נחל איתן הלכות איסורי ביאה פרק ד

נחל איתן הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הלכה ה
[ה] כל דם שתראה היולדת בתוך ל"ג של זכר הוא הנקרא דם טוהר. ועיין במל"מ שכתב דרבינו כולל כל הנשים שיש להן דם טוהר ואפילו לא היו לה דמים טמאים ואפ"ה יש לה דמים טהורין שאינו תלוי זה בזה. והא דאיתא בירושלמי דנדה ילדה וכו' אין לה דם טוהר. הגיה שצ"ל אית לה ונמשך אחריו בס' מרכבת המשנה בחלק השני. וזה לי כמו עשרים שנה שתמהני עליהן איך שנעלם מהן ברייתא ערוכה הובאה בתלמודא דידן בבכורות (דף מ"ו ע"ב) שיצא פדחת ולדה וכו' אין נותנין לה ימי טומאה וימי טהרה ואין מביאה קרבן לידה. וכבר הביאו זה ג" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.