נאם דוד הלכות חגיגה פרק א

נאם דוד הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה י
[י] המפריש עולת ראייתו ומת היורשין חייבין להביאה. כתב מרן בכ"מ פרק יש בכור וכו' אלא ששם אמרו שאם ירשו קרקע אפילו לא הפרישה חייבים יורשים להביאה ולא ידעתי למה השמיטו רבינו עכ"ל. ואנכי איש צעיר נראה לענ"ד שלפי דברי הירושלמי שכתב מרן שאמרו שם שאם ירשו קרקע אפילו לא הפרישה חייבים יורשים להביאה משמע שאיירי בשהפרישה, לכן כתב הוא ז"ל המפריש דחייבין היורשין להביאה ומה שלא כתב שאם ירשו קרקע אפי' לא הפרישה, הוא משום שכבר כתב בסוף פ"א מהל' מחוסרי כפרה האשה שהביאה חטאתה ומתה יביאו היורשין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.