מתניתין

מתניתין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12190 מקורות עבור מתניתין. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פרק א

 קידושיהן קידושין. תני חרש שתרם אין תרומתו תרומה אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים כשהיה חרש מתחילתו אבל אם היה פיקח ונתחרש כותב ואחרים מקיימין כתב ידו שומע ואינו מדבר הרי הוא כפיקח רבי יעקב בר אחא רבי חייא בשם ר' יוחנן חלוקים על השונה הזה אמרין והא מתניתין פליגא נתחרש הוא או נשטה אינו מוציא עולמית ויכתוב ויקיימו אחרים כתב ידו קיימונה בשאינו יודע לכתוב מותיב רבי בא בר ממל והא מתנית' פליגא והרי שכתב כתב ידו או שאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו אע"פ שכתבו וחתמו ונתנו לו וחזר ונתן לה אינו גט אמר ר' יוסה אמר

42

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פרק ב

 צריכין חששין ליחידאי אית לך מימר כשהיה לו מאותו המין. באמת א"ר ליעזר כל מקום ששנינו באמת הלכה למשה מסיני. עיגול של דבילה שנטמא מקצתו מכיון שנטמא מקצתו אין כולו טמא במחובר במי פירות היא מתניתא ואין סופו ליחלק ולעשותו שנים תיפתר שקרא לה שם במחובר. וכן אגודה של ירק מתניתין שנטמאת ועודה אגודה אבל נטמאת קלחין ואוגדן לא בדא ואין סופה ליחלק ולעשות שתים תיפתר שקרא לה שם במחובר. אגד שנטמא והתירו ואגדו מהו וליתני עיגול ולא ליתני אגודה ניתני אגודה ולא ליתני ערימה אילו תנינן עיגול ולא תנינן אגודה הוינן אמרין עיגול שכולו גוף אחד תורם אגודה שאין

43

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פרק ו

 מהו משלם אכל ענבים משלם יין זיתים משלם שמן אכל חלה מהו שישלם מפירות שלא הביאו שליש שכן פירות שלא הביאו שליש חייבין בחלה אכל ביכורים מהו שישלם במחובר לקרקע שכן הביכורים נקנין במחובר לקרקע ר' אבין בשם רבנן דתמן זאת אומרת שאין משלמין מפירות חוצה לארץ אפילו תימא משלמין מתניתין עד שלא התיר רבי להביא ירק מחוצה לארץ לארץ [דף לד עמוד ב] לא אמר אלא קישואין דבר שהוא פירות איסור אבל דבר שהוא פירות היתר לא שאם את אמר כן לא נמצא לוקח לו קורדם מדמי שביעית:הדרן עלך פרק האוכל תרומה

44

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פרק י

 לו חבילי תלתן של כלאי הכרם ידלוקו היו לו חבילי תלתן של טבל כותש ומחשב כמה זרע יש בהן ומפריש את הזרע ואינו צריך להפריש את העץ אם הפריש לא יאמר אכתוש ואטול את העץ ואתן את הזרע אלא נותן את העץ ואת הזרע: גמ' ואין עץ פוגם וחוזר ופוגם מתניתין כמ"ד נותן טעם לפגם אסור ואפי' כמ"ד נותן טעם לפגם מותר מודי הוא הכא שהוא אסור למה כל דבר שנפלה לתוכו תלתן הוא משביח. וכמה היא חבילה עשרים וחמשה זירין א"ר יוחנן וארבע מינהון מיטה מילתיה אמרה עד שהן בחבילות הן נטבלות מעתה ואפילו שיבלין אין מכניסן לכן והלא

45

בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צא

 יהושע בן לוי בשם רבי אמר תינוק עושין אותו סניף לעשרה, והא תני אין מדקדקין בקטן, אמר רבי סימון בשם ר' יהושע בן לוי לשני קטנים נצרכה, אחד ספק ואחד קטן עושין את הספק עיקר ואת הקטן לסניף, תני קטן וספר תורה עושין אותו סניף, אמר רבי יודן כן הוא מתניתין קטן לספר תורה עושין אותו סניף, מאימתי עושין אותו סניף, רבי אבונא אמר איתפלגון בהא ר' יודן ור"ה תרויהון בשם ר' שמואל, חד אמר כדי שיהא יודע טיב ברכה, ואוחרנא אמר כדי שיהא יודע למי הוא מברך, ר' יהודה בר פזי בשם ר' אסי תשעה נראים כעשרה מזמנין, מאי

46

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יב

 כמה דתימא (ד"ה =דברי הימים= ב ב) ואנחנו נכרת עצים מן הלבנון וגו' עמודיו עשה כסף ויקם את העמודים על פני ההיכל אחד מימין וגו' וכי כסף היה והלא נחשת היה אלא שהיה נחשת ממורט שוה ככסף, רפידתו זהב תני שכל הבית היה נטוח בזהב חוץ מאחורי הדלתות א"ר איבו מתניתין בבנין שני אבל בבנין ראשון אפי' אחרי הדלתות, שבעה מיני זהבים הם זהב טוב זהב טהור זהב שחוט זהב סגור זהב מופז זהב מזוקק זהב פרוים זהב טוב כמשמעו כד"א (בראשית ב) וזהב הארץ ההיא טוב, א"ר יצחק טוביו דהוא בביתיה טוביו דהוא בלוייתיה, זהב טהור מכניסין אותו לאור

47

איכה רבה (בובר) פרשה ב

 ותקם בעוד לילה (משלי לא טו). ריש לקיש אמר ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה (יהושע א ח), ריש לקיש כי הוה מטא לאילין תרין קריין, הוה אמר יפה למדנו ר' יוחנן, אמר ריש לקיש אתון חמון אורייתא דא יממא מה נהירא על דאנא לעי באורייתא ביממא נהירא לי מתניתין בלילא.לראש אשמורות. רבי ור' נתן, רבי אמר ארבע אשמורות ביום וארבע אשמורות בלילה, והות אחד מעשרים וארבע לעונה, והרגע אחת מעשרים וארבע לעת, וכמה היא רגע, ר' ברכיה בשם ר' חלבו אמר הרגע כדי לאומרו, ורבנן אמרי כהרף עין, ושמואל אמר אחד מחמשת ריבוא וששת אלפים ושמונה מאות

48

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ז

 זה הקב"ה, שכתוב בו טוב ה' לכל (תהלים קמ"ה ט'), ואם לא יחפוץ לגאלך וגאלתיך (אני) [אנכי] וגו' (שם /רות ג'/), ודמכת ליה אמרין לר' מאיר עליתיה לעלמא דאתי אינון אמרין לך למאן את בעי, לאבוך או לרבך, אמר להון לאבא, ולסוף לרבי, ושמעין לך הדא, אמר להון ר"מ ולאו מתניתין היא מצילין תיק הספר עם הספר ותיק התפילין עם התפילין. מצילין אלישע בן אבויה בשביל תורתו.סימן ט[ט] אל תבהל (את פיך) [ברוחך לכעוס]. זה משה. אמר לו הקב"ה למשה אתה כעסת, אתה השלכת, [אתה שברת, אתה תחליף], אתה כעסת, שנאמר ויחר אף משה (שמות ל"ב י"ט), אתה

49

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית פרק א

 שלא יהיו צדיקים אומרים אנו בני צדיקים ורשעים אומרים אנו בני רשעים: ד"א מפני המשפחות שלא יהיו מתגרות זו בזו, ומה עכשיו שנברא יחיד מתגרות, אם נברא שנים על אחת כמה וכמה: ד"א מפני הגזלנין ומפני החמסנין. ומה עכשו שנברא יחידי גוזלין וחומסין אם נבראו שנים על אחת כמה וכמה: מתניתין, ולהגיד גדולתו של מלך מלכי המלכים הקב"ה שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד, וכולן דומין זה לזה אבל הקב"ה טובע את כל האדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחבירו, שנא' תתהפך כחומר חותם ויתיצבו כמו לבוש (איוב לח יד), ומפני מה אין פרצופותיהן דומות זו לזו,

50

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת ויקרא

 ואכל כל שהוא חייב. רבי עקיבא אומר אמרו לו היכן מצאנו באוכל כל שהוא שהוא חייב שזה חייב אמר להן היכן מצאנו במדבר ומביא קרבן [שזה] מדבר ומביא קרבן. אלא כשם שנשנית לזו נשנית לזו. לכך קורא להן שתים לפי שאמר הכתוב להרע או להיטיב שתים לשעבר ושתים להבא וכו'. מתניתין וכולם נקראין שבועות בטוי שחייב עליהן קרבן ועכשיו שאין בית המקדש קיים הוא בר מלקות ארבעים. ותנן נשבע חייב וגו' שבועה שלא אוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה ואכלה אינו חייב אלא חטאת אחת זו היא שבועת בטוי שחייבין על זדונה (כרת) ועל שגגתה קרבן עולה ויורד. ואמרו רז"ל

1234567891011121314151617181920