נח

נח מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 20096 מקורות עבור נח. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סג

 בקרבה, ר' יוחנן ור"ל, ר"י אמר זה רץ להרוג את זה וזה רץ להרוג את זה, ר"ל אמר זה מתיר ציוויו של זה וזה מתיר ציוויו של זה, רבי ברכיה בשם רבי לוי שלא תאמר משיצא ממעי אמו נזדווג לו, אלא עד שהוא במעי אמו זירתיה מתוחה לקבליה, הה"ד (תהלים נח) זורו רשעים מרחם, ויתרוצצו הבנים בקרבה, בשעה שהיתה עומדת על בתי כנסיות ובתי מדרשות יעקב מפרכס לצאת הה"ד (ירמיה א) בטרם אצרך בבטן ידעתיך, ובשעה שהיתה עוברת על בתי עבודת כוכבים עשו רץ ומפרכס לצאת הה"ד זורו רשעים מרחם, ותאמר אם כן למה זה אנכי, רבי יצחק אמר מלמד

152

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עג

 בארץ וינחם ה' ויאמר ה' אמחה, ואשריהם הצדיקים שהם הופכים מדת הדין למדת הרחמים, בכל מקום שנאמר אלהים הוא מדת הדין (שמות כב) אלהים לא תקלל, (שם /שמות כ"ב/) עד האלהים יבא דבר שניהם, וישמע אלהים אל לאה, (שם /שמות/ ב) וישמע אלהים את נאקתם (בראשית ח) ויזכור אלהים את נח.ד ויזכור אלהים את רחל, מה זכירה זכר לה שתיקתה לאחותה בשעה שהיו נותנין לו את לאה היתה יודעת ושותקת, ויזכור אלהים את רחל, והדין נותן שהכניסה צרתה לביתה, ר"ה ור' אחא בשם רבי סימון אמר דן יוסף ובנימין, בזכות דן נפקדה רחל, בזכות דן עמד יוסף ובנימין, ויפתח

153

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יז

 משבקתיה אנא ולית בי חמייה סבר אפוי, חד זמן אתון קריין בשכנותיה דר' יוסי הגלילי, שרי חבט עלה והוות קלהון מתבזיין בכל קרתה, אדיק ר' יוסי הגלילי וחמאתון מתבזיין בגו שקקיה, נסאתון ויהב יתהון בחד ביתא מן דידיה והווה מפרנס יתהון כל ימי חייהון על שום ומבשרך לא תתעלם (ישעיה נח ז). אופ"ן אח"ר מד"א עובד"א ר' יוסי הגלילי הוה נסיב לברתה דאחתיה והוות מבזה עליו א' ליה תלמידיו שבקה, אמר לית לי מה ניתן לה פרנה, אמ' ליה אנן יהבין פורנה, יהבון ליה ושבקה, נסבת לסרטיוטא דקרתא, בסופה איתייסר והוות צירה בידיה ומחזרה ליה על שקקיה דקרתא, כיון דהוות

154

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יח

 אבי וגו' (בראשית כ יב), אמר להון בשיטתן השיבן, אמר ר' חנן ופשטו לן על כן יעזב איש את אביו ואת אמו הסמוך לאביו והסמוך לאמו, אותיב ר' אבהו והכת' ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה (שמות ו כ), אמר ר' שמעון בריה דר' אבין אלא מעתה אפילו כבני נח לא היו ישראל נוהגין קודם למתן תורה אתמהא, אמר ר' אילא ופשטו לן על כן יעזב איש את אביו ואת אמו הסמוך לו מאביו והסמוך לו מאמו.[ודבק באשתו וגו'] ר' אבהו בשם ר' יוחנן בני נח על הנשואות חייבין, על הארוסות פטורין, ר' יונה בשם שמואל זונה שהיא

155

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כב

 ב) [ותוסף ללדת] וגו' הדא מסייעא לההיא דאמר ר' יהושע בן קרחה עלו למטה שנים וירדו שבעה ותוסף ללדת תוספת ללידה ולא תוספת לעיבור.ויהי הבל רועה צאן וקין היה עובד אדמה שלשה היו להוטים אחר אדמה ולא נמצא בהם תוחלת, קין ונח ועוזיהו, קין היה עובד אדמה, נח איש האדמה (בראשית ט כ), עוזיהו כי אוהב אדמה היה (דה"ב =דברי הימים ב'= כו י).(ג) [ויהי מקץ ימים] ר' אליעזר ור' יהושע ר' אליעזר א' בתשרי נברא העולם, ר' יהושע א' בניסן, מאן דאמר בתשרי עשה הבל קיים מן החג ועד חנוכה, מאן דאמר בניסן עשה הבל קיים מן

156

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כג

 כב) [וצילה גם היא ילדה את תובל קין לוטש כל חרש נחשת וברזל] וגו' ר' יהושע בשם ר' לוי זה תיבל עבירתו שלקין, קין הרג ולא היה לו במה להרוג אבל זה לוטש כל חרש וגו'.ואחות תובל קין נעמה אמר ר' אבא בר כהנא נעמה אשת נח הייתה, ולמה נקראת נעמה שמעשיה נעימים, רבנין אמ' נעמה אחרת היית שהיתה מנעמת בתוף לעבודה זרה.(כג - כה) ויאמר למך לנשיו וגו' ר' יוסי בר' חנינה אמר תבען לתשמיש, אמרו לו למחר מבול בא, נהיה פרות ורבות למאירה, אמר להן כי איש הרגתי לפצעי שיבואו לי פצעים בשבילו וילד לחבורתי שיבואו עלי

157

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כה

 וגו' (יחזקאל כד טז), אמר ר' תנחומא יפה השיבם. מטרונא שאלה את ר' יוסי אין אנו מוצאים מיתה בחנוך, אמר לה אילו נאמ' ויתהלך חנוך את האלהים ושתק הייתי אומר כדבריך, כשהוא אומר ואיננו כי לקח אתו וגו' איננו בעולם כי לקח אתו אלהים.(כט) [ויקרא את שמו נח] וגו' ר' יוחנן א' לא השם הוא המדרש ולא המדרש הוא השם, לא הוה צריך קריא למימר אלא זה יניחנו או נחמן זה ינחמינו, שמא נח זה ינחמנו, אלא בשעה שברא הקב"ה את אדם השליטו על הכל, הפרה היתה נשמעת לחורש הדלת היתה נשמעת לחרש, כיון שחטא המרידן עליו, הפרה לא

158

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כו

 בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כוה (לב) [ויהי נח בן חמש מאות] וגו' אשרי האיש אשר לא הלך וגו' (תהלים א א) אשרי האיש זה נח, אשר לא הלך בעצת רשעים ר' יודה ור' נחמיה ר' יודה אמר בג' דורות, בדור אנוש ובדור המבול ובדור הפלגה, ר' נחמיה א' בדור אנוש קטן היה, על דעתיה דר' יהודה דאמר בעצת רשעים זה דור אנוש ובדרך חטאים לא עמד (שם שם /תהלים א'/) זה דור המבול ובמושב ליצים לא ישב (שם שם /תהלים א'/) זה דור הפלגה, כי אם בתורת י"י חפצו (שם שם /תהלים א'/ ב) אילו שבע

159

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כח

 קהלת ט' ו'/) שהיו שונאים להקב"ה ומקנאין אותו כבר אבדה וחלק אין להם עוד לעולם (שם שם /קהלת ט' ו'/) על דיברת כל אשר נעשה תחת השמש (שם שם /קהלת ט' ו'/).[כי נחמתי וגו'] אמר ר' אבא בר כהנא כי נחמתי כי עשיתים ונח אתמהא, אלא אפילו נח שנשאר מהם לא שהיה כדיי אלא שמצא חן ונח מצא חן בעיני י"י.

160

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כט

 בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כטו (ח) [[ונח מצא חן בעיני י"י]] ימלט אי נקי ונמלט בבור כפיך (איוב כב ל) אמר ר' חנינה אין תתייה אונקייה אחת ביד נח, אם כן למה נמלט אלא בבור כפיך, אתייה כההיא דאמר ר' אבא בר כהנא כי נחמתי כי עשיתים ונח [אלא אפילו נח שנשאר מהם לא שהיה כדיי אלא שמצא חן ונח] מצא חן בעיני י"י.ר' סימון פתח כה אמר י"י כאשר ימצא התירוש באשכול ואמר אל תשחיתהו כי ברכה בו (ישעיה סה ח), מעשה בחסיד שיצא לכרמו וראה עוללה אחת ובירך עליה, אמר כדיי זו עוללה

1234567891011121314151617181920