נוה צדק הלכות זכיה ומתנה פרק ג

נוה צדק הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ב
[ב] מחל לחבירו חוב שיש לו עליו או נתן לו הפקדון שהיה מופקד אצלו ה"ז מתנה, הנקנית בדברים בלבד. מדברי רבינו אלו נראה דדוקא גבי חוב שייך לשון מחילה אבל גבי פקדון לא שייך מחילה אלא לשון נתינה ומה שיש לעמוד בזה עיין להרב לח"מ ולהרב מל"מ ולהרב פני משה ח"א סי' פ"ב ועיין עוד בתשובת הרב לחם רב סימן קמ"ב ועיין עוד בתשובת מהר"ם אלשיך סימן פ' שהביא ראיה לדבריו דבחוב שייך לשון מחילה ובפקדון לא שייך אלא לשון מתנה מדברי הטור יעו"ש ולא זכר שר מדברי רבינו אלו דס"ל הכי, (א"ה ס"ט אם בחוב שייך לשו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.