מתניתין

מתניתין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12190 מקורות עבור מתניתין. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

זוהר כרך ג (דברים) פרשת ואתחנן

 יירא יי' אלהים דבר מי לא ינבא בההיא שעתא כתיב (דברים ל) ושב יי' אלהיך את שבותך וגו' ושב מאי הוא אלא קודשא בריך הוא שב כ"י מגלותא ושב צדיק לאזדווגא [דף רע עמוד ב] באתריה כדין כתיב (תהלים קמ) אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך:מתניתין לכון בני נשא מארי דחכמתא מארי דסכלתנו קלא קרי מאן מנכון דאתחכם וידע בשעתא דרישא חיוורא אתקין רישא רשימא מעילא ולתתא, ומתתא לעילא אתקין סטר צפון בעטורא דקונאריתא ביה רשים עומקא דתהומא עלאה דסליק ונחית בגוויה נחית חד דרגא טמירא באלף וחמש מאה רשימין דאלף וחמש מאה עלמין (דניאל ד) תחותיה

82

זוהר - תוספתא כרך ב (שמות) פרשת שמות

 זוהר - תוספתא כרך ב (שמות) פרשת שמות[דף ד עמוד א] מתניתין אמר רבי שמעון אנן פתחין עיננא חמאן גלגלי רתיכתא קדישתא נטלין במטלנוי וקל שירתא בסימא לאודנין יאה ללבא סלקא ונחתא אזלא ולא נטלא מזדעזעין אלף אלפין ורבוא רבבן ופתחין שירתא מלרע לעילא לקל נעימותא ההוא קיימין מאן דקיימין ומתכנפין בכנופיא לסטרא דימינא ארבע מאה וחמשין אלפין מארי דעיינין חמאן ולא חמאן, קיימין בקיומיהון תרין סטרין אחרנין אתחוורו (ס"א אתחזרו) בגיניהון, ולסטרא דשמאלא מאתן וחמשין אלפין, אינון מאריהון דיבבא מיבבין ומיללין מאתר בית מותביהון פתחין בדינא ומסיימין בדינא מיבבין תניינות ודינא יתיב וספרין פתיחו, ביה שעתא סליק מאריה דדינא

83

זוהר - סתרי תורה כרך א (בראשית) פרשת וירא

 דנציצין מניה, תליסר אינון ברזא דשמא [דף ק עמוד ב] קדישא וגו' רזא דאין סוף ידוד אקרי כד אתחבר זהר תתאה אדני בזהר עלאה ידוד אתעביד שמא סתים דביה ידעי נביאי קשוט ומסתכלאן לגו זהרא עלאה ודא יאקדונקי חיזו טמירין (נ"א חיוון טמירין) דכתיב (יחזקאל א) כעין החשמל מתוך האש, מתניתין עלאין רמאין טבין דימינא תשע נקודין דאורייתא נפקין ומתפלגין באתוון ואתוון בהו נטלין (מטלטלן) מטלנוי דקיקין ברזי (פלטין) פליגין אלין תשע שליטין על אתוון אתוון מנייהו אתפשטו אשתארו נקודין לאעלאה לון לא נטלין בר כד אינון נפקין אלין אינון ברזא דאין סוף כלהו אתוון (מטללן) מטלנין ברזא דאין סוף

84

זוהר - סתרי תורה כרך א (בראשית) פרשת ויצא

 וחד עלמא דאתכסיא כגוונא דלהון ממש מחד נפקו שית שבטין ומחד נפקו תרין שבטין, עלמא דאתכסיא אפיק שית סטרין עלמא דאתגליא אפיק תרין ואינון תרין כרובין דתחותה ויעקב בין תרין עלמין אשתכח בדיוקנא דלהון ממש ובגין כך כל מלוי דלאה הוו באתכסיא ודרחל באתגליא:[דף קנד עמוד ב] מתניתין בני עליון קדישי עליונין בריכן (ס"א ברירן) דעלמא מוחא דאגוזא כנשו למנדע הא צפרא נחית בכל יומא אתער בגנתא שלהובא דנורא בגדפהא בידהא תלתא מגרופיין שנינן כחרבא מפתחן גניזין בידא ימינא קרי בחיל ואמר מאן מנכון די נהירו אנפוי די עאל ונפק ואתתקיף באילנא דחיי מטא בענפוי אחיד בשרשוי, אכיל מאיביה

85

זוהר - מדרש הנעלם כרך א (בראשית) פרשת חיי שרה

 דכתיב (תהלים מד) כי עליך הורגנו כל היום אמר רב נחמן כל המוסר נפשו בהאי פסוקא נוחל ארבע מאות עולמות לעולם הבא אמר רב יוסף והא תנן מאתים אמר רב נחמן מאתים על התורה ומאתים על שמסר עצמו בכל יום על קדושת שמו:ואברהם זקן בא בימים וגו', מתניתין אמר רבי אלעזר על כל פנים כך הוא דהאי מתני' שפיר דאתעביד נשמתא ההוא דכתיב ביה (יחזקאל א) והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו כדאמור בההיא מתניתא קמייתא אמר ליה רבי אבא לימא לן מר מההיא מתניתין אמר ליה הכי אתפרש בתלת עשר מכילן דרחמי בפרשתא דילי' אבל הכא

86

זוהר - מדרש הנעלם כרך א (בראשית) פרשת תולדות

 יוסי כן דרך העבדים שאינם אוכלים עד שהאדון אוכל, אמר רבי יוסי כתיב לאחר כן ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים מהו עדשים סגלגלין כגלגלתא וגלגלא סביב בעלמא כלומר דלא אתנשי מארחיה, כך הוא ב"נ בההוא זמנא אע"ג דכל ההוא טיבו ויקר ושלימותא ליהוי ארחיה דעלמא למיכל ולמשתי לא יתנשי מתניתין תנן ארבע רוחות העולם מנשבן ועתיד קב"ה להתעורר רוח אחד לקיים הגוף שיהא כלול מד' רוחות הדא הוא דכתיב (יחזקאל לז) מארבע רוחות באי הרוח בארבע לא כתיב לא מארבע רוחות העולם שיהא כלול מארבעתם ותאנא אותו הרוח הוא רוח המוליד הוא הרוח האוכל ושותה ואין בין העולם הזה

87

זוהר - רעיא מהימנא כרך ב (שמות) פרשת בא

 ואי נפישין זכוני שלטין משריין דיצר הטוב עד דיסתלקו מניה כל משריין דיצר הרע ואמליך על כל אברין דיליה משיריין דיצר הטוב בההוא זמנא שליט עליה שם ידו"ד ואם הוא בינוני צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו אלין מיימינים לזכות ואלין משמאילים לחובה ומאן דאלים גבר, ובגין דא אוקמוה מארי מתניתין לעולם יראה אדם עצמו כאילו כל העולם כולו תלוי בו, ומסטרא דמיכאל אתקרי בכור דדרגיה כסף חוורו ובגין דא פדיון הבכור כסף ה' סלעים כחושבן ה' דאברהם דאי יחכים בתורה יתוסף עליה י' דאיהו קדש דבי' צריך לקדש בכור בהמה דהיינו (ירמיה ב) קדש ישראל ליי' וביה צריך לעשר

88

זוהר - רעיא מהימנא כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 אשר לא ישא פנים, ול"א יק"ח שח"ד, בסופי תיבות אחד, האי דיין צריך למהוי כגוונא דאחד דאיהו ידו"ד אחד דלא יקח שחד דיהא איהו בדיוקניה ובדינא להשוות תרווייהו כאחד ולא יטה דינא לדא יתיר מן דא אלא בתקלא חד עד דיקבלון דינא, ולבתר כל חד אתדן כפום עובדוי, ואוקמוה מארי מתניתין צדיק יצר הטוב שופטו, רשע יצר הרע שופטו, בינוני זה וזה שופטו, מאן דאיהו מאילנא דחיי לית ליה דינא כלל לית ליה יצר הרע ודא צדיק גמור ודא צדיק וטוב לו ולית טוב אלא תורה הדא הוא דכתיב (משלי ד) כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, וצדיק

89

זוהר - רעיא מהימנא כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 זכה למלכו, ודוד בגיניה אסתלק למלכו דטרח כל יומוי עלה, אמר בוצינא קדישא עלה אתמר (שם ד) וזאת התורה אשר שם משה וגו', בה אזהרת לישראל בשעת מיתתך, בה ברכת לישראל בכל שבט ושבט הדא הוא דכתיב (שם לג) וזאת הברכה אשר ברך משה וגו' ובגין דא אוקמוה חברייא מארי מתניתין דכתיב (במדבר יט) זאת התורה אדם כי ימות באהל ואמרו עלה מאי כי ימות באהל אלא אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה ולית מיתה אלא עוני דעני חשוב כמת דאיהו קרבן עולה ויורד, מסטרא דעשיר עולה ודאי דאסתלק עליה, דכל עתירין כל טיבו דעבדין כלהון (ס"א רובא

90

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת ויקרא

 ממנא על כלהו חובין ודוכתין וממנן דיליה, ואי הדר בתיובתא מה כתיב (ישעיה מד) מחיתי כעב פשעיך אתמחו רשימין דרשיעיי' דדוכתא דגיהנם מכל חובה וחובה, ואית חובין רשימין לעילא ולא לתתא ואית דרשימין לתתא ולא לעילא ואית דרשימין לתתא ולעילא, אתמחון לתתא אתמחון לעילא בתר דאהדר בתיובתא ועוד אוקמוה מארי מתניתין, רשע עונותיו חקוקים לו על עצמותיו, צדיק זכויותיו חקוקים לו על עצמותיו, אמאי בגין למהוי רשימין בין בעלי חוביהון לאשתמודעא בהו וקלא נפיק עליה האי רשע איהו ישרפו עצמותיו בגיהנם, ואוקימנא נשמות של רשעים הן הן המזיקים בעולם ודינא דלהון אוקמוה עלייהו מארי מתניתין, דנשמתהון נשרפת ונעשית אפר תחת

1234567891011121314151617181920