נוה צדק הלכות זכיה ומתנה פרק ו

נוה צדק הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה א
[א] לעולם אומדין דעת הנותן וכו' כיצד מי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת וכתב כל נכסיו לאחר מתנה גלויה ואחר כך בא בנו אין מתנתו קיימת שהדברים מוכיחין שאילו ידע שבנו קיים לא היה נותן כל נכסיו לפיכך אם שייר וכו' מתנתו קיימת. וכתב הרב המגיד וז"ל בפרק מי שמת דף קמ"ו ע"ב נפסקה הלכה כר' שמעון בן מנסיא וכו' ואל יקשה עליך מ"ש רב נחמן חמשה עד שיכתבו וכו' ועל אותה משנה אמרו בגמ' מאן תנא דאזיל בתר אומדנא אמר ר"נ ר"ש בן מנסיא דתניא מי שהלך בנו למדינת הים וכו' ע"כ ובגמרא שם אמרו עוד ורב ששת אמר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.