נוה צדק הלכות ברכות פרק ב

נוה צדק הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה ז
[ז] ברכה רביעית צריך להזכיר בה שלשה מלכיות וכו'. דין זה יצא לרבינו ממאי דאמרינן בפ' שלשה שאכלו דף מ"ט ע"א דהכי אמרינן התם אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן הטוב והמטיב צריכה מלכות ופריך מאי קא משמע לן כל ברכה שאין בה מלכות לא שמה ברכה ואסיקנא דהיינו לומר שצריכה שלשה מלכיות וכדכתב מרן כ"מ בהא דקפריך הש"ס מאי קמשמע לן.
והנה הקשה לי חד צורבא מרבנן נר"ו הא קא משמע לן טובא דס"ל כמ"ד הטוב והמטיב דרבנן דפליגי בה אבא יוסף ורבנן לעיל מיניה אלו דבריו נר"ו ואנא זעירא נראה לע"ד לתרץ ולומ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.