234567891011121314151617181920