נחל איתן הלכות איסורי ביאה פרק יב

נחל איתן הלכות איסורי ביאה פרק יב

  

הלכה א
[א] ישראל וכו'. עיין בכס"מ דרבינו פסק כסלקא דעתא דרבא עיי"ש. ויש לי להביא ראיה לזה מפ"ק דמגילה (סוף דף י"ד) מהא דיהושע נסב לרחב לאחר שנתגיירה. והקשו התוס' דאיך נסבה הא אמרינן בפרק הערל וכו'. ולפי הנ"ל ניחא ונסתלקה קושיית התוס'. ומ"ש שלא היתה משבעה עממים הוא נגד הספרי בהעלותך:
ומ"ש דאיך פסק רבינו כר' שמעון דדריש טעמא דקרא ולא קיי"ל הכי. תירץ הרדב"ז (שו"ת ח"ו סימן אלפיים קלא ד"ה תשובה כבר) דלכך הביא רבינו סיוע מעזרא ובזה מתרץ דאמאי היה לוקה כאן על כל מסירים דנפקא מרבויא והא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.