נח

נח מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 20096 מקורות עבור נח. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לה

 בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה להא [ט, ח - ט] ויאמר אלהים אל נח ואל בניו וגו', ואני הנני מקים רבי יהודה ור' נחמיה רי"א לפי שעבר על הצווי לפיכך נתבזה, ורבי נחמיה אמר הוסיף על הצווי ונהג בקדושה, לפיכך זכה הוא ובניו לדיבור, ויאמר אלהים אל נח ואל בניו.ב [ט, יב] ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם וגו', לדורות עולם אמר רבי יודן לדרת כתיב, פרט לשני דורות, לדורו של חזקיהו, ולדורו של אנשי כנסת הגדולה, רבי חזקיה מוציא דורן של אנשי כנסת הגדולה ומביא דורו של ר"ש בן יוחאי, אליהו זכור לטוב

142

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לו

 בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לוא [ט, יח] ויהיו בני נח היוצאים מן התבה (איוב לד) והוא ישקיט ומי ירשיע ויסתיר פנים ומי ישורנו ועל גוי ועל אדם יחד, דרש ר' מאיר והוא ישקיט מעולמו, יסתיר פנים לעולמו, כדיין שמותחין כילה על פניו ואינו יודע מה נעשה מבחוץ, כך אמרו דור המבול (שם /איוב/ כב) עבים סתר לו ולא יראה אמרו לו דייך מאיר, אמר להון ומה הוא דכתיב והוא ישקיט ומי ירשיע וגו', אמר נתן שלוה לדור המבול ומי בא וחייבן ומה שלוה נתן להם (שם /איוב/ כא) זרעם נכון לפניהם עמם וצאצאיהם לעיניהם (שם /איוב כ"א/)

143

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לז

 

144

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לח

 

145

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מד

 רבי יודן ורבי הונא תרויהון בשם רבי יוסי בן זימרא, רבי יודן אמר בכל מקום שנאמר אחרי סמוך אחר מופלג, ור' הונא אמר בכל מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופלג אחר הדברים האלה אחר הירהורי דברים שהיו שם, מי הרהר אברהם הרהר אמר לפני הקב"ה רבון העולמים כרת ברית עם נח שאינך מכלה את בניו, עמדתי וסיגלתי מצות ומעשים טובים יותר ממנו ודחתה בריתי לבריתו תאמר שאחר עומד ומסגל מצות ומעשים טובים יותר ממני ותדחה בריתו לבריתי, א"ל הקב"ה מנח לא העמדתי מגינים של צדיקים אבל ממך אני מעמיד מגינים של צדיקים ולא עוד אלא בשעה שיהיו בניך באים לידי

146

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מח

 להשיח עמה ויאמר לא כי צחקת, רבי אלעזר אומר והכתיב (בראשית טז) ותקרא שם ה' הדובר אליה, רבי יהושע בשם רבי נחמיה בשם רבי אידי אמר על ידי מלאך, והכתיב ויאמר ה' לה, רבי לוי אמר על ידי מלאך, רבי אלעזר בשם רבי יוסי בר זימרא אמר ע"י שם בן נח, ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום ואברהם הולך עמם לשלחם מתלא אמר, אכלית, אשקית, לוית, כך ואברהם הולך עמם לשלחם.

147

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מט

 לו שלשה אוהבים ולא היה עושה דבר חוץ מדעתן פעם אחת בקש המלך לעשות דבר חוץ מדעתן נטל את הראשון וטרדו והוציאו חוץ לפלטין, שני חבשו בבית האסורים, ונתן ספרגים שלו עליו, שלישי שהיה לו חביב יותר מדאי אמר איני עושה דבר חוץ מדעתו כך אדם הראשון ויגרש את האדם, נח ויסגר ה' בעדו, אברהם שהיה חביב עליו יותר מדאי, אמר מה אני עושה דבר חוץ מדעתו, א"ר שמואל בר נחמן משל למלך שהיה לו סנקתדריס אחד ולא היה עושה דבר חוץ מדעתו, פעם אחת בקש המלך לעשות דבר חוץ מדעתו אמר המלך כלום עשיתי אותו סנקתדריס שלי אלא שלא

148

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נא

 בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נאא [יט, כד] וה' המטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש וגו', כתיב (תהלים נח) כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל חזו שמש וגו', כהדין כיליי סיליי לימצא כשלשול הזה שהוא נמחה בצואה כאישית זו שאינה מספקת לראות שמש עד שהיא חוזרת לעפר, כאשת איש שזינתה והיא מתביישת שלא תראה עוברה והיא משליכתו בלילה קודם שלא תחזנה שמש, הה"ד השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה.ב וה' המטיר על סדום וגו', משל לשני מדינות שמרדו במלך אמר המלך תשרף אחת משלה, וא' תשרף מטמיון, כך להלן (ישעיה לד) ונהפכו נחליה לזפת

149

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נב

 קדושה בלשון שמלאכי השרת מקלסין אותו, שנאמר (ישעיה ו) וקרא זה אל זה ואמר קדוש וגו', א"ר יוסי בן ביבה (משלי טו) רחוק ה' מרשעים אלו נביאי אומות העולם, ותפלת צדיקים ישמע אלו נביאי ישראל, ויבא אלהים אל אבימלך ויאמר לו הנך מת על האשה וגו', מכאן שאין התראה בבני נח, והיא בעולת בעל, אמר רבי אחא בעלה נתעטר בה והיא לא נתעטרה בבעלה, רבנן אמרי מרתא דבעלה, בכל מקום האיש גוזר ברם הכא כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה.ו [כ, ד - ה] ואבימלך לא קרב אליה וגו', הגוי גם צדיק תהרוג, אמר אם כך דנת לדור המבול

150

בראשית רבה (וילנא) פרשת חיי שרה פרשה נח

 

1234567891011121314151617181920