נחש

נחש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5124 מקורות עבור נחש. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כג - י' הדברות פ' תליתאה

 ששקעה החמה בלילי שבת, המתינה אותה אורה משמשת, התחילו (לו) הכל מקלסים להקדוש ברוך הוא, הדא היא דכתב [תחת] כל [השמים] ישרהו (איוב ל"ז ג'), מפני מה, ואורו על כנפות הארץ (שם /איוב ל"ז/), כיון ששקעה החמה במוצאי שבת התחיל החשך משמש ובא, ונתיירא אדם הראשון, אמר אוי לי שמא נחש בא לנשכינו, שמא אותו שכתב בו הוא ישופך ראש (בראשית ג' ט"ו) בא לנשכיני ואומר אך חושך ישופני (תהלים קל"ט י"א), מה עשה לו הקדוש ברוך הוא, אמר רבי לוי זימן לו שני רעפים, והקישן זה לזה ויצתה האור מהן, ובירך עליו בורא מאורי האש, הדא דכתב ולילה אור

192

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא ל - נחמו נחמו

 כי צורם מכרם וה' הסגירם (שם /דברים/ ל"ב ל'), אני כתבתי לא תכלה פאת שדך לקצור (ויקרא י"ט ט') ואני כיליתי חמתי שנאמר כלה ה' חמתו (איכה ד' י"א), ואלמלא בעונות (שנחסרים) [שנמסרים] אין כל בריה יכולה להם לישראל. מעשה בגוי אחד שרדף אחר ישראל להורגו ולא הגיעו עד שבא נחש וסיבבו והפילו, אמר לו המתן עד (שיאמר לך הדבר) [שאומר לך דבר], אילו לא מסרנו הקדוש ברוך הוא בידכם אין אתם יכולים לנו שנאמר אם לא כי צורם מכרם (דברים ל"ב ל'). וכשהרגו את בן כוזיבה (ואכל אספסיינוס) [הביאו ראשו אצל אדריאנוס], אמר להם הביאו לי את גופו, ומצאו

193

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא לג - אנכי אנכי

 ל"ב ל"ב) ולקו בענבים אין ענבים בגפן (ירמיה ח' י"ג) ומתנחמים בענבים ודם ענב תשתה חמר (דברים שם /ל"ב/ י"ד). חטאו בתאינים כביכורה בתאינה (הושע ט' י') ולקו בתאינים ואין תאינים (ירמיה שם /ח'/) ומתנחמים בתאינים התאינה חנטה פגיה (שה"ש =שיר השירים= ב' י"ג). חטאו בנחשים חמת למו כדמות חמת נחש (תהלים נ"ח ה') לקו בנחשים כי הנני משלח בכם נחשים צפעונים (ירמיה ח' י"ז) ומתנחמים בנחשים ושעשע יונק על חור פתן (ישעיה י"א ח'). חטאו באריות דכתב שריה בקרבה אריות שואגים (צפניה ג' ג') ולקו באריות עלה אריה מסובכו (ירמיה ד' ז') ומתנחמים באריות ואריה כבקר יאכל תבן (ישעיה

194

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא מב - וה' פקד את שרה

 ק"ו ד'), יש פקידה של חיים, חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי (איוב י' י"ב), ויש פקידה של ארץ, פקדת הארץ ותשוקקה (תהלים ס"ה י') [יש פקידה] של מלאכים, יפקוד ה' על צבא המרום במרום (ישעיה כ"ד כ"א), יש פקידה של לויתן, יפקוד ה' בחרבו הקשה [וגו'] על לויתן נחש בריח (שם /ישעיהו/ כ"ז א'), יש פקידה של אומות, שנאמר ואתה ה' צבאות אלהי ישראל הקיצה לפקוד כל הגוים ואל תחון כל בוגדי און סלה (תהלים נ"ט ו'), ויש פקידה של בנים, וה' פקד את שרה כאשר אמר.

195

מדרש תנחומא (בובר) פרשת בראשית

 ויאמר ה' אלהים הן האדם.[כב] [הן האדם]. זהו שאמר הכתוב על שדה איש עצל עברתי ועל כרם [אדם] חסר לב (משלי כד ל), על שדה איש עצל עברתי, זה אדם שהיה עצל מלעשות תשובה, ועל כרם [אדם] חסר לב (משלי כד ל) זה חוה, ששמעה לדברי נחש. והנה עלה כלו קמשונים (שם שם /משלי כ"ד/ לא), שמלאו כל העולם פורענות. כסו פניו חרולים (שם /משלי כ"ד/), שנאמר וקוץ ודרדר (בראשית ג יח), וגדר אבניו נהרסה (משלי כד לא), שפרץ גדירו של עולם, כיון שנגזרו עליו גזירות רעות התחיל מקונן הן האדם.[כג] [הן האדם]. זש"ה ואשמעה אחד קדוש מדבר

196

מדרש תנחומא (בובר) פרשת לך לך

 בהריגה, שנאמר ויקם קין [אל הבל אחיו ויהרגהו] (בראשית ד ח), א"ל הקב"ה רשע בחרב פתחת בעולם, חרב פתחו רשעים, זה קין, להפיל עני ואביון, זה הבל, אמר ליה הקב"ה אתה פתחת חרב בעולם תבא החרב בלבו של אותו האיש, חרבם תבא בלבם. ד"א חרב פתחו רשעים, זה חנון בן נחש, כיון שמת אביו שלח דוד לנחמו, מה עשה חנון, נטל עבדי דוד ועשה אותם פרדיגמטא (פי' ליצנות) שנאמר ויקח [חנון] את עבדי דוד [ויגלח את חצי זקנם ויכרות את מדויהם בחצי וגו'] (ש"ב =שמואל ב'= י ד). מיד שלח לארם נהרים והשכיר מהם שלשים ושנים אלף רכב, חוץ מכמה

197

מדרש תנחומא (בובר) פרשת וירא

 אברהם, שנאמר אחד היה אברהם וירש את הארץ (יחזקאל לג כד). התחיל אברהם לומר לא ישבתי עם מתי שוא וגו', שנאתי קהל מרעים (תהלים כו ד ה), לכך נאמר ויסע משם אברהם.[כה] ויסע משם אברהם. כתיב רעך ורע אביך וגו' (משלי כז י), זה חנון בן נחש מלך בני עמון, שנאמר ויהי אחרי כן וימת (נחש) מלך בני עמון וגו' (ש"ב =שמואל ב'= י א), ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש וגו' (שם שם /שמואל ב' י'/ ב), אמר ר' ברכיה בשם ר' אלעזר בן פדת ומה חסד עשה נחש עם דוד שאמר כאשר עשה אביו עמדי

198

מדרש תנחומא (בובר) פרשת תולדות

 שהוא יוצא נכנס עשו, שנאמר ויהי אך יצוא יצא וגו', לכך אמר דוד כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלהים לבדך (תהלים פו י), יודע מה נסים ונפלאות אתה עושה עם האדם הזה והוא אינו יודע, האדם הזה ישן על מטתו עומד ללבוש בגדיו, עד שהן מפלאין אם יש בו נחש או עקרב ישליכם ולא ידע בהם וניצל מהן, לפיכך א"ל דוד לך לבדך לעשות פלאים עלינו להיות מברכין אותך, שנאמר ברוך ה' אלהים וגו' (שם /תהלים/ עב יח), במצרים עשית לנו נסים, ואנו אמרנו לך שירה על הים, א"ל הקב"ה בעולם הזה עשיתי לכם פלאים, וגאלתי אתכם משעבוד מצרים,

199

מדרש תנחומא (בובר) פרשת מקץ

 גביע הכסף וגו' (שם שם /בראשית מ"ד/ ב), הבקר אור והאנשים שלחו (שם שם /בראשית מ"ד/ ג) למה לא שלחן בלילה, אמר יוסף אם אני משלח אותן בלילה, אין כל בריה יכולה להן, לפי שנמשלו לחיות, גור אריה יהודה (בראשית מט ט), דן גור אריה (דברים לג כב), יהי דן נחש (בראשית מט יז), נפתלי אילה שלוחה (שם שם /בראשית מ"ט/ כא) בנימן זאב יטרף (שם שם /בראשית מ"ט/ כ"ז). הם יצאו את העיר לא הרחיקו (שם /בראשית/ מד ד), אמר יוסף אם ירחיקו אין כל בריה יכולה להחזירן. קום רדוף אחרי האנשים (שם /בראשית מד/), כל זמן שאימת (ברך) [

200

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ויחי

 בבטנה הרי י', ויתרוצצו הבנים בקרבה הרי י"ב.[יז] וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. אותו אין כתיב כאן אלא ברך אותם, למה כן, בשביל שנתן ליהודה גבורתו של ארי, וליוסף גבורתו של שור, ולנפתלי קלותו של איל, ולדן נשיכתו של נחש, תאמר שזה גדול מזה, כללן באחרונה, איש כברכתו ברך אותם, שחילק להם את הארץ, ונתן ליהודה את הארץ עשה שעורים, ולבנימן ארץ שהיא עשה חטים, אעפ"י כן כללן אלו באלו שיהו אוכלין אלו משל אלו, הוי וזאת אשר דבר להם אביהם, אליהם אין כתיב כאן, אלא להם, וזאת עתיד אדם כיוצא בי

1234567891011121314151617181920