מתעסק

מתעסק מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3083 מקורות עבור מתעסק. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת עדויות פרק ב

 מכאן ומלא בוצר וסלו מכאן תזרע ואם לאו לא תזרע:משנה ה[*] שלשה דברים אמרו לפני רבי ישמעאל ולא אמר בהם לא איסור והיתר ופירשן רבי יהושע בן מתיא המפיס מורסא בשבת אם לעשות לה פה חייב ואם להוציא ממנו לחה פטור ועל הצד נחש בשבת אם מתעסק שלא ישכנו פטור ואם לרפואה חייב ועל לפסין אירוניות שהם טהורות באהל המת וטמאות במשא הזב רבי אלעזר בן צדוק אומר אף במשא הזב טהורות מפני שלא נגמרה מלאכתן:משנה ו[*] שלשה דברים אמר רבי ישמעאל ולא הודה לו רבי עקיבא השום והבוסר והמלילות שריסקן מבעוד יום שרבי ישמעאל אומר יגמור משתחשך

2

משנה מסכת שקלים פרק ו

 משנה א[*] שלשה עשר שופרות שלשה עשר שולחנות שלש עשרה השתחויות היו במקדש של בית רבן גמליאל ושל בית רבי חנניה סגן הכהנים היו משתחוין ארבע עשרה והיכן היתה יתרה כנגד דיר העצים שכן מסורת בידם מאבותיהם ששם הארון נגנז:משנה ב[*] מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק וראה הרצפה שהיא משונה מחברותיה בא ואמר לחברו ולא הספיק לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו וידעו ביחוד ששם הארון נגנז:משנה ג[*] והיכן היו משתחוים ארבע בצפון וארבע בדרום שלש במזרח ושתים במערב כנגד שלשה עשר שערים שערים דרומיים סמוכין למערב שער העליון שער הדלק שער הבכורות שער המים ולמה נקרא שמו

3

תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ד

 מטמאין למפרע: הלכה חהילך במבוי ועשה עיסה ואחר כך נמצא שרץ ואמר אלו היה כן הייתי רואה אותו רבן שמעון בן גמליאל מטהר ור' מטמא עד שיאמר בריא לי שלא היה אדם כאן הרי שטבל ועלה ואחר כך נמצא עליו דבר חוצץ אף על פי שהוא מתעסק באותו המין אחר שטבל הרי זה טמא עד שיאמר בריא לי שלא היה עלי קודם לכן: הלכה טקבר הנמצא מטמא למפרע בא אחר ואמר בריא לי שלא היה קודם לעשרים שנה אין טמא אלא משעת מציאה ואילך: הלכה יגרעינה של גפת טמאה שנמצאת בתוך ככר על גבי תבשיל רותח אף

4

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ד

 שנה שנא' זה ארבעים שנה ה' אליך עמך וגו' הלכה זיוסף זכה בעצמות אביו אף הוא לא נתעסק בו אלא משה שנ' ויקח משה את עצמות יוסף וגו' מלמד שכל העם היו עסוקין בביזה והוא עוסק במצוה שנ' חכם לבב יקח מצות וגו' אילו לא היה מתעסק בו משה לא היו ישראל מתעסקין בו ת"ל ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם אלא כיון שראו ישראל את משה שהוא מתעסק בו אמרו הניחו לו כבודו בגדולים יותר מן הקטנים ואילו לא היו משה וישראל מתעסקין בו לא היו בניו מתעסקין ת"ל ויהיו לבני יוסף לנחלה אלא

5

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק ד

 אינו אומר ואמרת אוכלה בשר אלא לתיאבון יכול הוא לוקח מן השוק ואוכל תלמוד לומר וזבחת מבקרך ומצאנך ואכלת יכול שישחטם כולם ויעלם תלמוד לומר מבקרך ולא כל בקרך מצאנך ולא כל צאנך: הלכה כזוכן היה ר' אלעזר בן עזריה אומר מי שיש לו עשרה מנה מתעסק בירק בקדרה בכל יום עשרים מנה מתעסק ירק בקדרה ואלפס חמשים מנה ליטרא בשר מערב שבת לערב שבת מאה מנה ליטרא בשר בכל יום אף על פי שאין ראייה לדבר זכר לדבר שנ' ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן והיה מרוב עשות חלב יאכל חמאה ממאה לוג חלב יוצא לוג

6

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק ט

 שהיה מהלך על גבי הארץ ונתזו צרורות מתחת רגליו ונפלו על גבי עשבים ותלש פטור מהלך אדם על גבי עשבים ועל גבי צרורות בשבת ואינו חושש הלכה טוהתולש עולשין לאכילה כגרוגרת לבהמה כמלוא פי הגדי לתקן הארץ כל שהן אם נתכוון בכולן חייב שתים אם היה מתעסק ותלש פטור הלכה טזהמזרד זרדין לאכילה כגרוגרת לבהמה כמלוא פי הגדי לתקן אילן כל שהן אם מתכוין בכולן חייב שתים אם היה מתעסק וזורד פטור הלכה יזהחופר והחורש והחורץ מלאכה אחת הדש והכותש והנופט מלאכה אחת התולש והקוצר והבוצר והמוסק והגודר והעודר מלאכה אחת הן הלכה יחהמכבס והסוחט מלאכה

7

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק י

 זה הכלל כל חייבי חטאות אינן חייבין עד שתהא תחלתן וסופן שגגה תחלתן זדון וסופן שגגה תחלתן שגגה וסופן זדון פטורין עד שתהא תחלתן וסופן שגגה אם יש בשגגה של אחד מהן כדי לעשות מלאכה חייב כיצד היה יודע שהיא שבת והזיד במלאכה זה הוא מזיד האמור בתורה אם היה מתעסק פטור שגג בשבת והזיד במלאכה או שהיה יודע שהיא שבת ונתכוון לעשות בה מלאכה אבל לא היה יודע שעל אותה מלאכה חייב חטאת זהו שוגג האמור בתורה

8

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ד

 אחריו וראה בית המקדש חרב אמר ר' יהושע אוי לנו על זה שהוא חרב מקום שמכפרים בו עונותיהם של ישראל. א"ל בני אל ירע לך יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה ואיזה זה גמילות חסדים שנאמר כי חסד חפצתי ולא זבח (הושע ו' ו'). שכן מצינו בדניאל איש חמודות שהיה מתעסק בגמילות חסדים. ומה הן גמילות חסדים שהיה דניאל מתעסק בהם אם תאמר עולות וזבחים מקריב בבבל והלא כבר נאמר השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה כי אם במקום אשר יבחר ה' באחד שבטיך שם תעלה עולותיך (דברים י"ב י"ג י"ד) אלא מה הן גמילות חסדים שהיה

9

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ח

 ונתפס אחד מהם לשום לסטים וחבשוהו בבית האסורין. בכל יום ויום היתה אשתו מביאה לו לחם ומים. יום אחד אמר לה לכי אצל פלוני ואמרי לו שאני חבוש בבית האסורין מפני הזנות. והוא יושב ושוחק בבית ואינו משגיח על הריבה. אמרה לו לא דייך שאתה חבוש בבית האסורים אלא שהיית מתעסק בדברים בטלים. לא הלכה אלא היתה מתעסקת בדברים בטלים. אמר לה בבקשה ממך לכי ואמרי לו. הלכה ואמרה לו. מה עשה אותו האיש הלך והביא כסף וזהב ובני אדם עמו והוציאו את שניהם. כשיצא אמר להם תנו לי ריבה זו שתישן עמי בבגדיה על המטה. לשחרית אמר להם הטבילוני

10

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק כה

 לבקרו והיה ישן בתוך חדרו והוא יושב בקינוף והם יושבין בטרקלין שלו. נכנס הורקנוס בנו לחלוץ תפילין שלו ולא הניחו והיה בוכה. ויצא הורקנוס ואמר לחכמים רבותי דומה לי שנטרפה דעתו של אבא. אמר לו בני לא דעתי נטרפה אבל דעתך נטרפה שהנחת הדלקת הנר שנתחייבת עליה מיתה לשמים והיית מתעסק בתפילין שאין אתה מתחייב עליהן אלא משום שבות. כיון שראו חכמים שדעתו מיושבת עליו נכנסו וישבו לפניו ברחוק ד' אמות. אמרו לו רבי כסת עגולה והכידור והאימום והקמיע ותפילין שנקרעו מהו מקבלין טומאה. אמר להם מקבלין טומאה והטבילו אותן כמו שהן והזהרו בהן שהן הלכות גדולות שנאמרו למשה בסיני.

1234567891011121314151617181920