נבוכדנצר

נבוכדנצר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1633 מקורות עבור נבוכדנצר. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

מדרש תנחומא (בובר) פרשת נח

 ואת השבת אל תשמעו להם, אני פי מלך שמור, בכל דבר שהיא צריכה, אבל על דברת שבועת אלהים אל תבהל מפניו תלך, [אל תעמוד בדבר רע] (קהלת ח ג), למה שאין מבטלין אתכם מן המצות, אלא שתכפרו בהקב"ה, לפיכך על דברת שבועת אלהים, וכן עשו חנניה מישאל ועזריה, בשעה שהעמיד נבוכדנצר את הצלם, אמרו לו מה אתה סבור שאתה משליך אותנו לתוך כבשן האש ואין הקב"ה מציל אותנו, בין מציל בין שאינו מציל אין אנו משתחוים לצלם, שנאמר הן איתי אלהנא די אנחנא פלחין יכיל לשיזבותנא מן אתון נורא יקדתא ומן ידך מלכא ישזיב (דניאל ג יז), וכתיב בתריה והן

152

מדרש תנחומא (בובר) פרשת וירא

 את שרה.[לג] [וה' פקד את שרה]. זש"ה וידעו כל עצי השדה כי אני ה' וגו' (יחזקאל יז כד), מי הן עצי השדה, ר' יעקב בר אחא אמר אלו בני אדם, שנאמר כי האדם עץ השדה (דברים כ יט), השפלתי עץ גבוה (יחזקאל שם /י"ז כ"ד/), זה נבוכדנצר, הגבהתי עץ שפל (יחזקאל יז כד), זה חנניה מישאל ועזריה שהושלכו לכבשן האש, הובשתי עץ לח (שם /יחזקאל י"ז כ"ד/), זה בלשצר, הפרחתי עץ יבש (שם /יחזקאל י"ז כ"ד/), זה דניאל. ד"א וידעו כל עצי השדה, מדבר באברהם, השפלתי עץ גבוה זה פרעה, הגבהתי עץ שפל זה אברהם, הובשתי עץ לח זה

153

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ויצא

 ש"א =שמואל א'= כה כט), בארץ מנין, ויעלוהו ויקברוהו במעלה קברי בית דוד וכבוד עשו לו (במיתתו) [במותו] (דה"ב =דברי הימים ב'= לב לג). ילמדנו עוד רבינו מה בין חלומות הצדיקים לחלומות הרשעים, חלומות הרשעים לא בשמים ולא בארץ, שנאמר ופרעה חולם והנה עומד על היאור (בראשית מא א). וכך נבוכדנצר כתיב חלם (הוא) [חזית] ודחלנני (דניאל ד ב), שלא היה לא בארץ ולא בשמים, אבל חלומות של צדיקים בשמים ובארץ, שכן אתה מוצא שאמר יוסף לאחיו הנה אנחנו מאלמים אלומים (בראשית לז ז), הרי בארץ, ובשמים מנין, שנאמר הנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי (שם שם /בראשית

154

מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישב

 מה עשה הקב"ה סירסו, הוי וזרע רשעים נכרת ואין נכרת אלא סירוס, שנאמר ומעוך וכתות ונתוק וכרות (ויקרא כב כד), ומנין שלא היה סריס וסירסו הקב"ה, שנאמר פוטיפר סריס פרעה (בראשית לט א).[טו] ד"א ויוסף הורד מצרימה. זש"ה ראיתי עבדים על סוסים (קהלת י ז). זה נבוכדנצר שהחריב את בית המקדש, שלא נכנס לתוכו שהיה מתירא, מה עשה מיכאל ירד ואחז בסוסו, והכניסו לקודש הקדשים, ורוח הקודש אומרת ראיתי עבדים על סוסים, זה נבוכדנצר, ושרים הולכים כעבדים על הארץ (שם /קהלת י'/), זה מיכאל, שנאמר כי אם מיכאל שרכם (דניאל י כא). ד"א ראיתי עבדים על סוסים, מדבר במדינים,

155

מדרש תנחומא (בובר) פרשת מקץ

 אחרות, מהו אחרות, שהיו רואות אלו לאלו והופכין פניהם מהם.[ד] ותפעם רוחו. שהיתה מקשת עליו כפעמון הזה. ד"א ותפעם רוחו, בנבוכדנצר כתיב ותתפעם רוחו (דניאל ב א), ובפרעה כתיב ותפעם רוחו, למה פרעה היה יודע החלום, ולא היה יודע פתרונו, לפיכך היה מטורף טירוף אחד, אבל נבוכדנצר לא היה יודע את החלום, ולא פתרונו, לפיכך שני טירופין, שנאמר חלם נבוכדנצר חלומות (שם /דניאל ב' א'/), ר' חייא אמר חלום אחד חלם, ולמה הוא אומר חלומות, ששכח את החלום. ר' ינאי אומר שני חלומות חלם, אחד של צלם, ואחד של אילן. חלם נבוכדנצר חלומות ותתפעם רוחו ושנתו מטורפת, למה שהיה

156

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ויחי

 מרחשות תחת גופי, לפיכך אל נא תקברני במצרים. ד"א מפני מה לא בקש ליקבר במצרים, שלא יעשו בו ע"ז שכשם שנפרעין מעובדי ע"ז, כך נפרעין מע"ז עצמה, שנאמר ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה' (שמות יב יב). וכן אתה מוצא בדניאל, כיון שפתר לנבוכדנצר את החלום, מה כתיב באדין נבוכדנצר נפל על אנפוהי ולדניאל סגיד ומנחה וניחוחין אמר לנסכה ליה (דניאל ב מו), אבל דניאל לא בקש אמר כשם שנפרעין מעובדי ע"ז כך נפרעים ממנה. וכן אתה מוצא בחירם, כיון שעשה עצמו אלוה מה כתיב בו, יען (כי) גבה לבך ותאמר אל אני (יחזקאל כח ב), א"ל הקב"ה הנה

157

מדרש תנחומא (בובר) פרשת וארא

 חירם ונבוכדנצר ופרעה ויואש, חירם מנין, שנאמר אמור לנגיד צור כה אמר ה' אלהים יען גבה לבך ותאמר אל אני (שם /יחזקאל/ כח ב), ולפי שעשה את עצמו אלוה נבעל כנשים שנאמר שיחת חכמתך על יפעתך וגו' לראוה בך (שם שם /יחזקאל כ"ח/ יז), מהו לראוה בך, יעבדון ריעותיהן בך. נבוכדנצר מנין, שנאמר אעלה על במתי עב אדמה לעליון (ישעיה יד יד), א"ל הקב"ה חייך אך אל שאול תורד אל ירכתי בור (שם שם /ישעיהו י"ד/ טו), מה עשה הקב"ה, הגלה אותו עד שהוא במלכותו, והאכילו עשב כבהמה שנאמר ועשבא כתורין לך יטעמון וגו' (דניאל ד כב), והיו הבהמה והחיה

158

מדרש תנחומא (בובר) פרשת בא

 ויקרא כג לז), לכן כתיב החדש הזה.[יד] אמר להם הקב"ה לישראל בחדש הזה אתם נגאלים, אמרו לו תאמר שאתם נגאלים, ואנו עתידין להשתעבד פעם אחרת, אמר להם עד עכשיו יש לכם ראש וראשון, ראש זו מלכות בבל, שנאמר אנת הוא רישא דדהבא (דניאל ב לח), זה נבוכדנצר, וראשון זה עשו, שנאמר ויצא הראשון אדמוני (בראשית כה כה), אלו הן העתידים להשתעבד בכם.[טו] ד"א החדש הזה. אם זכיתם אתם מונין למליאתו, אברהם יצחק ויעקב [יהודה] פרץ חצרון רם עמינדב נחשון שלמון בועז עובד ישי דוד ושלמה, וישב שלמה על כסא ה' למלך (דה"א =דברי הימים א'= כט כג), ואם

159

מדרש תנחומא (בובר) פרשת בשלח

 סו ג), ר' אלעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אמר מהו אמרו לאלהים, אמור לפועלך הטוב [יישר]. ברוב עוזך יכחשו לך (שם), ר' ברכיה ור' יהודה הלוי בר' שלום, חד אמר יכחשו לך ישברו, כשם שאמר ויכחשו אויביך לך (דברים לג כט), וחד אמר יכחשו לך ישקרו ויעשו אויביך כחשים, נבוכדנצר אמר בריך אלההון די שדרך מישך ועבד נגו וגו' (דניאל ג כח), הוי יכחשו לך, סנחריב אמר מי בכל אלהי הארצות וגו' (מ"ב =מלכים ב'= יח לה), לא זז משם עד שכיחש, שנאמר וישב בבושת [פנים לארצו], פרעה אמר לא ידעתי את ה' וגו' (שמות ה ב), נעשה כחשן,

160

מדרש תנחומא (בובר) פרשת יתרו

 בעתו (קהלת ג יא), אילו אמרו אדם אחר היו שוחקין עליו לומר מי הודיעו לזה, מה יפה ומה אינו יפה, אלא שלמה שלא חסר כלום משולחנו, הוא היה יודע מה יפה. אמר ר' יוסי בר חנינא אפילו מרר בתמוז, (ובילפפונין) [ומלפפונין] (פי' צנון וחזרת) בתשרי, לא חסר שלחנו של שלמה. נבוכדנצר אמר וכל דיירי ארעא כלא חשיבין (דניאל ד לב), אילו אמרו אחר היו שוחקין עליו על מה שלט אדם זה, אפילו על יתוש לא שלט, אבל בנבוכדנצר נאה לומר כן, שנאמר בו וכל [די] דיירין (בבני) [בני] אנשא [חיות ברא ועוף שמיא יהב בידך והשלטוך בכלהון]. (שם /דניאל/ ב

1234567891011121314151617181920