מתניתין

מתניתין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12190 מקורות עבור מתניתין. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר כזית וכביצה

 רביעית איהו שלימו, לאשלמא ביה עשר. ולאשלמא ד', דאינון ידוד. מאי עשר. אינון: יו"ד ה"א וא"ו ה"א. קוצא דאת ד' מן אחד, שיעורא כזית. י' מן ידוד, שיעורא דיליה כביצה.[אות תרד] איהי ד', שלימו דמרכבתא דאדם, ושלימו דארבע אנפין דאדם. ובג"ד, ישא ידוד פניו אליך. ואוקמוה מארי מתניתין, והכתיב אשר לא ישא פנים. אלא אמר הקב"ה, ולא אמרתי להם ואכלת ושבעת, והם דקדקו עליהם, עד כזית או עד כביצה, ואיך לא אשא להם פנים. ורבנן דמתניתין ואמוראין, כל תלמודא דלהון, על רזין דאורייתא סדרו ליה.[אות תרה] קם רעיא מהימנא, וסליק ידוי קמי קב"ה ושכינתיה, ואמר הכי, קב"ה יהא

192

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר עשרה דברים לאנהגא בפתורא דשבת

 דגזרו רבנן, דאינון חמש קשרין, דבהון י"ד פרקין. ואוף הכי י"ד פרקין אינון, דיד שמאלא. ואינון כ"ח פרקין. לקבלייהו כ"ח ידו"ד, דאינון כ"ח אתוון דקרא קדמאה דעובדא דבראשית. דאתמר בהון, ועתה יגדל נא כח ידוד.[אות תרכב] ועשר אצבען, רמיזי לעשר אמירן דעובדא דבראשית. ובגין דא אוקמוה מארי מתניתין, מאן דמזלזל בנטילת ידים, נעקר מן העולם. אמאי. בגין דאית בהון רזא דעשר אמירן, וכ"ח אתוון, דבהון אתברי עלמא.[אות תרכג] תליתאה, כוס דברכה, דתקינו ביה עשרה דברים. הדחה. שטיפה. עטור. עטוף. חי. מלא. מקבלו בשתי ידיו. ונותנו בימין. ונותן עיניו בו. ומגביהו מן הקרקע טפח. ומשגרו במתנה לאנשי ביתו.[אות

193

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר בלולה בשמן כתית

 אות תרסג] (רעיא מהימנא) (דף רמ"ז ע"א) אמר רעיא מהימנא, בוצינא קדישא, כמה מתיקין מילך, ודאי אתמר הכא, בלולה בשמן כתית. ואתמר התם, באורייתא דבע"פ, בלולה במקרא, במשנה, בתלמוד. ועוד אית רזא תניינא, בלולה בשמן כתית. ודאי לאו אורייתא איהי בלולה. אלא למאן דסביל כמה מכתשין בגינה. כמה דאוקמוה מארי מתניתין, דלית אורייתא מתקיימת, אלא במי שממית גרמיה עלה. ועוד אמרו, בזמן שאתה מכתת רגליך ממדינה למדינה, תזכה לראות פני שכינה.[אות תרסד] ועוד בלולה בשמן (דף רמ"ז ע"ב) כתית, דא הוא דמקיים פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה. ועוד בלולה בשמן כתית, הה"ד, והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעונותינו. ועוד

194

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר חג הפסח

 זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר חג הפסח[אות תשג] ובחדש הראשון, מאן ראשון. דא ניסן. תמן אולידת ההיא חיה, לקיים מה דאוקמוה מארי מתניתין, בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל. ובי"ד דיליה, ויאמר כי יד על כס יה, תמן אומי לאעברא מעלמא זרעא דעשו עמלקיים, בההוא זמנא משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. משכו: משך ידו את לוצצים.[אות תשד] בההוא זמנא, כה אמר יי' לרועים הפושעים בי. ואומר, ואל אדמת ישראל לא יבאו. ואלין אינון רועים דענא, פרנסי דרא. ובג"ד אתמר עלייהו, הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדברה. ונשפטתי אתכם וגו', כאשר נשפטתי את אבותיכם דקטיל לון במכת

195

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר לחם הפנים דאינון י"ב פנים

 את כעסך. וביה כבשי דרחמנא למה לך.[אות תשנט] ובנהמא דאורייתא, אית סלת דיהב ליה מלכא, לאינון דאתמר עלייהו, כל ישראל בני מלכים. מיכלא דצדיקייא. ואית נהמא דאורייתא, דאיהו פסולת, לאינון עבדין ושפחות, דבי מלכא. ובג"ד במטרוניתא אתמר ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה, דאינון מארי מתניתין. ובג"ד אתמר במיכלא דמלכא, ועשירית האיפה סולת ודאי, ודא יו"ד מן אדני, איהי עשירית. ודא סלת דמיכלא דמלכא אשתכחת.[אות תשס] קום בוצינא קדישא, אנת ורבי אלעזר ברך, ורבי אבא, ורבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי חייא, ורבי יודאי, לתקנא דורונא למלכא, ולקרבא כל אברין, דאינון ישראל, קרבנין לקב"ה ההוא דאתקרי נשמה,

196

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר סולת קמח בינוני ופסולת

 ופסולת לשדין ומזיקין, דאינון משמשין לסוסוון ולפרשיין דמלכא.[אות תשסג] ואוף הכי דפרשין דמלכא, הוו מארי משנה, דאינון כמלאכים. משמשין לון שדים יהודאי, דאינון רשימין באות שדי, ואית שדין ומזיקין מסטרא דמסאבו, דאתקריאו שדים עכו"ם. וזה לעומת זה עשה האלהים.[אות תשסד] ובגין דא אמרו מארי מתניתין, דאינון ג' מינין מינייהו, חד מין דלהון כמלאכי השרת. ומין תניינא, כבני אדם. ומין תליתאי, כבעירן. ואית בהון חכימין באורייתא דבכתב ודבעל פה. אתקרי יוסף שידא, על שם דאוליד ליה שד. ולאו למגנא אמרו מארי מתניתין, אם הרב דומה למלאך יי' צבאות תורה יבקשו מפיהו. ואשמדאי מלכא, הוא וכל משפחתיה, הא אוקימנא דאינון

197

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר לחג השבועות

 שאו שערים ראשיכם. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. שאו את ראש כל עדת בני ישראל.[אות תשעג] שאו שערים ראשיכם. שערים אלין, אינון חמשין תרעין דבינה. דאיהי מתיבתא דלעילא. ושאו פתחי עולם, דמתיבתא תתאה, דכל מאן דאשתדל באורייתא לסוף מתנשא. הה"ד, אם נבלת בהתנשא. ואוקמוה מארי מתניתין, כל המנבל עצמו על דברי תורה, לסוף מתנשא, ויבא מלך הכבוד, ולית כבוד אלא תורה.[אות תשעד] מהכא, מאן דיליף אורייתא דאתקריאת כבוד, אקרי מלך. ולא תימא בההוא עלמא דאתי ולא יתיר, אלא מלך בתרין עלמין, בדיוקנא דמאריה. ובגין דא כפול פסוקא תרין זמנין, חד מי זה מלך הכבוד. תניינא מי

198

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר כלת משה

 זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר כלת משה[אות תשצא] ומארי קבלה, אינון מארי תלמוד. ואתמר עלייהו, ושננתם. ואוקמוה מארי מתניתין, אל תקרי ושננתם, אלא ושלשתם, דאינון שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. ורזא דמלה, כי יקרא קן צפור לפניך בדרך, במארי מקרא. ועשית מנורת זהב טהור. הא אוקמוה, ועשית מנורת, כלל. זהב, פרט. מקשה, כלל. וכמה מקראין מארי מתניתין, אינון מרבין וממעטין, כגון ריבה ומיעט. אוף הכי, מרבין, אל תקרי מה. אלא מאה. אוף הכי, אל תקרי ושננתם, אלא ושלשתם. ודרשינן מניה, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. כדאיתא בקדושין.[אות תשצב] אוף הכי, ביום כלת משה, כלת

199

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר וביום הבכורים

 הבכורים[אות תתג] אמר בוצינא קדישא, קום רעיא מהימנא משנתך, דאנת ואבהן ישני עפר אתקרון, דעד כען הויתון משתדלין באורייתא, באינון ישנים במשנה, דאתמר בהון על הארץ תישן. וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליהוה. אתון אינון בכורים דשכינתא, ובעובדין דלכון, איהי אתחדשת בצלותין דאבהן בכל יומא. דאוקמוה מארי מתניתין, תפלות כנגד אבות תקנום. ובק"ש דאמר רעיא מהימנא שמע ישראל, ואוקמוה כל הקורא ק"ש בכל יום, כאלו הוא מקיים והגית בו יומם ולילה.[אות תתד] ודאי בצלותין דלכון, בקריאת שמע דלכון, שכינתא איהי אתחדשת קמיה דקב"ה. ובג"ד, והקרבתם מנחה חדשה ליהוה. בצלותין דאינון באתר דקרבנין. באן קרבנין דצלותין איהי מתחדשת. בשבועותיכם.

200

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר יום הכפורים

 נדרי ואיסרי וכו', כולהון יהון שביתין ושביקין לא שרירין ולא קיימין. ובגין דא נדר דידו"ד, דאיהו תפארת. ושבועה דאדני, דאיהו מלכות. דעבדו על גלותא דלהון, בחכמה ובינה יהון שביקין ושביתין לא שרירן ולא קיימין, ונסלח לכל עדת בני ישראל. דחסד איהו מים. גבורה אש. תפארת אויר. ובגין דא אוקמוה מארי מתניתין, התר נדרים פורחים באויר.[אות תתי] ובגין דשבועה ממלכות, דאיהי לתתא מיניה. אוקמוה, נדרים על גבי שבועות עולים. ועוד אוקמוה, כל הנשבע כאילו נשבע במלך עצמו. וכל הנודר כאילו נודר בחיי המלך. המלך עצמו, אדני. חיי המלך, ידו"ד. ובגין דא כי ידור נדר לידו"ד.[אות תתיא] ואוף הכי אית

1234567891011121314151617181920