נחש

נחש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5124 מקורות עבור נחש. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ב

 עליו אריה, יששכר ספיר ומפה שלו צבוע שחור דומה לכחול ומצוייר עליו שמש וירח על שם (ד"ה =דברי הימים= א יב) ומבני יששכר יודעי בינה לעתים זבולן יהלם וצבע מפה שלו לבנה ומצוייר עליו ספינה על שם זבולן לחוף ימים ישכון, דן לשם וצבע מפה שלו דומה לספיר ומצוייר עליו נחש על שם יהי דן נחש גד שבו וצבע מפה שלו לא לבן ולא שחור אלא מעורב שחור ולבן ומצוייר עליו מחנה על שם (בראשית מט) גד גדוד יגודנו, נפתלי אחלמה וצבע מפה שלו דומה ליין צלול שאין אדמתו עזה ומצוייר עליו אילה על שם נפתלי אילה שלוחה, אשר תרשיש

162

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ח

 מתחשבים הה"ד (שמואל ב כא) כי אם מיתר האמרי מה כתיב בהם (דברים ז) לא תתחתן בם וגו' אף אלו כמותן אינן ראוין לידבק בישראל, כתוב אחד אומר ויאמר איש ישראל החוי וגו' וכאן קרי ליה אמורי אלא מן האמרי היו ולמה קורא אותן חוי על שעשו מעשה חוי מעשה נחש הנחש אמר יודע אני שאמר להם הקב"ה (בראשית ב) כי ביום אכלך ממנו מות תמות אלא הריני הולך ומרמה בהם והם אוכלין ונענשים ואני יורש את הארץ לעצמי כך עשו הגבעונים אמרו יודעים אנו שאמר הקב"ה לישראל כי החרם תחרימם החתי והאמרי וגו' (דברים ז) לא תכרות להם ברית

163

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יג

 מט) כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וגו' עשה אותם יונקים זה מזה מהו (שם /בראשית מ"ט/) ויברך אותם איש אשר כברכתו וגו' משברכן חזר וברכן אלא מלמד כשבירך יעקב אבינו את בניו והיה מושלן בחיות משל יהודה באריה (שם /בראשית מ"ט/) גור אריה יהודה משל דן בנחש יהי דן נחש וגו' נפתלי באילה נפתלי אילה שלוחה וגו' בנימין בזאב בנימין זאב יטרף אעפ"כ חזר וקרא כולם אריות כולם נחשים כולם אילות כולם זאבים תדע לך שהוא כן שהרי דן שקראו נחש חזר וקראו אריה דן גור אריה וגו' הא למדת שחזר וכלל ראובן ושמעון ולוי בברכת אחיהם לקיים מה

164

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יד

 נא אבי ואמי אתכם עד אשר אדע מה יעשה לי אלהים ואומר (שם /שמואל א' כ"ב/) וינחם את פני מלך מואב וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה ולכך קראו סיר מה הבשר מתעכל בסיר כך נתעכלו שם שהרגם מלך מואב ולא נמלט מהם אלא אח אחד לדוד שברח אצל נחש מלך בני עמון ושלח מלך מואב אחריו ולא רצה ליתנו והוא החסד שעשה נחש עם דוד ולפיכך נתגרה עם המואבים הה"ד (שם /שמואל/ ב ח) ויך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וימדד שני חבלים להמית ומלא החבל להחיות ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה, על אדום אשליך

165

במדבר רבה (וילנא) פרשת קרח פרשה יח

 סאה (ישעיה ח) מי השלוח ההולכים לאט בגימטריא ארבעים ומפריש חלה צריך שיפריש אחת מארבעים ושלש וחומש מן התורה למנין חלה אבות מלאכות ארבעים חסר אחת דכתיב אלה הדברים אלה שלשים ושש דברים ב' הדברים ג' הרי מ' חסר אחת (דברים כה) ארבעים יכנו לא יוסיף כנגד ארבעים קללות שנתקללו נחש וחוה ואדם ואדמה ופחתו חכמים אחת משום לא יוסיף רבו זכיות מליצי טובות ופחתו עונות מוטב שיבאו ב' וידחו אחד ששך בא"ת ב"ש בבל טבאל באלב"ם רמלא (ויקרא טז) בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה בזאת רמז למקדש ראשון שיעמוד ת"י שנה.כב יתברך

166

במדבר רבה (וילנא) פרשת חקת פרשה יט

 באנשים האלה הדור הרע הזה וגו' כל טוב הבא מן הארץ לכך ותקצר נפש העם בדרך הם שרגנו ונפשנו קצה.כב [כא, ו] וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים, מה ראה ליפרע מהם בנחשים לפי שנחש פתח בלשון הרע תחלה ונתקלל ולא למדו ממנו אמר הקב"ה יבא נחש שהתחיל בלשון הרע תחלה ויפרע ממספר לשון הרע [שנא'] (קהלת י) ופורץ גדר ישכנו נחש, ד"א למה נפרע מהם בנחשים הנחש אפילו אוכל כל מעדנים שבעולם מתהפכים בפיו לעפר שנא' (ישעיה סה) ונחש עפר לחמו ואלו אוכלין את המן שנהפך למטעמים הרבה שנא' (תהלים קו) ויתן להם שאלתם ואומר (דברים ב) זה

167

במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ

 והלשון ברשותו שאם בקש לקלל פיו ברשותו, ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים רמזה לו אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי אע"פ שמדבר בלשון הקדש עובד כוכבים לשונו סרוח, לו יש חרב בידי משל לרופא שבא לרפאות בלשונו נשוך נחש בדרך ראה אנקה אחת התחיל מבקש מקל להורגה אמרו זו אי אתה יכול ליטול היאך באת לרפאות בלשונך נשוך נחש כך אמרה האתון לבלעם אני אין אתה יכול להרגני אלא א"כ חרב בידך והיאך אתה רוצה לעקור אומה שלימה שתק ולא מצא תשובה התחילו תמהים שרי מואב שראו נס

168

במדבר רבה (וילנא) פרשת פינחס פרשה כא

 בשבחן של צדיקים לפרסם בעולם כך מתעסק בגנותן של רשעים לפרסמן בעולם, פנחס פירסמו לשבח, וזמרי לגנאי עליהם נאמר (משלי י) זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב, נשיא בית אב לשמעוני, שכל הפוגם את עצמו פוגם את משפחתו עמו, זמרי בן סלוא הכתוב מתמה עליו (קהלת י) ופורץ גדר ישכנו נחש אביו קנא על הזנות תחלה (בראשית לד) ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי וזה פרץ גדר שגדר אביו, ושם האשה המוכה ראש אומות בית אב וגו' להודיעך עד היכן נתנו המדינים עצמן, שבת מלך הפקירו שנאמר ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם צור גדול מכולם מלך הוא והפקיר את

169

במדבר רבה (וילנא) פרשת מסעי פרשה כג

 וכה"א (ישעיה כו) לך עמי בא בחדריך אמר להם הקב"ה וכאלו כל גדולי עולם יראו וברחו מן שונאיהם כל אותן מ' שנה שעשיתם במדבר לא הנחתי אתכם לברוח אלא הייתי מפיל שונאיכם לפניכם במה שהייתי עמכם ולא עוד אלא כמה נחשים וכמה שרפים וכמה עקרבים היו שם שנא' (דברים ח) נחש שרף ועקרב ולא הנחתי אותם להזיק אתכם לכך אמר הקב"ה למשה כתוב את המסעות שנסעו ישראל במדבר כדי שיהיו יודעים מה נסים שעשיתי להם מנין ממה שקרינו בענין אלה מסעי.ב זש"ה (תהלים עז) נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן מה נחית נוטריקון הוא נחית רבי אליעזר אומר - נסים

170

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ב

 רבי יצחק עד שלא עמד אהל מועד היתה נבואה מצויה באומות העולם משעמד אהל מועד פסקה נבואה מהם, משם אחזתיו ולא ארפנו, ואם תאמר והלא בלעם בן בעור נתנבא, אמור לטובתן של ישראל נתנבא שנא' (במדבר כ"ד) מה טבו אהליך יעקב (שם /במדבר/ כ"ג) לא הביט און ביעקב כי לא נחש ביעקב מי מנה עפר יעקב דרך כוכב מיעקב (שם כ"ד) וירד מיעקב.א [ד] הביאני אל בית היין, רבי מאיר ורבי יהודה, ר' מאיר אומר אמרה כנסת ישראל הושלט בי יצר הרע כיין ואמרתי לעגל (שמות ל"ב) אלה אלהיך ישראל, הדין חמרא כד עלל בבר נש הוה מערבב ליה,

1234567891011121314151617181920