נחש

נחש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5124 מקורות עבור נחש. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יח

 הוי ולא יתבוששו, [ג, א] והנחש היה ערום לא היה צריך קרא לומר, אלא ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו וגו', אמר ר' יהושע בן קרחה להודיעך מאי זו חטייה קפץ עליהם אותו הרשע, מתוך שראה אותן מתעסקין בדרך ארץ ונתאוה לה, אמר רבי יעקב דכפר חנין שלא להפסיק בפרשתו של נחש.

112

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יט

 ר' ישמעאל לפום גמלא שחנא, בנוהג שבעולם שני בני אדם נכנסין לקפילין, חד אמר אייתי קופר צלי, ופיתא נקייה, וחמר טב, וחד אמר אייתי פיתא ותרדין, דין אכל ומתנזק, ודין אכל ולא מתנזק, הוי על דין היא רבה ועל אוחרן לית היא רבה, תני בשם רבי מאיר לפי גדולתו של נחש היה מפלתו, ערום מכל, ארור מכל, רבי הושעיא רבה אמר דקרטים היה עומד כקנה ורגלים היו לו, רבי ירמיה בן אלעזר אמר אפיקורס היה, רבי שמעון בן אלעזר אמר כגמל היה, טובה גדולה חסר העולם, שאלמלא כן היה אדם משלח פרגמטיא בידו והיה הולך ובא.ב ויאמר אל האשה

113

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כ

 וגו' (משלי טז) איש תהפוכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף, איש תהפוכות זה הנחש שהיפך דברים על בוראו, ונרגן שריגן דברים על בוראו, ואמר לא מות תמותון, מפריד אלוף שהפריד אלופו של עולם ומיד נתקלל, ויאמר ה' אלהים אל הנחש וגו' עם אדם נשא ונתן, עם חוה נשא ונתן, ועם נחש לא נשא ונתן אלא אמר הקב"ה נחש זה רשע בעל תשובות ואם אומר אני לו עכשיו הוא אומר לי אתה צוית אותם, ואני צויתי אותם, מפני מה הניחו צוייך, והלכו להם אחר צוויי, אלא קפץ עליו ופסק לו את דינו.ג ויאמר ה' אלהים אל הנחש כי עשית זאת

114

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כא

 קלה נטרד מגן עדן, (שם /איוב כ'/) רואיו יאמרו איו, הוא האדם כיון שטרדו התחיל מקונן עליו, ואומר הן האדם וגו'.ד (איוב יד) תתקפהו לנצח ויהלך משנה פניו ותשלחהו, תוקף שנתן הקב"ה באדם הראשון לנצח לעולם היה, כיון שהניח דעתו של הקב"ה והלך אחר דעתו של נחש, משנה פניו ותשלחהו, כיון ששלחו התחיל מקונן עליו, ואומר הן האדם היה כאחד ממנו.ה דרש רבי פפוס הן האדם היה כאחד ממנו, כאחד ממלאכי השרת, א"ל ר"ע דייך פפוס, א"ל מה אתה מקיים הן האדם היה כאחד ממנו, א"ל שנתן לו המקום לפניו שני דרכים, דרך החיים, ודרך המות, ובירר לו

115

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כב

 הן גרשת אותי היום שמא מפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ וגו'.יב [ד, טו] ויאמר לו ה' לכן כל הורג קין, ר"י ורבי נחמיה, רי"א נתכנסו בהמה חיה ועוף לתבוע דמו של הבל, אמר להן לכן אני אומר כל הורג קין יהרג, אמר רבי לוי בא נחש הקדמוני לתבוע דינו של הבל, א"ל הקב"ה לכן אני אומר כל הורג קין יהרג, ר' נחמיה אמר לא כדינן של רוצחנין דינו של קין, קין הרג ולא היה לו ממי ללמוד, מכאן ואילך כל הורג קין יהרג, וישם ה' לקין אות, רבי יהודה ורבי נחמיה רבי יהודה אמר הזריח לו גלגל חמה,

116

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה ל

 להון אף היא לא תברא דהא רבי לוי בשם ריש לקיש אמר בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו וכו' ר' חנינא ור' יוחנן תרוויהון אמרין בן ארבעים וח' שנה הכיר אברהם את בוראו, ומה אני מקיים היה, שהיה מתוקן להדריך כל העולם כולו בתשובה, הן האדם היה, מתוקן למיתה, נחש היה מתוקן לפורענות, קין היה מתוקן לגלות, איוב היה מתוקן ליסורין, נח היה מתוקן לנס, משה היה מתוקן לגואל, מרדכי היה מתוקן לגאולה, רבי לוי ורבנן, ר' לוי אמר כל מי שנאמר בו היה, ראה עולם חדש, אמר ר' שמואל חמשה הן, נח, אתמול (איוב יד) אבנים שחקו מים

117

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לא

 זה משה שאמר הקב"ה לו למשה עשה לך שרף ולא פירש, אמר אם אני עושה אותו של זהב אין הלשון הזה נופל על לשון זה, של כסף אין הלשון הזה נופל על לשון זה, אלא הרי אני עושה אותו של נחושת לשון נופל על הלשון שנאמר (במדבר כא) ויעש משה נחש נחשת, מכאן שניתנה תורה בלשון הקודש, רבי פנחס ורבי חזקיה בשם ר' סימון כשם שניתנה תורה בלשון הקודש כך העולם נברא בלשון הקודש, שמעת מימיך אומרים גיני גינייא אנתרופי אנתרופיא, גברא גברתא, אלא איש ואשה, למה שהלשון הזה נופל על לשון הזה.ט קנים תעשה את התיבה, קילין ומדורין,

118

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לד

 אבל דוד מלך ישראל מת אין מחללין עליו את השבת כל זמן שאדם חי מחללין עליו את השבת אבל אם מת אין מחללין עליו את השבת וכן ר"ש בן אלעזר אומר תינוק בן יומו חי אין משמרין אותו מפני החולדה מפני הנחש שלא ינקרו את עיניו, ארי רואה אותו ובורח, נחש רואה אותו ובורח, אבל עוג מלך הבשן מת, משמרין אותו מן החולדה ומן העכברים שלא ינקרו את עיניו, כל זמן שאדם חי מוראו על הבריות, מת ניטל מוראו מן הבריות, הה"ד ומוראכם וחתכם יהיה.יג [ט, ג - ד] כל רמש אשר הוא חי, אך בשר בנפשו דמו, ר' יוסי

119

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מד

 והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, אימה, זו בבל דכתיב (דניאל ג) באדין נבוכדנצר התמלי חמא, חשיכה זו מדי, שהחשיכה עיניהם של ישראל בצום ובתענית, גדולה, זו יון, ר' סימון ורבנן, רבי סימון אמר מאה ועשרים דוכסים, מאה ועשרים אפרכון מאה ועשרים אסטרטליטין, ורבנן אמרי מס' ס', דכתיב (דברים ח) נחש שרף ועקרב, נחש זו בבל, שרף זו מדי, עקרב זה יון, מה עקרב זו יולדת לס' ס' כך העמידה מלכות יון מס' ס', נופלת עליו זו אדום שנאמר מקול נפלם רעשה הארץ, ויש שמחלפין נופלת עליו, זו בבל דכתיב בה (ישעיה כא) נפלה נפלה בבל, גדולה זו מדי, דכתיב

120

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נד

 שנאמר (מיכה ז) אויבי איש אנשי ביתו, מעשה באשה שקבלה על בעלה לשלטון, והתיז את ראשו וי"א אף התיז את ראשה, רבי שמואל אמר זה הנחש, תנא ר' חלפתא אומר הנחש הזה להוט אחר השום, ומעשה בנחש אחד שירד מן ההר לבית, ומצא קערה של שום ואכלה והקיא בתוכה, וראה נחש שבבית ולא הוה יכול לעמוד לו, כיון שיצא אותו הנחש יצא הנחש של בית ומילא אותה עפר, רבי יהושע בן לוי אמר זה יצר הרע, בנוהג שבעולם אדם גדל עם חבירו שתים ג' שנים בכרך והוא קושר לו אהבה, וזה גדל עם אדם מנערותו ועד זקנותו, אם מצא בתוך

1234567891011121314151617181920