נחל איתן הלכות גירושין פרק יא

נחל איתן הלכות גירושין פרק יא

  

הלכה כב
[כב] המזנה אינה צריכה להמתין מפני שמשמרת עצמה שלא תתעבר. וכתב הרב המגיד שיש מן הגאונים שפוסקים בזו כר' יהודה דס"ל דצריכה להמתין ולא אמר שמשמרת עצמה שלא תתעבר משום שמהפכת עצמה דאימור שמא לא נתהפכה יפה יפה. ונראה שיש להביא סעד לפסקו של רבינו דלא חייש לשמא לא נתהפכה יפה יפה והוא מהסוגיא דסוף פרק אלמנה לכהן גדול ביבמות (דף ס"ט ע"ב) דמסיק התם בנשואין חששו לעיבור תוך שלשה חדשים בזנות לא חששו. ופירש רש"י כדקיי"ל אשה מזנה מתהפכת. וכן איתא בירושלמי סוף פ"ג דיבמות רבי בא בשם ר' ירמיה אנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.