נזיקין

נזיקין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2015 מקורות עבור נזיקין. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא בתרא פרק י

 לו פטור שלא על אמונתו הלוהו אלא איזהו ערב שהוא חייב הלוהו ואני נותן לך חייב שכן על אמונתו הלוהו אמר רבי ישמעאל הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע בתורה גדול מהן שהן כמעין הנובע והרוצה שיעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס:נשלמה בבא בתרא ומסכת נזיקין

2

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ט

 תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ט הלכה אשלשה עשר הן אבות נזיקין השור והבור המבעה וההבער שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר נזק וצער ריפוי שבת ובשת חבל בו חמשה נותן לו חמשה אינן אלא ארבעה נותן לו ארבעה אינן אלא שלשה נותן לו שלשה אינן אלא שנים נותן לו שנים אינן אלא אחת נותן לו אחד הלכה בבנזק כיצד הכהו וקטע ידו וקיטע רגלו אין רואין אותן כאילו עושה סלע ביום וכאילו עושה מנה ביום אלא רואין אותן כאילו חיגר שומר קשואין ואם תאמר לקת מדת הדין לא לקת שכבר נותן לו דמי ידו ודמי רגלו

3

תוספתא מסכת פאה (ליברמן) פרק ב

 הלכה טושבולת שבקמה הרי היא של בעל הבית שבקציר הרי היא של עניים חציה בקמה וחציה בקציר נוטלה ומשליכה לאחוריו שספק לקט לקט הלכה טזחורי נמלים אסורין משם גזל ואם הפקירן בעל הבית מותרי' משום גזל ר' שמעון בן לעזר או' אם היו נזיקין אסורין משום גזל הלכה יזבעל הבית שנתן כליבה לעני למלות לו מים אין בו משום לקט שכחה ופיאה וחייב במעשרות הלכה יחעניים המחזרין בין הגרנות מעשרין ונותן להם הצנועין מוציאין בידן מעות בדברים הנאכלין ונותנין לו דבר מיעט כדי שיאכלנו עד שלא יגע לעיר ושאר כל מתנות עניים שבשדות שאין העני מקפיד

4

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק א

 תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק אהלכה א[דף א עמוד א] מתני' ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבער לא הרי השור כהרי המבעה ולא המבעה כהרי השור לא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים לא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק כהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק הצד השוה שבהן שדרכן להזיק ושמירתן עליך וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק [דף א עמוד ב] במיטב הארץ: גמ' השור זה הקרן דכתיב [שמות כא לה] וכי יגף שור איש את שור רעהו וגו'. עד כדון בתם במועד מניין. [שם לו] או נודע

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק ז

 תעשה מלמד על עשה. מה עבד לה רבי יוחנן שלא תאמר כמה דתימר גבי שבת חפר חרץ נעץ אינו חייב אלא אחת. ודכוותה שחט זרק והעלה אינו חייב אלא אחת לפום כן צריך מימר חייב על כל אחת ואחת. כל הן דתנינן אבות יש להן תולדות. תמן תנינן ארבע אבות נזיקין. השור זה הקרן נגיחה ודחיפה אב. תני רבי חייה נשך רבץ בעט תולדות לקרן. תמן תנינן אבות הטומאה השרץ. ושכבת זרע. תולדות השרץ אי זהו. רבי יודה בשם רבי נחום מדפות. מהו מדפות מגעות. אב הטומאה מטמא את הכל. וולד הטומאה אינו מטמא אלא אוכלין ומשקין וכלי חרש. אוכלין

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שקלים פרק ה

 כללות ופרטות אמר ר' אבהו כתיב [דברי הימים א ב נה] משפחת סופרים יושבי יעבץ מה ת"ל סופרים אלא שעשו את התורה ספורות ספורות חמשה לא יתרומו תרומה ה' דברים חייבין בחלה חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן שלשים ושש כריתות בתורה שלשה עשר דבר נאמרו בנבלת העוף הטהור ד' אבות נזיקין אבות מלאכות ארבעים חסר אחת אמר רבי (אחא) אליעזר כתיב [עזרא ז יא] לעזרא הכהן הסופר מה ת"ל סופר אלא כשם שהיה סופר בדברי תורה כך היה סופר בדברי חכמים ר' חגי בשם ר' שמואל בר נחמן הראשונים חרשו וזרעו ניכשו כיסחו עדרו קצרו עמרו דשו זרו בררו טחנו

7

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה ה

 הכתוב יחדו; רבי יצחק אומר, וכי לא באת אמו אלא להחמיר או להקל עליו, לא מפני שהוחמר בו הוקל בו, ת"ל ומכה אביו ואמו. ומכה אביו ואמו, מכה שיש בה חבורה; אתה אומר, מכה שיש בה חבורה, או אינו אלא מכה שאין בה חבורה; אמרת, ומה אם מדת נזיקין מרובה, אינו חייב עד שיעשה בהן חבורה, מדת עונשין מעוטה, לא יהיה חייב עד שיעשה בהם חבורה, הא מה ת"ל מכה אביו ואמו, מכה שיש בה חבורה. מות יומת, בחנק. אתה אומר בחנק, או אינו אלא באחת מכל המיתות האמורות בתורה; אמרת, זו מדה בתורה, כל מיתה האמורה בתורה סתם, אין

8

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כב

 אבדה וגנבה פרשה עליונה בשומר חנם שנייה בנושא שכר שלישית בשואל מפני מה פטר בה מכלום מפני שאין לו בה הנאה של כולום ושלישית משלם את הכל מפני שכל הנאה שלו והאמצעית נשבע מקצת ומשלם מקצת מפני שנהנה ומהנה הוי אומ' זה נושא שכר מיכן אמרו שלשה עשר הן אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבער שואל ושומר חנם שכיר ונושא שכר נזק וצער וריפוי ושבת ובושת. סל' פסקא'פסוק טו(טו). וכי יפתה איש בתולה אשר לא אורסה פרט לשנתארסה ונתגרשה יאמר באונס מה אני צריך לומר במפותה מה אונס חמור אינו חייב על שנתארסה ונתגרשה מפתה הקל אינו דין

9

ויקרא רבה (וילנא) פרשת מצורע פרשה יט

 דלילא ודיממא.ב ר' חנין דציפורין פתר קרא בתלולית זו של עפר מי שטפש מהו אומר מי יכול לקצות את זו מי שפקח מהו אומר הריני קוצץ שתי משפלות היום שתי משפלות למחר עד שאני קוצץ את כולה כך מי שטיפש אומר מי יכול ללמוד את התורה נזיקין ל' פרקים כלים ל' פרקים מי שפיקח מהו אומר הריני שונה שני הלכות היום שני הלכות למחר עד שאני שונה את כל התורה כולה א"ר אמי (משלי כד) ראמות לאויל חכמות א"ר יוחנן לככר תלוי באוירו של בית מי שטיפש אומר מי יכול להוריד את זה מי שפיקח אומר ולא אחר תלאו

10

ויקרא רבה (וילנא) פרשת קדושים פרשה כד

 הנואף והנואפת לא תגנוב וכתיב הכא לא תגנובו לא תענה וכתיב הכא לא תלך רכיל לא תחמוד וכתיב הכא ואהבת לרעך כמוך ר' יודן בשם ר"ש בן יוחאי אמר ג' פרשיות הכתיב לנו משה רבינו בתורה וכל אחת ואחת מהן יש בה מששים ששים מצות ואלו הן פרשת פסחים ופרשת נזיקין ופרשת קדושים ר' לוי בשם ר' שילא דכפר תמרתא אמר משבעים שבעים א"ר תנחומא ולא פליגי מאן דעבד פ' פסחים ע' כלל עמה פרשת תפילין מאן דעביד פרשת נזיקין ע' כלל עמה פרשת שמטה ומאן דעבד פרשת קדושים ע' כלל עמה פרשת עריות.ו א"ר יהודה בן פזי מפני

1234567891011121314151617181920