נחש

נחש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5124 מקורות עבור נחש. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דעמלק פרשה א

 של משה מגברות את ישראל או ידיו שוברות את עמלק אלא כל זמן שהיה משה מגביה את ידיו כלפי מעלה היו ישראל מסתכלין בו ומאמינין במי שפיקד את משה לעשות כן והקב"ה עושה להם נסים וגבורות. כיוצא בו ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף (שם /במדבר/ כא ח) וכי נחש ממית ומחיה אלא כל זמן שהיה עושה כן היו ישראל מסתכלין בו ומאמינין במי שפיקד את משה לעשות כן והקב"ה שולח להם רפואות. כיוצא בו והיה הדם לכם לאות וגו' (שמות יב יג) וכי מה הדם מהנה למלאך או מה מהנה לישראל אלא כל זמן שהיו ישראל עושין כן

92

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דכספא פרשה כ

 שם הרוג מפרפר והסייף מנטף דם מיד ההורג, אמר לו יהודה בן טבאי, תבא עלי אם לא אני או אתה הרגנוהו אבל מה אעשה, שהרי אמרה תורה +דברים יט טו+ על פי שנים עדים - יקום דבר, אבל היודע ובעל מחשבות הוא יפרע מאותו האיש, לא הספיק לצאת משם עד שנשכו נחש ומת. ונקי אל תהרוג. הרי שיצא מבית דין חייב, ומצאו לו זכות לאחר מכאן, שומע אני יהא חייב, תלמוד לומר ונקי אל תהרוג. - יכול כשם שיצא מבית דינך זכאי, כך יצא מבית דיני, תלמוד לומר כי לא אצדיק רשע. - וצדיק אל תהרוג. הרי שיצא מבית דין זכאי ואחר כך

93

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 הוא או' יחדו ישכבו בל יקומו ד(ו)עכו כפשתה כבו (ישע' מג יז) וכן את מוצא שאין מלכות ירודה יתיר מן המצ' אלא שנטלה מלכות לשעה מפני כבודן של יש' כשהוא מושל מלכויות מושלן בכסף וזהב הוא צלמא ראשיה די דהב טב חדוהי ודרעוהי דכסף מעוהי וירכתיה די נחש [שקוה]י די פרזל רגלוהי מנהון די פרזל ומנהון דין חסף (דני' ב לב - לג) כשהוא מושל מצ' מושלן בעו[פרת צל]לו כעופרת כשהוא מושל מלכוי[ות מוש]לן בחיות וארבע חיון רברבן סלקן מן ימא שנין דא [מן] דא קדמיתא כאריה תיניית[א כד] תליתייתא וארו אחרי כנמר

94

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יז

 על המשקוף ועל שתי המזוזות ג' (שמ' יב ז) וכי מה הדם מהנה למלאך ומה הדם מהנה למזוזה אלא כל זמן שיש' עושין רצונו שלמקום ומאמינין במה שפקדו המקום למשה לעשות המקום חס עליהן. כיוצא בו אתה או' ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף וג' (במ' כא ח) וכי נחש ממית ומחיה אלא כל זמן שיש' עושין רצונו שלמקום ומאמינים במה שפקדו המקום למשה לעשות כך הקב"ה שלח להם רפואה ר' עקיבא או' (ו)מה תל' לו' וגבר יש' ומה תל' לו' וגבר עמלק כשהיה משה מגביה את ידו שעתידין יש' להגביה דברי תורה העתידין להינתן על ידיו אף

95

ספרא שמיני - מכילתא דמילואים

 שהשיב פושעים לתורה ואומר מישרים אהבוך.(לט) ויאמר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו רבי אומר בגדולה מתחילין מן הגדול ובקלקלה מתחילין מן הקטן מנין שנאמר ויאמר ה' אל הנחש כי עשית זאת וגו', ואיבה אשית בינך ובין האשה, ואל האשה אמר וגו', בתחלה נתקלל נחש ואחר כך נתקללה חוה ואחר כך נתקלל אדם.(מ) ראשיכם אל תפרעו אל תגדילו פרע, יכול אל תפרעו מן הכובע הרי אתה דן נאמר כאן פריעה ונאמר להלן פריעה מה פריעה האמורה להלן גידול שיער אף פריעה האמורה כאן גידל שיער.(מא) ובגדיכם לא תפרומו לא תקרעו בגדיכם ולא תמותו ממשמע לאו

96

ספרא שמיני פרשה י פרק יב

 היתושי' שבכליסים ואת הזיזים שבעדשים ואת התולעים שבתמרים ושבגרוגרות לא יאכלו לחייב את המאכיל כאוכל או לא יאכלו לאוסרם בהנאה תלמוד לומר לא תאכלום הא כיצד באכילה הם אסורים בהנאה הם מותרים הא מה אני מקיים לא יאכלו לחייב את המאכיל כאוכל.(ב) הולך על גחון זה נחש, כל הולך על גחון להביא את השלשולים ואת הדומה לדומה, הולך על ארבע זה עקרב, כל הולך להביא את החיפושית ואת הדומה לדומה, מרבה רגלים זה נדל, עד כל מרבה להביא את הדומה ואת הדומה לדומה, בכל השרץ השורץ להביא את התולעים שבעקרי זיתים ושבעקרי תאנים, לא תאכלום, יכול יאכילום לקטנים תלמוד

97

ספרא אמור פרשה ג סוף פרק ב

 מנין תלמוד לומר או שבר יד.(יב) גבן שיש לו שני גבינים, אין לו גבינים או אין לו אלא גבין אחד, זהו גבן האמור בתורה, רבי דוסא אומר כל שגביניו שוכבים, רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כל שיש לו שתים גבים ושתי שדראות, דק זה הדוק חלזון נחש עיניו מנין תלמוד לומר או דק.(יג) תבלול לבן נכנס בשחור ושחור בלבן ר' יוסי אומר אין מומים בלבן, איזהו תבלול לבן פוסק בסירה ונכנס בשחור.(יד) בעינו להביא את שבעינו שתי עיניו למעלה ושתי עיניו למטה, עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה ורואה את החדר ואת העלייה כאחד, סכי שמש והזגדוס

98

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מח

 קמשונים ומנין שמבקש פתחה של פרשה ואינו מוצא שנאמר כסו פניו חרולים, ועליו הוא אומר וגדר אבניו נהרסה מתוך שראה שלא עמדה בידו הוא יושב מטמא את הטהור ומטהר את הטמא ופורץ גדרם של חכמים, מה ענשו של זה בא שלמה ופירש עליו בקבלה +קהלת י ח+ ופורץ גדר ישכנו נחש הא כל הפורץ גדרם של חכמים לסוף שפורעניות באות עליו. רבי שמעון בן מנסיא אומר הרי הוא אומר +משלי כז ז+ נפש שבעה תבוס נופת תלמיד מתחלתו לא למד כל דבר לא היה אלא מה שלמד. דבר אחר נפש שבעה תבוס נופת מה נפה זו מוציאה קמח בפני עצמו

99

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קעא

 בין בתריו. מעונן, רבי ישמעאל אומר זה המעביר על העין, רבי עקיבה אומר אלו נותני העתים כגון אלו האומרים למודי ערבית שביעיות להיות חטים יפות עקורות קטניות להיות רעות, וחכמים אומרים אלו אוחזי העינים. ומנחש, איזהו מנחש כגון האומר נפלה פתי מפי נפלה מקלי מידי עבר נחש מימיני ושועל משמאלי ופסק צבי את הדרך לפני אל תתחיל בי שחרית הוא ראש חודש הוא מוצאי שבת הוא. ומכשף, העושה מעשה ולא האוחז את העינים, רבי עקיבה אומר משם רבי יהושע שנים מלקטים קישואים אחד מלקט והוא פטור ואחד מלקט והוא חייב העושה מעשה חייב האוחז את העינים פטור סליק פיסקא

100

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שכב

 ואין בהם תבונה, אין אחד מהם שיסתכל ויאמר עכשיו אחד ממנו רודף מישראל אלף ושנים יניסו רבבה לימות המשיח אחד מישראל רודף ממנו אלף ושנים יניסו רבבה. אם לא כי צורם מכרם, מעשה בפולמוס שביהודה שרץ דיקריון אחד אחר בן ישראל בסוס להרגו ולא הגיעו עד שלא הגיעו יצא נחש ונשך לו על עקבו אמר לו לא תהיו סבורים לומר מפני שאנו גבורים נמסרו בידינו אם לא כי צורם מכרם סליק פיסקא

1234567891011121314151617181920