נח

נח מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 20096 מקורות עבור נח. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

ספרא שמיני - מכילתא דמילואים

 רואים ברדת האש מן השמים וכבוד ה' על הבית ויכרעו על אפים ארצה על הרצפה וישתחוו להודות לה' כי טוב כי לעולם חסדו, ועל אותו שעה הוא אומר וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות, כימי עולם כימי משה, וכשנים קדמוניות כשני שלמה, רבי אומר כימי עולם כימי נח, וכשנים קדמוניות כשנות הבל שלא היתה עבודה זרה בעולם.(לב) ויקחו שני בני אהרן אף הם בשמחתם כיון שראו אש חדשה עמדו להוסיף אהבה על אהבה, ויקחו אין קיחה אלא שמחה נדב ואביהוא מה תלמוד לומר בני אהרן שלא חלקו כבוד לאהרן, נדב ואביהוא לא נטלו עצה ממשה, איש

102

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה א עד פרק א

 ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה א עד פרק א(א) נפש כי תחטא, בני ישראל מביאין חטאת ואין הגוים מביאין חטאת, ואין צורך לומר מצוה שלא נצטוו עליהם בני נח אלא אף מצות שנצטוו עליהם בני נח ואין מביאין עליהם חטאת, בני ישראל אין לי אלא בני ישראל ומנין לרבות את הגרים ואת העבדים ת"ל נפש כי תחטא בשגגה על השגגה הוא מביא ואינו מביא על הזדון.(ב) הלא דין הוא מה אם ע"ז החמורה לא עשה בה את הזדון כשגגה מצות הקלות אינו דין שלא נעשה בהן את הזדון כשגגה הין אם הונח זדונה של ע"ז ליום הכפורים שהיא

103

ספרא צו פרשה י

 ספרא צו פרשה י(א) בני ישראל מוזהרים על החלב ואין הגוים מוזהרים על החלב והלא דין הוא ומה אבר מן החי שאין חייבים עליו כרת איסורו נוהג בבני נח כישראל, חלב שחייבים עליו כרת אינו דין שאיסורו נוהג בבני נח כישראל תלמוד לומר בני ישראל בני ישראל מוזהרין על החלב ואין העכו"ם מוזהרין על החלב.(ב) אין לי אלא בני ישראל מנין לרבות הגרים והמשוחררי' תלמוד לומר כי כל אוכל חלב, כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו פרט לבהמה טמאה ולחיה ולעופות.(ג) והלא דין הוא ומה אם הדם שאין חייבי' עליו משום פיגול נותר וטמא הרי הוא

104

ספרא שמיני פרשה ד סוף פרק ה

 אדיננו מן שרצים הקלים, טימא בבהמה טימא בשרץ מה שרץ אבר מן החי ממנו מטמא אף בהמה יהא אבר מן החי ממנו מטמא.(ה) הין אם החמיר בשרץ שעשה דמו כבשרו נחמיר בבהמה שלא עשה דמה כבשרה, אני אדיננו מן אבר מן המת שאין איסורו נוהג בבני נח כישראל הרי הוא מטמא, אבר מן החי שאיסורו נוהג בבני נח כישראל אינו דין שיטמא, לא אם אמרת באבר מן המת שהבשר הפורש ממנו טמא, תאמר באבר מן החי שהבשר הפורש ממנו טהור, והואיל והבשר הפורש ממנו טהור לא יטמא תלמוד לומר כל הנוגע והנושא לרבות אבר מן החי.(ו) יכול אף

105

ספרא שמיני פרשה ד תחילת פרק ו

 ו) אם נאמרו למעלה למה נאמרו למטה אלא העליונים באבר מן החי, והתחתונים באבר מן המת, והלא דין הוא ומה אבר מן החי שהבשר הפורש ממנו טהור הרי הוא מטמא, אבר מן המת שהבשר הפורש ממנו טמא אינו דין שיהא טמא, לא אם אמרת באבר מן החי שאיסורו נוהג בבני נח כישראל, תאמר באבר מן המת שאין איסורו נוהג בבני נח כישראל הואיל ואין איסורו נוהג בבני נח כישראל לא יטמא, תלמוד לומר הנוגע והנושא להביא אבר מן המת.(ז) הנוגע יטמא עד הערב ואין הנוגע מטמא בגדים, והלא דין הוא ומה אם במקום שלא נטמאו מחמת עצמם במשא, נטמאו

106

ספרא אמור פרשה יד פרק יט

 כן למה נאמר העדה, אילו עדים במעמד כל העדה, יכול הוריית שעה הייתה תלמוד לומר ואל בני ישראל תדבר לאמר, יהי מנהג לדורות.(ד) איש מה תלמוד לומר איש להביא את הגוים שיהו נהרגים על קללת השם כישראל אבל אינן נהרגים אלא בסייף שלא נתנה מיתה לבני נח, אלא דין הרג בלבד.(ה) כי יקלל אלהיו מה תלמוד לומר לפי שנאמר ונוקב שם ה' מות יומת, שיכול אין לי חייבים מיתה אלא על שם המיוחד במיתה מנין לרבות כל הכינוים, תלמוד לומר כי יקלל אלהיו דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים על שם המיוחד במיתה, ועל שאר כל הכינוים באזהרה.(ו

107

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא נח

 ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא נח (נח) ובבוא משה אל אהל מועד לדבר אתו למה נאמר לפי שהוא אומר וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר (ויקרא א א) שומע אני מאהל מועד ממש תלמוד לומר ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת (שמות כה כב) אי אפשר לומר מאהל מועד שכבר נאמר מעל הכפורת ואי אפשר לומר מעל הכפורת שכבר נאמר מאהל מועד כיצד יתקיימו שני כתובים הללו זו מדה בתורה שני כתובים זה כנגד זה והרי הם סותרים זה על ידי זה יתקיימו במקומם עד שיבא כתוב אחר ויכריע ביניהם מה ת"ל ובבוא משה אל אהל מועד לדבר אתו

108

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא קב

 מושכו במה שרוצה ומדבר עמו ד"א שלא ישמע גנותו של אהרן ד"א שאין אומרים שבחו של אדם בפניו ר' אלעזר בן עזריה אומר מצינו שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו שכן מצינו בנח שנא' כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה (בראשית ז א) ושלא בפניו הוא אומר אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו (שם /בראשית/ ו ט) ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר מצינו שאומרים מקצת שבחו של מי שאמר והיה העולם שנאמר אמרו לאלהים מה נורא מעשיך (תהלים סו ג) אם אומרים מקצת שבחו של מי שאמר והיה העולם קל וחומר לבשר ודם (

109

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא קה

 לא האריך משה בתפלה שלא יהיו ישראל אומרים [מפני שהיא אחותו הוא עומד ומרבה בתפלה ד"א שלא יהו ישראל אומרין] אחותו נתונה בצרה והוא עומד ומרבה בתפלה ד"א לא זהו משה שמתפלל והמקום שומע תפילתו כמה שנאמר ותגזר אומר ויקם לך (איוב כב כח) ואומר אז תקרא וה' יענה (ישעיה נח ט) שאלו תלמידיו את ר' אליעזר עד כמה יאריך אדם בתפלה א"ל אל יאריך יותר ממשה שנאמר ואתנפל לפני ה' כראשונה את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה (דברים ט יח) ועד כמה יקצר בתפלה א"ל אל יקצר יותר ממשה שנאמר אל נא רפא נא לה יש שעה לקצר ויש

110

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא קו

 לג כא) אלא מלמד שהיה משה נתון על ידו של הקב"ה ארבעת מילין מחלקו של ראובן לחלקו של גד ומלאכי השרת מקלסים אותו ואומ' צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל (שם /דברים ל"ג כ"א/) ולא משה בלבד אלא כל הצדיקים הקב"ה אוספם שנאמר והלך לפניך צדקך וכבוד ה' יאספך (ישעיה נח ח). ואחר נסעו העם מחצרות, וכי שתי חצרות היו שנסעו מזו וחנו בזו אלא כיון שנסעו ישראל לא הספיקו להלוך עד ששמעו שנצטרעה מרים וחזרו וחנו לאחוריהם לכך נאמר ואחר נסעו העם מחצרות (סליק פיסקא).

1234567891011121314151617181920