נוה צדק הלכות גירושין פרק ט

נוה צדק הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ב
[ב - ג] כיצד האומר לאשתו הרי זה גיטך ולא תתגרשי בו אלא לאחר ל' יום אינה מגורשת אלא לאחר שלשים יום וכו' הלכה והניחתו בצדי רשות הרבים וכו' הרי זו מגורשת הואיל והיה הגט קיים ביום שמתגרשת בו וייחדה אותו במקום שאינו רה"ר שצדי רה"ר אינן כרה"ר. וכתב הרב המגיד דדין זה הוא בכתובות דף פ"ו ע"ב והכי אמרינן התם בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא הרי זה גיטך ולא תתגרשי בו אלא לאחר ל' יום והלכה והניחתו בצידי רה"ר מהו אמר ליה אינה מגורשת מדרב ושמואל ופריך אדרבה מגורשת מרב נחמן דאמר ר"נ האומר משוך פ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.