נחל איתן הלכות ברכות פרק ב

נחל איתן הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה יד
[יד] אם נעלם ממנו ולא ידע אם בירך אם לא בירך חוזר ומברך. הכ"מ לא הראה מקור לזה רק נתן טעם לדבר משום דברכת המזון דאורייתא. והנה הדבר מבואר להדיא בירושלמי ריש ברכות רבי זעירא בשם רב ירמיה ספק בירך על מזונו ספק לא בירך צריך לברך דכתיב ואכלת ושבעת וברכת. ומה שהקשה בס' נשמת אדם דאיך פסק רבינו שיברך מספק הא איהו סבר דהמברך ברכה שאינה צריכה עובר בלא תשא מן התורה וכדמשמע מדבריו לעיל בפ' א'. ובסוף הלכות שבועות. וא"כ לא מצי אתי ספק דמצות בהמ"ז ודחי ספק איסור לא תשא דאורייתא וכדאמרינן בש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.