נאם דוד הלכות איסורי מזבח פרק ו

נאם דוד הלכות איסורי מזבח פרק ו

  

הלכה ה
[ה] בד"א בשנפסלו או שנטמאו אחר שנתקדשו בכלי וכו'. עיין במ"ש הרב לח"מ דמשמע אכולהו קאי ואפי' עצים וכו' שייך קידוש כלי דבפרק כל הפסולין וכו' ואם כן כיון דהכל תלוי בקידוש כלי וכו' והיה להם לחלק בעצים ולבונה בין קודם קידוש לאחר קידוש וליתנינהו ברישא עד כאן:
וראיתי להרב תוס' יו"ט שכתב על משנה זו דהני לא משכחת לה טומאה אלא לאחר דנתכשרו בכלי שרת דמקודם לכן אינן ראויין לקבלת טומאה וכ"ש דאין להם פדיון דטהורים לגמרי הן והיינו דלא ערב להו ותני בהדי מנחות ונסכים משום דהני לעולם אין לה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.