מתניתין

מתניתין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12190 מקורות עבור מתניתין. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת קרח מאמר מחרים נכסיו לכהן

 אתה מכל הבהמה, ואיהו לשמאלא דב"נ. בגין דא מני קב"ה, למיהב לכהנא, דאיהו רחמי ברכה, לאתכפייא רגז, דאתער בההוא ב"נ מרה, חרבא דמלאך המות, ואתער ימינא לגביה ברחמי, ואתכפייא רוגזא דשמאלא, והאי איהו ברגז רחם תזכור.[אות מז] מאן דכעיס, דאית ליה בכעס סם המות, דעליה אוקמוה מארי מתניתין, כל הכועס כאילו עובד ע"ז. בגין דסטרא אחרא אתוקדת בב"נ. ובההיא בעירא דיהיב לכהנא אתפרש חרם מניה, וסמאל אל אחר חרם, ונוקבא דיליה קללה, כלולה מכל קללות שבמשנה תורה. וקב"ה בריך בכל אורייתא כלא, וכל ברכאן מימינא, דאחיד בה כהן. ובגין דא כל חרם צריך למיהב ליה לכהנא, דאיהו אכיל ליה

172

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת קרח מאמר תרי ממאה

 מא"ה איהו ואיהו בהפך אתוון, הא"ם.[אות מט] ועוד והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליי', תרימו, כגון רום ידיהו נשא ואינון עשר אצבען, דסליקו דלהון לעשר ספירן, דאינון יו"ד ה"א וא"ו ה"א, דסליקו מ"ה. ובאתוון דאלפא ביתא, מה סליק מא"ה, י"ם ה"צ. והאי איהו דאוקמוה רבנן מארי מתניתין, ועתה ישראל מ"ה יי' אלהיך שואל מעמך, ואמרו, אל תקרי מה אלא מאה, לקבל מאה ברכאן דמחייב ב"נ לברכא למאריה בכל יומא, והאי איהו דצריך ב"נ למטעם בכל יומא למאריה, ובג"ד ויקחו לי תרומה.[אות נ] וכמה תרומות אינון, אית תרומה מדאורייתא, תורה מ'. והאי איהו תרומה, תורה דאתייהיבת בארבעים יום.

173

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת קרח מאמר להפריש תודה

 זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת קרח מאמר להפריש תודה[אות נה] ועוד שלשה עשרונים אינון י' י' י'. פקודא בתר דא, להפריש תודה. ורבנן מארי מתניתין אוקמוה, דתודה עשרים עשרונים, ומתפלגין י' עשרונין לחמץ, וי' למצה. ומי' של מצה, עושים ל' מצות. ומעשרה של חמץ, עושים י' חלות. ודא איהו סלת חלות מצות בלולות בשמן. מי' עשרונים, דאינון יו"ד ה"י וא"ו ה"י, הוו עבדין ל' מצות, דאינון י' י' י'. האי שמא, זמנין איהו לימינא, וזמנין איהו לשמאלא, וזמנין באמצעיתא. רחמי מכל סטרא, לימיניה ולשמאליה.[אות נו] וזמנין י' לימינא, ואין פוחתין ביה מעשרה מלכיות. ולזמנין יו"ד לשמאלא, ואין פוחתין

174

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת קרח מאמר על פי ה' יחנו

 לגבייהו. והכי נחתא שמירה לגבייהו.[אות ס] אינון דעבדין זכוון על מנת לקבל פרס, נחית קב"ה במרכבתיה דעבד, ובד' שומרין דיליה, ומאן דעביד זכוון שלא על מנת לקבל פרס, נחית עלייהו במרכבתא דיליה. ולרשיעיא נחית עלייהו בעובדייהו, באינון שדין ומזיקין ומלאכי חבלה במרכבתא דלהון, לאתפרעא מנהון. פתחו מארי מתניתין ואמרו. ודאי הכי הוא, זכאה חולקך רעיא מהימנא. (ע"כ רעיא מהימנא)ברוך יי' לעולם אמן ואמן ימלוך יי' לעולם אמן ואמן.

175

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר כה אמר ה'

 בכל זמנא וזמנא, איהו עביד לון לישראל, זדונות כשגגות.[אות רמו] והכי אמר רב המנונא סבא, תלת בבי דינא, תקינו בסדרי מתניתא, חדא, קדמיתא, בארבע אבות נזיקין השור וכו'. תניינא, טלית דאשתכח. תליתאה, שותפין ורזא דאבידה. מ"ט. אלא, קב"ה בכל זמנא, עביד לון לישראל זדונות כשגגות. ואינון דסדרו מתניתין דתלתא בבי, הכי סדרו, ארח דקרא נקטו, דכתיב על כל דבר פשע, והאי פשע איהו דלאו בזדון, ומאן איהו. על שור, על חמור, על שה, דא בבא קמא, דהכא הוא באינון מלין. על שלמה, דא בבא מציעא, על כל אבדה, דא בבא תליתאה.[אות רמז] דארח קרא נקטו. דכד מטא לבבא

176

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר ג' זמני אתעביד דוד עבד

 זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר ג' זמני אתעביד דוד עבד[אות קפ] הושע עבדך אתה אלהי שמח נפש עבדך תנה עזך לעבדך. תלת זמנין אתעביד דוד עבד בתהלה דא, לקבל ג' זמנין, דאוקמוה מארי מתניתין, דבעי ב"נ למהוי עבדא בצלותא. בברכאן קדמאין, כעבד דמסדר שבחוי קמי רביה. באמצעיות, כעבדא דבעי פרס מרביה. באחרונות, כעבד דמודה קדם רביה, בפרס דקביל מיניה, ואזיל ליה.[אות קפא] ותלת זמנין דבעי למעבד עבד, מסטרא דעבודה. דאוקמוה מארי מתניתין, דלית עבודה אלא תפלה. ותלת אבהן, אתקריאו עבדים מסטרהא, ע"ש שכינתא, דאיהי עבודת יי'. ואוף הכי משה עבד יי'. ובג"ד, כי לי בני ישראל

177

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר למנצח הודו רננו צדיקים הללו נגן זמר שיר ברכה וכו'

 שפוון. ובג"ד אתקריאו שפוון, חיון אשא ממללא. ובחגיגה עד היכן מעשה מרכבה, ואוקמוה מן וארא עד חשמל. דמסטרא דגבורה אתקריאו חיון אשא. ונהר דנפיק מזיען דלהון, יסוד. כלהו תלת אינון מרכבה לתפארת, אדם.[אות קצז] מעשה מרכבה, דא מלכות. ובתלת אלין, איהו חכמה ובינה ודעת. ובג"ד אוקמוה מארי מתניתין, דאין דורשין במעשה מרכבה ביחיד, אא"כ הוא חכם ומבין מדעתו.

178

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר מרכבת יחזקאל

 לעילא, צריך לחדתא עליה מלין דחדושין.[אות רנ] אמר קב"ה, למשריין דלעילא, מאן דמצלי, בין יהא גבור, בין יהא חכם, בין יהא עשיר. בזכוון גבור. חכם בתורה. ועשיר במצות. לא ייעול בהיכלא דא צלותיה, עד דתחזון ביה סימנין אלין, דיהב גרמיה ביה תקונין דילי. ובגין דא אוקמוה מארי מתניתין, אם הרב דומה למלאך יי' צבאות תורה יבקשו מפיהו. למאן דיהא רשים באלין סימנין בלבושיה, תקבלון צלותיה. סימנא חדא דיהא רשים בצלותיה, בתכלת, בכנפי מצוה ציצית. דאיהו דמי לרקיע, דאיהו מטטרון. דיוקנא דיליה, תכלת שבציצית.[אות רנא] ובגין דא, שיעור הציצית אוקמוה רבנן, טלית שהקטן מתכסה בה ראשו ורובו. והאי איהו

179

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר קול ודבור

 איהי פתיחא לקבלא ליה. ובג"ד אתקריאת שיחת מלאכי השרת. איהו צפצוף עופות, דאינון נשמתין דשריין באברים. איהי שיחת דקלים, דאינון ענפין דאילנא.[אות רפב] ובההוא זמנא, דנחית ידו"ד לגבי אדנ"י בכל אבר, אתמר בהו, בעמדם תרפינה כנפיהם. והאי רזא דחשמל. חיות אש, עתים חשות, ועתים ממללות. ואמרו מארי מתניתין, במתניתא תנא, כשהדבור יוצא מפי הקב"ה, חשות, וכשאין הדבור יוצא מפי הקב"ה, ממללות. בההוא זמנא דמתייחדין קול ודבור כחדא, דאינון יאהדונהי, חשות. אבל בזמנא דפניהם וכנפיהם פרודות, ידו"ד מן אדנ"י בפרודא, איהו אשתכח בארבע אנפי חיון, כלהו פתיחן, לקבליה ממללות, למשאל מזונא, בגין דמזון לכלא ביה. אדנ"י אשתכח בכנפי החיות, כלהו

180

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר ורגליהם רגל ישרה

 ותייבין בה בשליחותא דמאריהון. דבכל קלא דשם ידו"ד לית תמן, בדבורא דלית תמן אדני, לא רצין ושבין תמן. ובג"ד, ורגליהם רגל ישרה, כי ישרים דרכי ידו"ד, באתר דידו"ד תמן, איהו דרך ישרה. ואי לית תמן ידו"ד, לאו איהו דרך ישרה.[אות שכא] ועוד רגליהם רגל ישרה, אמרו מארי מתניתין, דמאן דמצלי, בעי לתקנא רגלוי בצלותיה, כמלאכי השרת. ככף רגל עגל, למהוי רשים בהדייהו. ובגין דא, אוקמוה רבנן, המתפלל צריך לכוון את רגליו, שנאמר וכף רגליהם ככף רגל עגל. ואמר קודשא בריך הוא, אלין דאינון רשימין בצלותייהו הכי, לכוון רגלוי כוותייכו, אפתחו לון תרעי היכלא, לאעלא במראה דא.

1234567891011121314151617181920