נאמנות

נאמנות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6309 מקורות עבור נאמנות. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

מרדכי מסכת יבמות הגהות מרדכי פרק החולץ

 במקום שאין עדים וכן אני טמאה וחברתי טהורה. (ה) אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני וכן אשה שאמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני אם נתנה אמתלא לדבריה. (ו) האשה שהלך בעלה למדה"י ואמרה מת בעלי ובכלל זה האשה שאמרה לבעלה גרשתני דאין אשה מעיזה וכן שאר נשים נאמנות לומר מת בעליהן רק אותן שמנה שאינם נאמנות. (ז) נאמנת אשה וקטן לומר מכאן יצא נחיל דבורים בזמן שבעלים מרדפין אחריה מסיחין לפי תומן. (ח) דאישתמודעינהו דפלוני אחוה דמיתנא דפלוני ואפילו קרוב ואפילו אשה דגלויי מילתא בעלמא הוא. והרב מלונדרי"ש פירש בתשובות דנאמנת אשה לומר שהמום שהוטל בבכור בלא

192

מרדכי מסכת כתובות פרק הכותב לאשתו

 שהיתה מפסדת וגונבת משביעים אותה להבא וכן הלכה עכ"ל מספר המקצועות. [רמז רכו] והיכא דלא כתב לה ממני ומיורשי צריכה שבועה וה"ה בע"ח והשטר שביד התובע לא חשיב כמודה בשעת מיתה אלא אמרי' דלמא שכח שטר בידו כשפרעו וצריך לישבע וכ"ש שטר שאין בו עדים אלא כתיבת ידו וכתוב בו נאמנות ולא כתב מיורשי דטעני' ליתמי דפרע דכיון דאי לא כתיב נאמנות מצי למיטען פרעתי כדפסק רב אלפסי וכתב דנאמנות לא מהני בה גבי יתמי כך כתב הר"ם לה"ר שמריה ז"ל אבל בשערים לרי"ף פליג על ספר המקצועות בשער ט"ז באופן [עשירי] דכתב אע"פ שכתב לה הבעל שטר נאמנות ממנו

193

מרדכי מסכת סנהדרין פרק זה בורר

 אין אדם תובעו וקתני לא אמר כלום עד שיאמר בפנינו הודה דהיינו אתם עדי משמע דכה"ג לא מהני מידי אפילו בפניו עד שיאמר אתם עדי:[דף לא ע"ב] אלמא שליש נאמן ותיובתא דרב נחמן פי' ר"מ דשליש נאמן בלא שבועה דמשמע הכא דנאמנות דשליש כמו קיום חותמיו ועוד אי נאמנות דשליש בשבועה אמאי מסיק תיובתא דרב נחמן דאמר לא מהימנא לההיא איתתא דאמרה פרוע לימא דלהכי לא מהימנא דלא היתה רוצה לישבע וכן מוכח קצת בגיטין פרק התקבל שליש אומר לגירושין ובעל אומר לפקדון אמר האמינוהו לשליש משמע התם בלא שבועה:[שם] מי שנושה בחבירו מנה כו' [רמז תשז] מכאן

194

מרדכי מסכת פסחים פרק אור לארבעה עשר

 רבינו מנחם עבר ולא בדק בלילה ובא לבדוק ביום כמו שאמרו חכמים [צריך לבדוק] לאור הנר וטעמא יש מפני שצריך להכניסו לחורין ולסדקין:[רמז תקל] [דף ד] הכל נאמנים על ביעור חמץ אפילו נשים ואפילו עבדים וקטנים ומפרש טעמא משום דבדיקת חמץ דרבנן ופירש ר"י דאף על פי דנשים נאמנות אף בדאורייתא כגון ניקור גיד וחלב ומליחת בשר היינו בדבר שיודעות הנשים שיש בודאי איסור אבל על בדיקת חמץ סבורות הן שאין חמץ בחורין ונמנעות מלבדוק מפני עצלותם הכי מפרש בירושלמי:[שם] [רמז תקלא] אך ביום הראשון תשביתו שאור רש"י ז"ל (ד' ד ב) והמיי' (פ"ב מה' חו"מ ה"ב) פירשו

195

מרדכי מסכת שבועות נוסחא אחרת מפרק כל הנשבעין

 שאמרו אמר לנו אבא לויתי ופרעתי אבל אמרו אמר לנו לא לויתי נפרעין שלא בשבועה שכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי. ג' שבועות מיתת המוריש לא הגיע זמן הפרעון דאמרינן בפרק השותפין שמנו הלכתא כריש לקיש ואפילו מיתמי ואע"ג דאמר מר הבא ליפרע כו'. ד' שיש בשטר כתב נאמנות למלוה על הלוה ועל יורשין דין הוא שיגבה מן היתומים בלא שבועה וכל אלו אין גובין מן הלוקח ומן בעל מתנה ומשכונא בלא שבועה ולא יועיל נאמנות לפוטרן משבועה דחיישינן לקנוניא וגם גבי הקדש אמרינן כן אמר רב הונא שכ"מ שהקדיש כל נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי נאמן חזקה

196

האגודה תוכן העניינים יבמות

 היכא אמרינן קמא קמא בטיל. היכא אמרינן אדם אוסר דבר שאינו שלו.צא. סימני איילונית.סליק פרק הערלהצב. לא הוזהרו כשרות לינשא פסולין. אשה שלותה ואכלה. גרושה וחלוצה לכהן.צג. אמרו לו מת בעליך ואחר כך בא. היכא אמרינן שתיקה כהודאה.צד. וכל עניין נאמנות באיסורין. עד אומר מת ועד אומר לא מת. כתובה דאורייתא.צה. ב"ד מכין ועונשין. איזהו מת מצוה. ויש לשם ישראל וכהן. ציצית חובת גברא.צו. מה שכותבין כתובה בעיר אחת ומוליכה לעיר אחרת.צז. מקום עמידת האשה בכתיבת הגט. קלא דבתר נישואין.צח. קדש נכרי יבמה או נשאה. דברים שבינו לבינה. שבנדרים קניין לחול

197

האגודה מסכת גיטין פרק א - המביא גט

 ע"ב].[גיטין ג ע"ב] ב. עד אחד נאמן באיסורין. פירוש להתיר, פירש בקונטרס האמינה תורה לכל אחד מישראל על הפרשת תרומה וניקור גיד (וחלה) [וחלב]. פירש ר"י שחיטה מאמינים אף על גב דעכשיו אין בידו מכל מקום בתחילה היה בידו ונשים גם בידן ללמוד הלכות שחיטה. לכן נאמנות הנשים על שחיטה. עיין פרק קמא דפסחים [ד' ע"ב] ובהאשה רבה [פ"ח ע"א].[גיטין ג ע"א] ג. אטו כי אמרו ידענא מי לא מהימני. פירש ר"י דחד כי אמר יודע אני החתימה לא מהימן אפילו לרבא.[גיטין ג ע"ב] אפי' אין עליו עדים אלא שנתנו בפני עדים כשר. פירש ר"י אפילו לכתחילה

198

האגודה מסכת גיטין פרק ב - המביא גט

 יש לחלק דווקא סומא שיכולין להטעות יש לחוש.[גיטין כג ע"ב] אין העבד נעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין. ירושלמי [ה"ו] עבר וקבל, מעשה היה וכהנת הייתה ולא חשו חכמים משום ריח הגט.[גיטין כג ע"ב] לה. אף הנשים שאין נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא גטה שהכתב מוכיח. האשה עצמה מביאה גיטה וצריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם.

199

האגודה מסכת יבמות פרק י - האשה רבה

 משני הוה ממזר אלא מראשון אמאי אשתו היא, ומשני מדרבנן ואסור בממזרת.[יבמות פח ע"א] דילמא משום דאישתיק דשתיקה כהודאה דמיא. פירש ר"י כיון דשתיק נראה לו אמת ויודע קצת שיש רגלים לדבר. אבל ליכא למימר שיודע בודאי.[יבמות פח ע"א] צד. י"ד חילוקים יש בעניין נאמנות באיסורין דבר שהוא ספק ולא איתחזוק לא איסור ולא היתר עד אחד נאמן להתירו כדמוכח הכא וכל שכן שנאמן לאוסרו. ב' היכא דאיתחזק היתירא ואמר עד אחד איסורא אינו נאמן, כדמוכח פרק הניזקין [נ"ד ע"ב] גבי טהורות שעשיתי עמך וכו'. ג' היכא דאיתחזק איסורא ואמר עד אחד התירא אינו נאמן כדמשמע הכא גבי

200

האגודה מסכת יבמות פרק יב - מצות חליצה

 חליצה. וישאלו אם יש שלשה חדשים ממיתת הבעל. ואם החולץ אחי המת מן האב. ואם המת היה בעל אשה זאת. וסגי בעדות אשה וקרוב. וישאלו אם יש לאיש י"ג שנים ויום אחד ולאשה י"ב ויום אחד. ואין האב נאמן על השנים. ויבדקו אם יש שערות באשה ובאיש בבית הערוה ונשים נאמנות כיון שהגיעו לכלל שנותיהן. ואין אנו בקיאין בגומות על כן צריך רבוי שערות עיין לעיל [ק"ה ע"ב] ופרק בא סימן [נ"ב ע"א]. ולא תאכל האשה באותו יום קודם חליצה כי יש דברים הרבה הגורמים רוק כדאמרינן אכלה תומא וגרגישתא לא חלצה. וישים הקרסים בלולאות דליהוי חליצה אלימתא. ונהגו לעשות

1234567891011121314151617181920