נחש

נחש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5124 מקורות עבור נחש. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

משנה מסכת פרה פרק יא

 משנה מסכת פרה פרק יאמשנה א[*] צלוחית שהניחה מגולה ובא ומצאה מכוסה פסולה הניחה מכוסה ובא ומצאה מגולה אם יכולה החולדה לשתות הימנה או נחש לדברי רבן גמליאל או שירד בה טל בלילה פסולה החטאת אינה נצולה בצמיד פתיל ומים שאינן מקודשין נצולין בצמיד פתיל:משנה ב[*] כל הספק טהור לתרומה טהור לחטאת כל התלוי לתרומה נשפך לחטאת אם עשו על גביו טהרות תלויות הרפפות טהורות לקדש ולתרומה ולחטאת רבי אליעזר אומר הרעדות טמאות לחטאת:משנה ג[*] דבלה של תרומה שנפלה לתוך מי חטאת ונטלה ואכלה אם יש בה כביצה בין טמאה בין טהורה המים טמאין והאוכלה חייב מיתה

32

משנה מסכת ראש השנה פרק ג

 וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו היו נופלין כיוצא בדבר אתה אומר (במדבר כ"א) עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהן שבשמים היו מתרפאים ואם לאו היו נימוקים חרש שוטה וקטן אין מוציאין את הרבים ידי חובתן זה הכלל כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן:

33

משנה מסכת שבועות פרק ג

 על זדונה מכות ועל שגגתה פטור:משנה ח[*] איזו היא שבועת שוא נשבע לשנות את הידוע לאדם אמר על העמוד של אבן שהוא של זהב ועל האיש שהוא אשה ועל האשה שהיא איש נשבע על דבר שאי אפשר אם לא ראיתי גמל שפורח באויר ואם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד אמר לעדים בואו והעידוני שבועה שלא נעידך נשבע לבטל את המצוה שלא לעשות סוכה ושלא ליטול לולב ושלא להניח תפילין זו היא שבועה שוא שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה פטור:משנה ט[*] שבועה שאוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה הראשונה שבועה בטוי והשניה שבועת שוא אכלה עבר על

34

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ד

 שנותן אצבעו עליה והיא חוגרת עד כמה תינקב עד כרשינה ר' יוסי בר' יהודה אומר תיבש עד כעדשה עד כמה ר' יוסי בן המשולם אומר עד כדי שתפרך וקרובין דבריהן להיות שוין: הלכה באיזה הוא רוק שצף על גבי העין ולא המשוקע בקרקע העין חלזון כמשמעו נחש כמשמעו אינב כמשמעו היתה בו יבלת וחתכה אם יש בו עצם ישחט ואם לאו לא ישחט וריר קבוע ארבעים יום: הלכה גמים קבועים שמונים יום דברי ר' מאיר וחכמים אומרים ריר קבוע שמונים יום מים קבועים שמנים: הלכה דאכל לח ויבש של בית הבעל ולא לח ויבש של בית השלחין

35

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק א

 תתבוננו אלו של מצרים הנני עשה חדשה עתה תצמח זו מלחמת גוג ומגוג (של גוג) משלו משל למה הדבר דומה לאחד שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו והיה מספר והולך מעשה הזאב פגע בו ארי וניצל מידו שכח מעשה הזאב והיה מספר במעשה הארי אחר כך פגע בו נחש וניצל מידו שכח מעשה שניהם והיה מספר והולך מעשה הנחש אף כך ישראל צרות האחרונות משכחות את הראשונות הלכה יבכיוצא בהן לא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כתחלה הרי את אב לארם עכשיו הרי את אב לכל העולם כולו שנ' כי אב המון גוים נתתיך

36

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ה

 ליו ועל הן הן דבריו קיימין וכשם שבודקין אותו לגיטין כך בודקין אותו למקחות ולמתנות ולירושות ולעידיות הלכה בזה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה אם מתי מחולי זה הרי זה גיטיך מהיום דבריו קיימין זה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה נפל עליו בית ונשכו נחש אינו גט שלא מת מאותו חולי אם לא עמדתי מחולי זה נפל עליו בית ונשכו נחש הרי זה גט שלא עמד מאותו חולי הלכה גהאומ' לאשתו הרי זה גיטיך מהיום לאחר מיתה ר' אומ' גט וחכמים אומ' אינו גט ואם מת חולצת ולא מתיבמת וכן האומ' לשפחתו הילך גט שיחרוריך מהיום

37

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ב

 נסך ופירותיהן טבלין וספריהן ספרי קוסמין ובניהן ממזרין: הלכה כאאין מוכרין להן ואין לוקחין מהן ואין נושאין מהן ואין נותנין להן ואין למדין את בניהן אומנת ואין מתרפאין מהן לא ריפוי ממון ולא ריפוי נפשות: הלכה כבמעשה בר' אלעזר בן דמה שנשכו נחש ובא יעקב איש כפר סמא לרפאותו משום ישוע בן פנטרא ולא הניחו ר' ישמעאל אמרו לו אי אתה רשאי בן דמה אמר לו אני אביא לך ראיה שירפאני ולא הספיק להביא ראיה עד שמת: הלכה כגאמר ר' ישמעאל אשריך בן דמה שיצאת בשלום ולא פירצת גזירן של חכמים שכל הפורץ גדירן של חכמים לסוף

38

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ג

 ובין כך כשרה: הלכה יחניקב הזפק ר' אומר אפילו ניטל ולא הודו לו חכמים נשתברו גפיה נשתברו רגליה נמרטו כנפיה ר' יהודה אומר אם נטלה הנוצא פסולה: הלכה יטאחוזת הדם המעושנת והמצוננת הלעיטה חלתית תיאה הרדפני סם המות צואת תרנגולים כשרה נשוכת נחש נשוכת כלב שוטה משום טרפה מותרת ואסורה משום סכנת נפשות סימן לטרפה כל שאינה יולדת רבן שמעון בן גמליאל אומר אם לא היתה מכחשת והולכת בידוע שאינה טרפה אם היתה מכחשת והולכת בידוע שהיא טרפה ר' אומר אם נתקיימת שלשים יום בידוע שאינה טרפה לא נתקיימה שלשים יום בידוע שהיא טרפה אמרו לו פעמים שמתקיימת

39

תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ד

 הנוגע ספק חי ספק מת ר' מטמא שחזקת שרצים מתים בפי חולדה וחכמים מטהרין במה דברים אמורים בזמן שנטלתו והלכה לה אבל אם מצאו מת בפיה טמא אם ראוהו חי בפיה אף על פי שנמצא מת בפיה טהור: הלכה ור' שמעון בן אלעזר אומר שרץ בפי נחש מהלך על גבי ככרות של תרומה ספק נגע ספק לא נגע ספיקו טהור שכן דרך נחש להיות מגביה את צוארו ומהלך: הלכה זהשרץ בפי תרנגול ונבלה בפי הכלב עוברים בחצר ואין מטמאין למפרע שאני אומר ממקום אחר הביאום היו מנקרין בהן על הארץ מטמאין למפרע: הלכה חהילך במבוי ועשה עיסה

40

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יד

 עדות גדולה מזו שמע בית דין של ישראל שהיו אומ' פלני בן פלני מת או נהרג תנשא אשתו שמע בקונטרוסון של מלכים שהיו או' פלוני בן פלוני מת או נהרג לא תנשא אשתו ומשיאין על בת קול מעש' שעמד אחד על ראש ההר ואמ' איש פלני בן איש פלני נשכו נחש ומת הלכו ומצאוהו שתפחו פניו והשיאו את אשתו ובגוי אם היה מתכוין להעד אין עדותו עדות אבא יודן איש צידן אומ' מעשה בגוי וישראל אחד שהיו מהלכין בדרך אמ' אותו הגוי חבל על ישראל אחד שמת כאן וספדתיו וקברתיו ובא מעשה לפני חכמים והשיאו את אשתו אמ' רבן שמעון

1234567891011121314151617181920