נאמנות

נאמנות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6309 מקורות עבור נאמנות. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן מז

 מסיחות לפי תומן ואמר' שלא נגע בה ואף אותו הגמון לאחר שפדאוה נשבע באלטלה ואל עתק שלא נגע בה ואיני מכחד מכם כל מה שעשיתי על דעת המלך עשיתי ולא אומר אלא אמת. כך ראינו כיון שגויות שנשבו עמם מסיחות לפי תומן ואומרות שלא נגע בה אותו הגמון ששבה אותן נאמנות ובשבויה הקילו.

22

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קצב

 היה לאביו אצלו כלום אם יפטר בשבועתו או לא או אם עמד לעצמו בארץ נוצרים יטול חנוך זה מן אשתו או לא. תשובה לשאלה זו א"כ הוא כמו שכתב בה ראובן נתן לשמעון ק"פ דינר וכתב מהן שטר עליו ועל שמעון וכל הענין שהזכרתם. הוו יודעין שזמן שנכתב באותו שטר נאמנות בענין המפורש למעלה יכול ראובן וחנוך הבא מכחו לגבות מנכסי שמעון בלא שבועה דקיימ' לן כל דבר שבממון תנאו קיים אבל מה שכתבתם שאם בא שמעון ורצה להשבע לחנוך אין הדבר גלוי /תלוי/ ברצונו של שמעון אלא ברצונו של חנוך אם נתרצה בשבועתו הרשות בידו ואם לא נתרצה יגבה

23

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן רי

 בשתיקתו דקיי"ל בעל חוב גובה שלא בהזכרה ולא היה על ראובן אלא להחרים סתם בפניו כל מי שגבה חוב זה מחצרון ולא יודה יהא ויהאי כל כך אלמלא תבע ראובן לחצרון בדין וגבה ממנו על פי הדין אבל כיון שתפשו השלטון ונפרע ממנו חובו ע"י חבישה וזלזול הורע כחו שבאות נאמנות והעמיד עצמו בחזקת אנס ואנס לאו בר נאמנות הוא ודין הוא להחמיר עליו בשבועה שישבע בתורה שאותו סך נשתייר לו על חצרון בלי פחת כלום.

24

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן רכב

 בפני בעליהן ולא מיחו בידו והן טוענות שחרבה היתה ולא היה שכירות ופתחה היה סתום ולשום שהיתה סמוכה לחצרך פתחת לה פתח לצד חצירך ולא הכירו בעליהן בכך לכן לא עירערו. אם הדבר כמו שטוענות האלמנות שלא נסתלקו בעליהן מן החנות אלא לאחר שחרבה ולא היה לה שכירות ויש בשטר נאמנות שהאמינו בעל החנות בגביית ממון בלא שבועה טענתו טענה ויש להן לגבות מעות המשכונה מאותו חנות בשביל חוב כתובתן לאחר שישבעו שבועת אלמנות ויכלילו בשבועתן שלא שמעו מבעליהן ולא הוכר להן שגבו בעליהן מעות משכונה זו מבעל החנות וישתלמו סך המשכונה מאותה חנות שקדם שעבוד המשכונה ללקיחתו של ראובן,

25

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קב

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן קבומקום שנודע כי שם יכתבו הנאמנות בלא נטילת רשות לזה מהאיש שמעידין עליו אין סומכין על נאמנות זו אלא בודקין אותה אם אמתית היא אם לאו:

26

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קג

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן קגואם יצא שטר שבו נאמנות ממדינה אחרת שלא נודע איך הוא מנהגם אין צריך לעכב השטר עד שיתברר מעמדם אם מנהגם הוא להעיד עדות שקר. כי מי שהעיד בנאמנות שלא היתה הרי עדותו בטלה:

27

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קצח

 מתנה שומר חנם להיות פטור מלשלם נושא שכר והשוכר להיות פטורין משבועה ומלשלם. ואמרו תנא ומתנין על שומר חנם להיות כשואל. [ועל זה] שאלו בתלמוד בדיבורא בעלמא או דילמא בשקנו מידו. ובאה התשובה ר' יוחנן אמר אפילו תימא לא קנו מידו בההיא הנאה דקא מהימין ליה גאמר ומשעביד נפשיה. ובענין נאמנות מי שאין לקבל עדותו ונתרצה בו מי שהאמינו על עצמו על ידי הקניין הוא מתחייב בזה. ואף שנחלקו הדעות כמו שנראה המחלוקת באמרם אמר לו נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך נאמנין עלי שלשה רועי בקר ר' מאיר אומר יכול לחזור בו וחכמים אומרים אינו יכול לחזור בו בין

28

תשובות הגאונים - הרכבי סימן ריד

 עליה שהדותא דהנך קרובים ופסולים בעדות עדים כשרים נאמנים. אבל אי אמרין ליה הנך נאמנים קא פסקינן עלך מידעם לא מיחייב ביה לא יהו הני נאמנים אלא כראש גלותא וראש מתיבתא לרחוקים ראש גלותא וראש מתי' אילו דינין על מאן דיליתיה קרוב דילהון שלא כדין מי מיחייב לקבולי מינהון. הולכך נאמנות לא דמיא להא מילתא דהכא היכי דקאמ' לפסולים שויתינכו כעדים כשרים ואו אמ' נמי לפסולים קבילתינכו אנפשאי ושויתינכו כבית דין הגדול ואיקנו מיניה לא יאכיל למיהדר ביה אלא מיהו לית להון למידן אלא כהאי דאית לבית דין הגדול למידן. אבל שלא כדין היכי מחוייב ביה נהי דהיכא דקביל פסולים

29

תשובות הגאונים - הרכבי סימן רכד

 לו נאמן עלי אבה נאמן עלי אביך נאמנין עלי שלשה רועי בקר ר' מאיר אומ' יכול לחזור בו וחכמ' אומ' אין יכול לחזור בו. ודאי להנפוקי מן ידיהון דיורשים מידעם דלא מיתחד עליה בבא דביתיה לית לה. ודאמרת דידיע דאית ליה נכסי בביתיה או מיגליא עלה מילתא דשיקרא ודאי מיתרעא נאמנות דהימנה אבל מילי דעלמא לא מרעי לה לנאמנות דילה בכל מאי דמיתחיד עליה דשא דההוא ביתא או הות מילתא דמסתמא ואית מפשאטה למימר תרין טעמי יד בעל השטר על התחתונה. אבל מילי דטעמיהון חד הוא ליכא [דף קא] אורחא להוציאו מידי פשוטו:

30

תשובות הגאונים - הרכבי סימן רלב

 יתומין לא יפרע אלא [דף ק"ו] בשבועה ואין אדם מוריש שבועה לבניו וסלקא (דעתא) בשודא דדיאני וקימא ביתומין מן היתומין. אבל יתומים דמלוה מן לווה גופיה אפילו אביהם פגם שטרו נשבעין שבו' היורשין וגובין וליכא פלוגתא בהא מילתא כל עיקר. והני מילי כולהו בשטרי גרידי דלית בהון לא התראה ולא נאמנות ונאמנות למילתא אחרת אתאי דאו אמ' אישתבע לי דלא פרעתיך אפילו בטענאתא דעלמא לא חשיבא ולא משבעינן ליה. הולכך הא מילתא דאשכחתון בהלכות שלא כדין היא ולא תיסמכון עלה. ומעשים בכל יום דקאתו לקמן שטרי דתבעין יתמי דמלוה ללווה ומגבינן וליכא דחש להא מילתא בתרתין מתיבאתא מעול'.

1234567891011121314151617181920