נחל איתן הלכות איסורי ביאה פרק יח

נחל איתן הלכות איסורי ביאה פרק יח

  

הלכה א
[א] הזונה האמורה בתורה היא וכו' שקרב לה אדם שהיא אסורה להנשא לו. ועיין בבית שמואל באה"ע סי' ו' ס"ק ט"ז מה שתמה על רבינו וכבר כתבתי לעיל בפ"ב דלא קשיא מידי. וכן הרי"ף והרא"ש העתיקו סוגיא זו דקאמרה אשכחן לתרומה לכהונה מנלן ק"ו מגרושה וכו' וכי מזהירין מן הדין גלוי מילתא בעלמא הוא. ש"מ דסבירא ליה דהלכתא היא:

הלכה יז
[יז] שבויה שנפדית אסורה לכהן מפני שהיא ספק זונה וכו' ואיסור כל הספיקות כולן מדברי סופרים לפיכך הקילו בשבויה. וכ"כ רבינו בסוף ה"כ ופ"ט דטומאת מת. ושם כתב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.