נבילה

נבילה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6695 מקורות עבור נבילה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת חולין פרק ב

 חבירו ושחט אם שהה כדי שחיטה פסולה רבי שמעון אומר אם שהה כדי ביקור:משנה ד[*] שחט את הוושט ופסק את הגרגרת או שחט את הגרגרת ופסק את הושט או ששחט אחד מהן והמתין לה עד שמתה או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו רבי ישבב אומר נבילה רבי עקיבא אומר טריפה כלל אמר רבי ישבב משום רבי יהושע כל שנפסלה בשחיטתה נבלה כל ששחיטתה כראוי ודבר אחר גרם לה ליפסל טריפה והודה לו רבי עקיבא:משנה ה[*] השוחט בהמה חיה ועוף ולא יצא מהן דם כשרים ונאכלים בידים מסואבות לפי שלא הוכשרו בדם רבי שמעון אומר הוכשרו בשחיטה:משנה

2

משנה מסכת כלים פרק א

 משנה מסכת כלים פרק אמשנה א[*] אבות הטומאות השרץ ושכבת זרע וטמא מת והמצורע בימי ספרו ומי חטאת שאין בהם כדי הזייה הרי אלו מטמאין אדם וכלים במגע וכלי חרש באויר ואינם מטמאין במשא:משנה ב[*] למעלה מהם נבילה ומי חטאת שיש בהם כדי הזייה שהם מטמאין את האדם במשא לטמא בגדים (במגע) וחשוכי בגדים במגע:משנה ג[*] למעלה מהן בועל נדה שהוא מטמא משכב תחתון כעליון למעלה מהן זובו של זב ורוקו ושכבת זרעו ומימי רגליו ודם הנדה שהן מטמאין במגע ובמשא למעלה מהן מרכב שהוא מטמא תחת אבן מסמא למעלה מן המרכב משכב ששוה מגעו למשאו למעלה

3

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ד

 ואבד אחד מהן נוהג במשוייר ודאי מפריש תרומה] ותרומת מעשר ונותנן לכל כהן שירצה הלכה חכל העיר מוכרין מתוקן ואחד מוכר שאינו מתוקן ולקח ואינו יודע מאי זה מהן לקח הרי זה אסור הלכה טכל העיר מוכרין בשר שחוטה ואחד מוכר בשר נבילה ולקח ואינו יודע מאי זה מהן לקח הרי זה אסור הלכה י[כל העיר מוכרין יין טהור ואחד מוכר יין טמא ולקח ואינו יודע מאי זה מהן לקח הרי זה אסור] במי דברים אמורים בזמן שלקח ואינו יודע מאי זה מהן לקח אבל בלוקח מן השוק הולכין אחר הרוב הלכה יאפירות לא הלכו חכמים

4

תוספתא מסכת עדויות (צוקרמאנדל) פרק ב

 חמשה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הילל דם הנבילית בית שמאי מטמאין ובית הילל מטהרין א' ר' יוסי בר' יהודה אף כשטימאו בית הילל לא טימאו אלא בדם שיש בו רביעית שאם יקרש יהא בו כזית מודים בביצה טריפה שהיא אסורה מפני שגדלה באיסור על מה נחלקו על ביצת נבילה שבית הילל אוסרין ובית שמאי אומ' אם יש כיוצא בהן נמכרת בשוק מותרת ואם לאו אסורה: הלכה ור' אליעזר בן יעקב אומ' דבר אחד מקולי בית שמאי ומחומרי בית הילל בית שמאי אומ' שני מתנות מכשירות בחטאת ומתנה אחת בכל הזבחים וחכמ' אומ' אחד חטאת ואחד שאר כל

5

תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ה

 ביעור ולדמיהן ביעור הלכה ועיקר חרוב ועיקר האגה ועלי האוג והפרחבלין והאורז אין להן ביעור ולא לדמיהן ביעור הלכה זדין ובצר וזרע סטים נזרעין במוצאי שביעית מפני שהוא מלאכתן הלכה חהצבעין והפטמין לוקחין מורסן מכל מקום ואין נמנעין נבילה ואין מוכרין אותה מחרוזות מחרוזות אבל מוכרין אותה איברין איברין על גבי מטות הלכה טלא יהא מביא כלבים כופרין וחולדות הסנאין וחתלין וקיפות למכרן לגוי ולישכר עליהן אבל מוריס וגבינת בית הומקי והפת והשמן שלהן מותר למוכרן לגוי ולישכר עליהן הלכה ילא יהא לוקט ירקות שדה ומוכר בשוק אבל הוא לוקט ובנו מוכר על ידו ר'

6

מסכתות קטנות מסכת כותים פרק א

 לכותי שילמדנו אומנות, ומתייחד ומסתפר עמהם בכל מקום, מה שאין כן בגוים. הלכה יאחולץ ליבמתו, ונותן גט לאשתו, ונאמן הכותי להביא גט ממדינת הים לישראל. הלכה יבאלו דברים שאין מוכרין להם, לא נבילות ולא טריפות, לא שקצים ולא רמשים, לא סנדל של נבילה ולא שמן שטנפו ושנפל לתוכו עכבר, לא כוסכוס ולא שליל, אף על פי שישראל אוכלין אותם. אין מוכרין להם מפני ממכר טעות, וכשם שאין מוכרין להם, כך אין לוקחין מהם, שנאמר כי עם קדוש אתה לה' אלהיך, כשאתה קדוש, לא תעשה עם אחר קדוש למעלה ממך. הלכה יגנאמן הכותי לומר אם קבר אם לא

7

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק א

 יהושוע הגרסי, מפני מה כותבין על עורות נבילות וטריפות, אמר לו אמשול לך משל, למה הדבר דומה, לשני בני אדם שנתחייבו הריגה למלכות, אחד הרגו מלך, ואחד הרגו אספקלטור, איזה מהם משובח, זה שהרגו מלך, אמר לו, אם כן יהא מותר באכילה, אמר לו, הרי הוא אומר, לא תאכלו כל נבילה, הכתוב אסרה, אני מה אעשה לך. הלכה גמיכן שכותבין על עורות הנבילה ועל עורות הטריפה, ואין חוששין שמא עורות לבובין הן. הלכה דלוקחין עורות מכל מקום, לספרים לתפילין ולמזוזות. ואין חוששין שמא עורות לבובין הן. הלכה הכותבין על הקלף במקום בשר, ועל הגויל במקום שער, ואינו

8

מסכתות קטנות מסכת סופרים הוספה ב פרק א

 יהושע הגרסי, מפני מה אמרו כותבין על עורות נבלות וטריפות, אמר לו אמשול לך, למה הדבר דומה, לשנים שנתחייבו הריגה למלכות, אחד הרגו המלך עצמו, ואחד הרגו אספוקלטור, אי זה מהם משובח, הוי אומר זה שהרגו מלך, אמר לו אם כן יהיו מותרות באכילה, והרי הוא אומר לא תאכלו כל נבילה, אמר לו הכתוב אסרה, אני מה אעשה. לפיכך אמרו, כותבין על גבי נבילות וטריפות. הלכה גכותבין על קלף במקום בשר, ועל הגויל במקום שער, ואינו רשאי לשנות. הלכה למשה מסיני שתופרין תפיריו מבחוץ, ולא מבפנים. הלכה דספר המנוקד לא יקרא בו, אף על פי שגורר את הנקודות

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביכורים פרק ב

 גידוליהן אסורין בדבר שאין זרעו כלה. א"ל והתנינן איזהו דבר שאין זרעו כלה כגון הלוף והשום והבצלים והלוף והשום והבצלים חייבים בבכורים. אמר אזל בן עזאי דהכא. אתא שאל לרבי ינאי א"ל למעשר הושבה דבר שאין זרעו כלה. מחלפא שיטתי' דרבי יוחנן תמן אמר רבי יהושע בן לוי לקרנה של נבילה הושבה. אמר ליה לא כן אילפן רבי ראיתי כגריס שנים ואמר אוף הכא וגדוליהן. ועוד מן הדא [דברים יב יז] לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך באיזה מעשר אמרו במעשר שני טהור שנכנס לירושלים ויצא. ועוד מן הדא דתני לה רבי שמעון תני בשם רבי שמעון יש במעשר שהמעשר

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביצה פרק א

 ביום מוליד ביום בלילה מוליד בלילה התיבון הרי התרנגולת הרי אין תשמישה אלא ביום והיא יולדת בין ביום בין בלילה א"ר אבון שנייא היא שכן היא יולדת בלא זכר רבי זעירא בשם גידול עגל שנולד מן הטריפה ביום טוב מותר נעשה כדבר מוכן טמון בדבר שאינו מוכן תמן תנינן ביצת נבילה אם יש בה כיוצא בה נמכרת בשוק מותרת ואם לאו אסורה כדברי ב"ש וב"ה אוסרין מה טעמא דבית שמאי גמורה הייתה עד שלא תתנבל מעתה אפילו אין כיוצא בה נמכרת בשוק תהא מותרת אם אומר את כן נמצאת מתיר שלל של ביצים ובית שמאי [דף ב עמוד ב] כמשנה

1234567891011121314151617181920