נחש

נחש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5124 מקורות עבור נחש. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עט

 מגדלא דצבעיא שמע קלא דנקאי ספרא אמר לא אמריתון דדכי בר יוחאי לטבריה אמרין אשכחון חד קטילא אמר יבא עלי אם אין בידי הלכות כשער ראשי על טבריה שהיא טהורה חוץ מזה ומזה ואתה לא היית במנין עמנו שנטהרה פרצת גדרן של חכמים, ועליך נאמר (קהלת י) ופורץ גדר ישכנו נחש, מיד נעשה גל של עצמות, עבר בהדא בקעת דבית נטופא חמא חד בר נש קאים ומלקט ספיחי שביעית, אמר לו ולא ספיחי שביעית הן, א"ל ולא אתה הוא שהתרת, לא כך תנינן רבי שמעון אומר כל הספיחין מותרין חוץ מספיחי כרוב שאין כיוצא בהם בירקות שדה, אמר לו והלא

122

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פה

 ב) ולא יתבשושו /יתבוששו/ והנחש היה ערום, לא היה צריך קרא למימר אלא (שם /בראשית ג'/) ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו וגו', ר' יהושע בן קרחה אמר להודיעך מאיזה חטא קפץ עליהם אותו רשע מתוך שראה אותן מתעסקין בדרך ארץ נתאוה להם, א"ר יעקב דכפר חנין שלא להפסיק בפרשתו של נחש, ודכוותה (דניאל ד) ודי מהלכין בגווה יכיל להשפלה (שם /דניאל/ ה) בלשצר מלכא, (שם /דניאל/ ו) ודריוש מדאה, והיכן הוא אויל מרודך, ר"א אמר כדי לסמוך רשע אל רשע, קוצץ לקוצץ, גיותן לגיותן, ר' שמואל בר נחמן אמר כדי לסמוך הפסק מלכות להפסק מלכות, ודכוותה (שם /דניאל/ ה) ביה

123

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צח

 ורבנן, רבי לוי אמר המקום ההוא שמו לחי, רבנן אמרי המקום ההוא מכתש שמו, רבי אבא בר כהנא ור' ברכיה בשם רבי אליעזר מלמד שהביא לו הקב"ה מעיין מבין שיניו, באיזו זכות מברכתו של משה שאמר יזנק מן הבשן מבין שיניו.יד [מט, יז - יח] יהי דן נחש עלי דרך, מה נחש זה מצוי בין הנשים, כך שמשון בן מנוח מצוי בין הנשים, מה הנחש נאסר בשבועה, כך שמשון בן מנוח נאסר בשבועה, (שופטים טו) ויאמר להם שמשון השבעו לי, מה נחש זה כל כחו אינו אלא בראשו, כך שמשון (שם /שופטים/ טז) אם גולחתי וסר ממני כחי, מה הנחש

124

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צט

 בין הערבים.ד [מט, כח] כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וגו', כבר כתיב ויברך אותם ומה ת"ל איש אשר כברכתו ברך אותם, אלא לפי שבירכן יהודה באריה, דן בנחש, נפתלי באילה, בנימין בזאב, חזר וכללן כולן כאחד ועשאן אריות ועשאן נחשים, תדע שהוא כן, יהי דן נחש והוא קורא אותו אריה, הה"ד (דברים לג) דן גור אריה, לקיים מה שנאמר (שיר /השירים/ ד) כולך יפה רעיתי ומום אין בך.ה (לישנא אחרינא) [מט, א - ב] ויקרא יעקב אל בניו למה קרא להם לגלות להם את הקץ, כתיב (איוב יב) מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח, ומי הם נאמנים וזקנים,

125

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה י

 בין קשר לקשר ה"ה התוציא מזרות בעיתו וגו' (שם שם /איוב ל"ח/ לב), ר' תנחום בר' חייא ור' סימון מזל שהוא ממזר את הפירות. רבנן אמ' אפילו דברים שאתה רואה כולן יתרין לברייתו שלעולם כגון פרעושים יתושין זבובים אף הן בכלל ברייתו שלעולם, ובכל הקב"ה עושה שליחותו אפילו על ידי נחש ועקרב ויתוש וצפרדע. ר' אחא הוה משתעי הדן עובדא חד בר נש הוה קאים על גיף נהרה, חמא חדא עורדען טענא חדא עקרב ומגיזה יתיה נהרא, כיון דעבד שליחותיה אחזרתה לאתרה. ר' פנחס בשם ר' חנן עובדא הוה בחד גברא דהוה קאי למחצד בחדא בקעה, חמה חד עשבה ולקט

126

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יט

 אפיקורוס [היה], ר' שמעון בן אלעזר אמר כגמל היה, טובה גדולה חסר העולם שאילולי כן היה אדם משלח פרגמטיא בידו והיה הולך ובא.ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכל מכל עץ הגן אמר ר' חננא בר סנסן ארבעה הן פתחו באף אבדו באף, ואילו הן נחש ושר האופים ועדת קרח והמן, נחש ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים, שר האופים אף אני בחלומי (בראשית מ טז), עדת קרח אף לא אל ארץ (במדבר טז יד), המן אף לא הביאה אסתר המלכה (אסתר ה יב).(ב) [ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ] וגו' ואיכן היה אדם באותה

127

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כ

 זה הנחש שהיפך דברים על בוראו, ונרגן שריגן דברים על בוראו לא מות תמותון (בראשית ג ד), מפריד אלוף שהפריד אלופו שלעולם, [וכיון שהפריד אלופו שלעולם] נתקלל ויאמר י"י אלהים אל הנחש וגו'.[ויאמר י"י אלהים אל הנחש וגו'] עם אדם נשא ונתן, עם חוה נשא ונתן, ועם נחש לא נשא ונתן, אלא אמר הקב"ה נחש זה רשע בעל תשובות הוא, אם אני אומר לו הוא אומר לי אתה צויתם ואני ציויתים למה הניחו ציווייך והלכו אחרי ציוויי, אלא קפץ עליו ופוסקו ויאמר י"י אלהים אל הנחש וגו'. תני ר' חייא בגדולה מתחילין מן הגדול ובקלקלה מן הקטן, בגדולה [מתחילין

128

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה ל

 היה אברהם וירש את הארץ (יחזקאל לג כד) מעתה הוא תחילתו הוא סופו, אמר לון אף היא לא תברה, ר' יוחנן ור' חנינא תרויהון אמ' בן מ"ח שנה הכיר אברהם את בוראו ומה מקיים בו היה מותקן להדריך פני כל העולם בתשובה, הן האדם היה (בראשית ג כב) מותקן למיתה, [נחש היה (שם שם /בראשית ג'/ א) מותקן לפורענות, קין היה (שם /בראשית/ ד ב) מותקן לגלות, איוב היה (איוב א א) מותקן] לייסורין, נח היה מותקן לנס, משה היה (שמות ג א) מותקן לגואל, מרדכי היה (אסתר ב ה) מותקן לגאולה. ר' לוי אמר כל מי שנאמ' בו היה

129

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לא

 לך שרף (שם /במדבר/ כא ח) לא נתפרש, ר' יודן בשם ר' אסי ישמע חכם ויוסיף לקח (משלי א ה) זה משה, אמר אם אעשה אותו שלזהב /של זהב/ או שלכסף /של כסף/ אין הלשון הזה נופל [על הלשון הזה] אלא הריני עושהו שלנחשת שהלשון הזה נופל [על הלשון הזה] נחש הנחשת (במדבר שם /כ"א/ ט), מיכן שניתנה תורה בלשון הקודש, ר' פינחס ורבי חזקיה מש' ר' סימון כשם שניתנה תורה בלשון קודש כך נברא העולם בלשון קודש, שמעת מימיך אומר גיני גינייה [איתא איתתא] אנתרופי אנתרופייה, [נברא גברתא], אלא איש ואשה, למה שהלשון הזה נופל על הלשון הזה.קינים

130

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לד

 מ"א =מלכים א'= ה ד). תני ר' שמעון בן אלעזר א' תינוק בן יומו חי מחללין עליו את השבת, דוד מלך ישראל מת אין מחללין עליו את השבת, וכן היה ר' שמעון א' תינוק בן יומו חי אין משמרין אותו מן העכברים ומן נחשים שלא ינקרו עיניו, ארי רואהו ובורח, נחש רואהו ובורח, עוג מלך הבשן מת משמרין אתו, שכל עת שאדם חי מוראו על הביריות, מת ניטלה אימתו מן הביריות הה"ד ומוראכם וחיתכם וגו'.(ג ד) כל רמש אשר הוא חי וגו' אך בשר בנפשו דמו וגו' ר' יוסי בר' אבין מש' ר' יוחנן אדם הראשון שלא הותר לבשר

1234567891011121314151617181920