נאם דוד הלכות ביאת המקדש פרק ב

נאם דוד הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה ב
[ב] והוזהרו כל הכהנים וכו' מבית לפרוכת להזהיר על כל הבית. מרן הכ"מ כתב לתרץ מה שהקשה על דברי רבינו וז"ל. ונראה דהכי פירושו אילו לא נאמר אלא אל הקדש הייתי אומר דלפני ולפנים קרי קדש אבל להיכל לא נאסר משום דתפסת מועט תפסת. והשתא דכתב מבית לפרוכת דהיינו קדש הקדשים על כרחך לומר דאל הקדש להזהיר על כל הבית אתא דאילו לפני לפנים כבר הזהיר במבית לפרוכת וכו'. ודבריו אלו קשים דא"כ מנין לו לרבינו לומר דמבית לפרוכת הוא במיתה כמו שכתב אח"כ על קדש קדשים במיתה ועל שאר הבית בלאו ולוקה דמשמע דמשי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.