נוה צדק הלכות חגיגה פרק א

נוה צדק הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה ד
[ד] מי שלא הקריב ביו"ט הראשון וכו', וכולן תשלומי ראשון הם. כתב מרן כ"מ דיצא לרבינו מההיא דחגיגה דף ט' ע"א ופסק כר' יוחנן לגבי רבי אושעיא והקשה ע"ז דאיך פסק כר"י לגבי רבי אושעיא, דהא ר' אושעיא גדול מר"י הוה דרביה היה.
וראיתי להרב לח"מ שם שכתב וז"ל אין זה רבי אושעיא וכו' דא"כ לא היה להגמ' להזכירו אחר ר' יוחנן שהזכיר דברי ר"י ואחר כך דבריו אלא ודאי רבי אושעיא אחר ואמורא הוא ולכך פסק דלא כותיה עכ"ל. ואחרי המחילה רבה בנשיקת ידיו ורגליו לא ידעתי איך אשתמיט מיניה דמר מ"ש התוס' בע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.