מתניתין

מתניתין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12190 מקורות עבור מתניתין. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר ראיה שמיעה ריח ודבור

 עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית. ושונאי בצע, כב"נ שמח בחלקו. ולא כערב רב בנוי דשפחה בישא, דאינון כחויא דכל ארעא קדמיה. הה"ד ונחש עפר לחמו, ודחיל למשבע מעפרא, דדחיל דתחסר ליה. והכי מארי בצע. דלא שבעין מכל ממון דעלמא.[אות שלב] ובג"ד אוקמוה מארי מתניתין, לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. בגין דקב"ה איהו סתים בסתרי התורה, במאי אשתמודע. במצות, דאיהי שכינתיה, דאיהי דיוקניה. כגוונא דאיהו ענו, שכינתיה ענוה. איהו חסיד, ואיהו חסידה. איהו גבור, ואיהי גברת על כל אומין דעלמא. איהו אמת, ואיהי אמונה. איהו נביא, ואיהי נביאה. איהו צדיק ואיהי צדקת. איהו מלך, ואיהי

182

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר יותרת הכבד מרה קנה ושט ושופר

 בעם. אתפשט ו' דשטו, איהו דרוחיה כפוף, ואיהו נ'. ודא גרם דאתפשט שטן באכילה ושתיה, ואתגבר על כל אברין וערקין בשס"ה לא תעשה. כחושבן השט"ן חסר חד, דא יום הכפורים, דלית ביה אכילה ושתיה.[אות שסז] ואיהו כגוונא דקנה, ואיהו ו' בן י"ה, מן בינה. ובגיניה אוקמוה מארי מתניתין, הרואה קנה בחלום, זוכה לחכמה. הה"ד, קנה חכמה קנה בינה. דלית קנה דאיהו פחות מתרווייהו, דאינון י' חכמה, ה' בינה. ובג"ד, צריך לאתערא בשופר, דאיהו קנה, עלמא דאתי, עולם ארוך, ארך אפים, דמשתכחי מיניה י"ג מכילין דרחמי, כחושבן וא"ו, א' ארך, ו' ו' אפים.[אות שסח] ואימא עלאה איהי תקיעה, מסטרא

183

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר אברים הפנימים

 לאוקדא כל גופא. ואיהו כגוונא דימא, כד איהו כעיס, דגלי ימא סלקין עד רקיעא, ובעו לנפקא מגבולייהו, לחרבא עלמא. אי לאו שכינתא, דאיהי לחולה כחול דאסחר לימא, דלא נפקת מפומהא, אוף הכי שכינתא אסחרת לגופא, וסמיך ליה, כד"א, יי' יסעדנו על ערש דוי.[אות תיד] ובג"ד אוקמוה מארי מתניתין, המבקר את החולה, לא ליתיב למראשותיו, משום דשכינתא על רישיה. ולא לרגלוי, דמלאך המות לרגלוי. האי לאו לכל ב"נ, אלא לבינוני. אבל לצדיק גמור, יי' יסעדנו על ערש דוי, על רישיה. ושכינתא אסחר גופיה, עד רגלוי. ובג"ד אתמר ביעקב, ויאסף רגליו אל המטה, ודא שכינתא דאתמר בה, והארץ הדום רגלי. לרשע

184

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר אמרה שבת- ולי לא נתת בן זוג

 זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר אמרה שבת- ולי לא נתת בן זוג[אות תנב] ותמניא אינון: חכמה, בינה, גדולה, גבורה, תפארת, מלכות, נצח, הוד, צדיק, עטרה על רישיה. דאיהו לית ליה זוג. ומאי עטרה דיליה. כ"ע. ובגיניה (דף רל"ו ע"ב) אוקמוה מארי מתניתין, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. והיינו דאוקמוה, אמרה שבת קמי קב"ה, לכלהו יומי נתת בן זוג ולי לא נתת בן זוג. (ע"כ רעיא מהימנא).

185

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר קחו מאתכם תרומה ולא מערב רב

 מנייהו אלין מה כתיב, שאו את ראש כל עדת בני ישראל. ולא עוד, אלא דאמר קודשא בריך הוא, אנא בעי לדיירא עמכון. הדא הוא דכתיב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.[אות תעח] ולא עוד, אלא כד בני ישראל בגלותא, עלייהו אתמר מי מעכב שאור שבעסה, והא אוקמוה מארי מתניתין, בזמנא דערב רב אינון ראשים על ישראל, כביכול כאילו עברין שולטני דקב"ה, וייעלון במשפטי ככביא ומזלי. ובג"ד צווחין ואמרין, יי' אלהינו בעלונו אדונים זולתך.[אות תעט] ד"א, פנחס וגו'. קום בוצינא קדישא, ואפתח מלי קמי שכינתא. קם בוצינא קדישא, ואמר, בחבורה קדמאה אתמר הכי. תא חזי, פינחס קאים קמי דינא תקיפא

186

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

 קדישא, מה מועיל לי לאתטמרא מקמך, דהא לא שבקנא אתר דלא עאלית לאתטמרא מנך, ולא אשכחנא, אי הכי לית לי לאתכסייא מנך.[אות תק] א"ל בוצינא קדישא, בתר דאמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, מאי ניהו דאמר לבתר ויברא אלהים את האדם בצלמו. א"ל, מה דאוקמוה על דא מארי מתניתין, דמנהון הוו אמרין יברא, ומנהון אמרין לא יברא, קב"ה ברא ליה, דכתיב ויברא אלהים את האדם בצלמו. אמר ליה, אי הכי (דף רל"ט ע"א) איהו, לא יהיב חולקא ביה חד מנייהו, ולא אתעביד בדיוקנא דלהון, אלא באיקונין דמלכא בצלמו כדמותו, דאיהו צלם דמות תבניתו. אמר הכי אשתמודע.[אות תקא] אמר ח"ו.

187

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר הקרבנות

 בכל יומא צריך לשדורי דורונא למלכא בידא דמטרוניתא. אי איהי ברשו בעלה, צריך תוספת, כגון מוסף בשבת ובראש חדש, ומוסף דכל יומין טבין.[אות תקסב] דאיהי רשות היחיד דיליה ועמודא דאמצעיתא איהו בעלה דהאי רשות. ויעקב דתקן צלותא דערבית, איהו דרגא דיליה דעמודא דאמצעיתא. בגין דא אוקמוה מארי מתניתין, תפלת ערבית רשות, דאף על גב דבגלותא דדומה ללילה, דשלטין תמן סמאל ונחש, וכל ממנן דאכלוסין דיליה, ושכינתא נחתת בגלותא עם ישראל, איהי ברשו דבעלה אשתכחת, הדא הוא דכתיב, אני יי' הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן.[אות תקסג] ובגין דא ויפגע במקום, לית פגיעה, אלא פיוסא. כגון אל תפגעי בי.

188

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר משה וב' משיחין והקשת ומלכות

 עמידה איהי לישראל, דבגינה אית לון קיומא בעלמא. ועליה אתמר, משם רועה אבן ישראל. על אבן אחת שבעה עינים, אבן מאסו הבונים.[אות תקצג] ובג"ד ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם. צריך לנטרא לה בדירתם, דלא יפקון מרה"י לרה"ר. והאי איהו דאוקמוה מארי מתניתין, יציאות השבת שתים שהן (דף רמ"ד ע"א) ארבע, הוצאה מרשות לרשות, והכנסה נמי יציאה קרי לה. ואינון סמאל ונחש, צריכין ישראל לנטרא לון, דלא ייעלון לדירה דשכינתא, דאיהי רשות היחיד. מאן רשות הרבים. חללה שפחה זונה נדה גויה, רשות דסמאל ונחש, ושבעין ממנן דעמין. (ע"כ רעיא מהימנא)

189

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר אריתי מורי- שתו ושכרו דודים

 ושכרו דודים: שאר ברכאן דצלותא.[אות תקצז] ובחבורא קדמאה, סתרא דקרבנא, פרים וכבשים ועתודים ועזים, אינון, ד' פני שור. פני נשר וגו', שתי תורים או שני בני יונה, וצריך לפרשא. אריה נחית לגבי שור, דאיהו שמאלא, לאתקשרא חסד בגבורה. אדם נחית לגבי נשר. דרגא דיעקב. ובג"ד אוקמוה מארי מתניתין, שופריה דיעקב שופריה דאדם קדמאה הוה. ומאן גרים לאסתלקא לאתקרי ישראל, דכתיב לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל יהיה שמך, דיהוי ישראל עקר לאפרשא בינייהו. (ע"כ רעיא מהימנא).

190

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר מאן דמזלזל בפרורי דנהמא

 עלייהו יצר הרע, אשה זונה, דאתמר עלה, כי בעד אשה זונה עד ככר לחם. ולית לחם אלא כ"ב אתוון דאורייתא. ולית ככר, אלא אפילו הלכה אחת.[אות תרב] ובחבורא קדמאה, לא גלי רזא באלין פרורין, אלא בארח פשט, ולא (דף רמ"ד ע"ב) יהיב בהון שיעורא. אבל אוקמוה מארי מתניתין, דשיעורא דפירורין כזית לפחות, כל שכן אי אינון כביצה. דמארי מתניתין דקדקו עלייהו, עד כזית עד כביצה לברכא עלייהו.

1234567891011121314151617181920