נאם דוד הלכות בכורות פרק ד

נאם דוד הלכות בכורות פרק ד

  


הלכה יג
[יג] בהמה שיצאה מליאה וכו' ואין לנפלי בהמה פטירת רחם עד שיעגילו ראש כפיקה של ערב. עיין מה שכתב הרב לח"מ ז"ל וז"ל ואולי דהר"א ז"ל בהשגות מפרש כפירוש רש"י ז"ל דלענין טומאה קאמר וזהו שאמר ומעיקרא דמילתא על הך מתניתין דאהלות וכו' וכוונתו להשיג על רבינו ז"ל שפי' הדבר לענין פטירת רחם ע"כ. ואני אומר דודאי שרבינו גם הוא מפרש כפירוש רש"י וכמו שביאר ז"ל בסוף הל' טומאת מת, ומשם למד ג"כ לענין בכור שאם הנפל הועגל ראשו כפיקה של ערב, הוי נפתח רחמה בראשון ושלזה הביאו זאת בבכורות: