מתניתין

מתניתין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12190 מקורות עבור מתניתין. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

ילקוט שמעוני תורה פרשת ראה

 תלושין אסורין, בורות שיחין ומערות [מותרין], וכתבי הקדש מותרין שנאמר שללה ולא שלל שמים ד"א ולא שלל שמים ההקדשות כו' וכתבי הקדש יגנזו]:ושרפת באש את העיר ואת כל שללה [יג, יז], שללה ולא שלל שמים, מכאן אמרו ההקדשות שבה יפדו ותרומות ירקבו מעשר שני וכתבי הקדש יגנזו, מתניתין דלא כר' אליעזר דאמר כל עיר שיש בה אפילו מזוזה וכו' שללה ולא שלל שמים, כל שללה לרבות נכסי רשעים שבחוצה לה, אר"ש מפני מה אמרה תורה נכסי [צדיקים] שבתוכה יאבדו מי גרם להם שידורו בתוכה ממונן לפיכך ממונן אבד, אמר מר ואת כל שללה תקבוץ לרבות נכסי רשעים שבחוצה לה,

72

ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תצא

 רמז תתקכו] והיה ביום הנחילו [כא, טז], תנן התם דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה דאמר קרא ושפטו את העם בכל עת, אי הכי תחלת הדין נמי כדרבא דרבא רמי כתיב ושפטו את העם בכל עת וכתיב והיה ביום הנחילו את בניו, הא כיצד, יום לתחלת דין, לילה לגמר דין, מתניתין דלא כרבי מאיר דתניא היה רבי מאיר אומר מה ת"ל ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע וכי מה ענין ריבים אצל נגעים וכו' (כדלעיל), ור"מ האי ושפטו מאי דריש ביה לאתויי יום המעונן דתנן אין רואין את הנגעים לא בשחרית מפני שכהה נראית עזה ולא בצהרים מפני שעזה

73

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 ואי עבר על אורייתא אתשקיין ממרירו דאילנא דרע דאיהו יצר הרע וכל אברין דאנון מד' יסודין אתמר בהון (שמות א') וימררו את חייהם וגו' וימררו במרירו דמרה ולגבי אברין קדישין דגופא דאנון מסטרא דטוב עלייהו אתמר (שמות ט"ו) ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה וגו' כגוונא דא אמרו מארי מתניתין וימררו את חייהם בעבודה קשה בקושיא, בחומר בקל וחומר, ובלבנים בלבון הלכתא, ובכל עבודה בשדה דא ברייתא, את כל עבודתם וגו' דא משנה, אם תייבין בתיובתא אתמר בהון (שם) ויורהו יי' עץ ודא עץ חיים וביה וימתקו המים ודא משה משיח דאתמר ביה (שם י"ז) ומטה האלהים בידו מט"ה

74

זוהר כרך א (בראשית) פרשת נח

 דלעילא דמרד בעלאי ומרד בתתאי, באינון [דף עד עמוד א] לבושין שליט על כל (ד"א ל"ג שאר) בני עלמא ומלך בהו ומרד במאריה ואמר דאיהו שליטא דעלמא והוי מפתי לברייתא אבתריה עד דמשך בני נשא למיפק מבתר פולחנא דמארי עלמא, אר"ש באילין לבושין ידעי בהו חברייא רזא עלאה:מתניתין ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ר' שמעון פתח (מלכים א' ו') והבית בהבנתו אבן שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנתו, והבית בהבנותו, וכי לא הוה בני ליה שלמה וכלהו אומנין דהוו תמן, מהו בהבנותו, אלא כך הוא כמה דכתיב (שמות כ"ה) מקשה תעשה

75

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי

 וחד תחות כרסיה ויהון מעליין מכל עלאי בגין דא תשכח וא"ו אריכא קיים קודשא בריך הוא לשלמותא דו' דר"א ובגין שתא וישתחו ישראל על ראש המטה סגיד ישראל דליתי משיחא בסוף מניינא דא ותשרי שכינתא עמהון:ויהי אחר הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חולה וגו':מתניתין א"ר חזקיה לא אתא קרא לאשמועינן דעבד אלא אתא קרא לאתיא מה דיהוי בסוף גלותא כל אלין לסוף מניינא דאתמני צבי למימר דייתי משיחא ויימא ליה אבוך דבשמייא בהיל וסבר אפך ספין לקצא דמשיחא יהא רעוא מן אלהא דשמיא דיסב בריה דאסגיאו בגלותא ומדאתנשיאו בהו דנשי יתהון קודשא בריך הוא בחוביהון בקושטא, כד

76

זוהר כרך ב (שמות) פרשת שמות

 רבי יוסי ורבי יצחק הוו אזלי באורחא אמר רבי יוסי ההוא באר דחמא יעקב וחמא משה אי דא הוה ההוא בירא דחפר אברהם ויצחק א"ל לאו, אלא בשעתא דאתברי עלמא אתברי האי בירא, ובערב שבת בין השמשות אתברי פומא דיליה והאי איהו באר דחמו יעקב ומשה:מתניתין אינון דרדפי קשוט אינון דתבעו רזא דמהימנותא אינון דאתדבקו בקשורא מהימנא אינון דידעין אורחוי דמלכא עלאה קריבו שמעו כד סליקו תרין ונפקו לקדמות חד מקבלין ליה בין תרין דרועין, תרין נחתי לתלתא (נ"א לתתא) תרין אינון, חד מינייהו חקלא דתפוחין קדישין איהו מהאי בירא יתבי, (תרין יתבי) מותבא דנביאי (ס"א בנוי) ינקין בהו,

77

זוהר כרך ב (שמות) פרשת בשלח

 מתערין (כל עמין עכו"ם) אתבר תוקפיהון מאינון דשלטי עלייהו, תא חזי האי ממנא שלטנא דמצראי דחיק לון לישראל בכמה שעבודין כמה דאוקמוה, לבתר דאתבר הוא בקדמיתא אתברו אינון מלכוותא (ס"א מלתתא) הדא הוא דכתיב כי יי' נלחם להם במצרים, נלחם להם ודאי:ס"א תוספתא ויסע מלאך האלהים וגו', (מתניתין) עד לא (ס"א אשתקע) אשתכח אוירא דכיא ולא נהירין אבנין נקיבן הוו סתימאן, תלת רוחין דכלילן בתלת הוו שקיען, ומיין סתימן תחות נוקבי בשבעין ותרין אתוון אתהדרו לאתרייהו, [דף נ עמוד ב] אינון אבנין (ס"א דרין) בתר שבעין ותרין דרגין וכן תלת זמנין אתבקעו ואתנקיבו אבני תחות צרורא דהוה חקיק ואתכנפו

78

זוהר כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 שית תיבין דיחודא עלאה ו' עלאה תפארת, שית תיבין תניינין דברוך שם ו' תניינא צדיק, מ"ט באמצעיתא א וישאוהו במוט בשנים בלא וא"ו באמצעיתא איהו מ"ט, (נ"א בלא א' דאמצעיתא דו"ו) וצדיק מ"ט לפני רשע, ומאן גרע דא, א', אחד מחמשים, דחמשין תרעין אתיהיבו לך חסר חד כמה דאוקמוה מארי מתניתין חמשין שערי בינה נמסרו למשה חוץ מאחד והאי איהו א' דחסר מחמשין ואשתאר מ"ט ודא גרים לך צדיק מ"ט לפני רשע, מאי רשע דא סמא"ל והאי איהו מ"ט מן מטה דילך דאתמר ביה (שמות יז) ומטה האלהים בידי (דמטה אחרא אית לך) מטה דילך הוא מטה דמשה ובגין דא

79

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אחרי מות

 עליה ותחללה, בגיני כך לא עשה כן לכל גוי סתם, ומשפטים בל ידעום לעלם ולעלמי עלמין, מלה אחרא (נ"א זעירא) לא יהבינן להו כ"ש רזי אורייתא ונמוסין דאורייתא, וכתיב (דברים לב) כי חלק יי' עמו יעקב חבל נחלתו, (תהלים קמד) אשרי העם שככה לו אשרי העם שיי' אלהיו:מתניתין בנמוסי טהירין ד' מפתחין שוין לארבע סטרי עלמא, בזוייתהון אשתכחו, חד לסטר ארבע וארבע לסטר חד אתגלפן (ס"א אתפלגן) בחד גוונא, בההוא גוונא תכלא וארגוונא וצבע זהורי וחוורא וסומקא, דע עייל בגוונא דחבריה ודידיה ביה רשים ד' רישין, כחדא אסתליקו, ובחד דיוקנא מתדבקן, חד רישא אסתליק מגו סחיו דאסתחי, תרי איילתא

80

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק

 בכל זמנא וזמנא איהו עביד לון לישראל זדונות כשגגות והכי אמר רב המנונא סבא תלת בבי דינא תקינו (ס"א רבנן) בסדרי מתניתא חדא קדמיתא בארבע אבות נזיקין השור וכו' תניינא טלית דאשתכח, תליתאה שותפין ורזא דאבידה מ"ט אלא קודשא בריך הוא בכל זמנא עביד לון לישראל זדונות כשגגות ואינון דסדרו מתניתין דתלתא בבי הכי סדרו ארח דקרא נקטו דכתיב (שמות כב) על כל דבר פשע והאי פשע איהו דלאו בזדון ומאן איהו על שור על חמור על שה דא בבא קמא דהכי הוא באינון מלין, על שלמה דא בבא מציעא, על כל אבדה דא בבא תליתאה, דארח קרא נקטו, דכד

1234567891011121314151617181920