נחל איתן הלכות אישות פרק כד

נחל איתן הלכות אישות פרק כד

  

הלכה ב
[ב] הנושא אשה ולא הכיר בה שהיא איילונית או מחייבי לאוין וכו' אין מוציאין מן הבעל פירות שאכל. והנה הטור כתב באה"ע סי' קט"ז דאפילו אם הפירות הן בעין אצלו אין משלם. והב"י שם תמה דמניין לו זה דלא כתב כן הרא"ש רק בממאנת משום דקשיא ליה דאי (מאי) [מיירי] שאכלו מאי אריא פירות אפילו קרן אין לה (ולא סבירא ליה מ"ש הכס"מ בסמוך דין ט' לדעת רבינו ע"ש) ואילו באיילונית וחייבי לאוין קושטא דקרן אי אכלו חייב לשלם ואיכא למימר דפירות נמי דוקא בכהאי גוונא פטור אבל כשהן בעין חייב לשלם. ולי נראה דבאיי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.