נחלת יעקב בראשית פרשת נח פרק ט

נחלת יעקב בראשית פרשת נח פרק ט

  

(ב) ומוראכם וחתכם וגו'. אמרינן שבת קנ"א (ע"ב): אמר רב פפא נקיטינן ארי' אבי תרי לא נפיל. והא קחזינן דנפיל. ההוא כדרמי בר אבא, דאמר רמי בר אבא אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה. לכאורה קשה, דהא אפילו בחד לא נפל עד שנדמה לו כבהמה, עיין מהרש"א שם במה שנדחק עצמו בזה. ונראה, דהנה כל מין שיש לו נשמה יש לו צלם אלקים. לא כן הרשע, כי הנשמה שהוא חלק אלקים ממעל נסתלק ממנו. וזה שאמר "אריה אבי תרי לא נפל", כלומר דמי שיש לו גוף ונשמה [חשיב] הוא (כתרי) [כבי תרי] ולא ידמה לו כבהמה, כיון שיש עליו צלם אלק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.