מתניתין

מתניתין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12190 מקורות עבור מתניתין. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת צו מאמר נר"נ דחול נר"נ דשבת

 עין לא ראתה.[אות סג] רוחא יתירה, נהר דנפיק מעדן, מבין אבא ואימא. ומהלכו חמש מאה שנין, ומטי לשתיתאה דאיהו צדיק. להשקות את הגן, דאיהי נפש יתירה, מלכות.[אות סד] נשמה דשלטא ביומין דחולא, על עבד יי', איהי מכסא הכבוד. כמה דאוקמוה (דף כ"ט ע"ב) מארי מתניתין, כל הנשמות גזורות מתחת כסא הכבוד. ורוח דשלטא ביומי דחול, על עבד יי', איהי מעבדא דמלכא מטטרו"ן, כליל שית סדרי משנה, ואיהי שש מעלות לכסא. ונפש דשליט בחול, איהי מכסא דין, סנדלפו"ן, תכלת שבציצית, כמעשה לבנת הספיר. אבל ברתא דמלכא. בפסח, איהי נפש השכלית, ליל שמורים, מצה שמורה, ורוח שמור לקבליה איהי י"ט,

162

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת צו מאמר שריפת קדשים

 ולית רעיתי אלא פרנסתי, דבה מתקנין מאכלין דקרבנין דמלכא בנין קדישין, בכמה מיני מאכלים, בנהמא דאורייתא.[אות קנ] דאתמר בה לכו לחמו בלחמי, מימינא. ובחמרא, דאיהו יינא דאורייתא, משמאלא. בנסוך המים, ויין דאורייתא דבכתב ובע"פ, מעמודא דאמצעיתא, דכליל תרווייהו. בבשרא, דאיהי בשר הקדש, בכמה קרבנין, דעלה אוקמוה מארי מתניתין בבשר היורד מן השמים עסקינן. מאי מן השמים. עמודא דאמצעיתא. דעלה אתמר, ובשר מבשרי.[אות קנא] ודא בשר הקדש, דאדליקת בכמה שלהובין, מסטרא דגבורה ברחימו דבעלה, אתוקדת ברחימו דאהבה בק"ש, ברחימו דיחודא, דליליא ויומם לא תכבה. וחברייא בחייכון אל תתנו דמי לו לקב"ה, למהוי איהו בשלהובין דרחימו דיחודיה דק"ש. לקיימא ביה,

163

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת צו מאמר תרין אשין

 צוה אותם ותצא אש מלפני יי'. (דף ל"ד ע"א) ותאכל אותם וימותו.[אות קנז] וקרבן דאתוון אינון, י' באיש, ה' באשה, ו' בבן חתן, ה' בכלה. זכאה איהו מאן דאקריב אתוון דידו"ד, ביה ובאתתיה ובבריה ובברתיה, בקדושה ובברכה בנקיו בענוה ובבשת פנים בכל מדות טבין דכתיבין על מארי מתניתין.[אות קנח] ומתחממין באשין קדישין, דאיש ואשה דאינון אש, עולה ויורד, אש קדש דעצי המערכה, דאינון עצי הקדש אברין קדישין, ואש של גבוה נחית, דאיהו קדש הקדשים, ובגין תרין אשין אלין אמר נביא, באורים כבדו יי'. דאינון אשין דשכינתא, דבה כתיב כי יי' אלהיך אש אוכלה הוא.[אות קנט] ואינון אש

164

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת שמיני מאמר דגים וחגבים אין צריכים שחיטה

 זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת שמיני מאמר דגים וחגבים אין צריכים שחיטה[אות קיח] (רעיא מהימנא) דגים וחגבים, אינן טעונין שחיטה, אלא אסיפתם היא המתרת אותם. הכי מארי מתיבתא, אין צריכין שחיטה, אלא דאתמר בהון, ויגוע ויאסף אל עמיו. מה נוני ימא, חיותן בימא. אף תלמידי חכמים, מארי מתניתין, חיותייהו באורייתא, ואי אתפרשן מנה, מיד מתים. תנאין דמתניתין, דבה אתרבו כנוני ימא, ואי אינון דביבשתא יעלון למיא, ולא ידעין לשטטא, אינון מייתין. אבל אדם דאינון מארי קבלה, דאיהו לעילא מכלהו, אתמר ביה וירדו בדגת הים ובעוף השמים.[אות קיט] דאינון מארי מתניתין תניניא, התנין הגדול, נחש בריח, לקבל והבריח התיכון

165

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר ע' קלין דיולדת

 זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר ע' קלין דיולדת[אות ריא] (רעיא מהימנא) (דף ס"ז ע"ב) אמר רעיא מהימנא, בההוא זמנא, אלין מארי מתניתין מארי חכמתא עלאה, מארי קבלה, מארי רזי תורה, שעתא דחיקת לון. והאי איהו דאמר כאיל תערוג על אפיקי מים, דאינון אפיקי מים דאורייתא לגבי שכינתא. ולית תורה, אלא עמודא דאמצעיתא. דיהון אלין אפיקי מים, בצערא ביגונא בעניותא, ואלין אינון חבלים צירין דיולדה, דאיהי שכינתא, דאתמר בה, ותגל יולדתך. ובאינון חבלים, תהא בצערא דלהון.[אות ריב] ובאינון חבלים דצווחת בהון, אתערת שבעין סנהדרין דלעילא, עד דיתער קול דילה עד יהו"ה, ומיד קול יי' יחולל אילות,

166

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר ארבע מפתחן

 זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר ארבע מפתחן[אות שיא] מתניתין, בנמוסי טהירין. ארבע מפתחין שויין, לארבע סטרי עלמא. בזוייתהון אשתכחו. חד לסטר ארבע, וארבע לסטר חד. אתגלפן בחד גוונא. בההוא גוונא, תכלא, וארגוונא וצבע זהורי, וחוורא, וסומקא. דא עייל בגוונא דחבריה, ודידיה ביה רשים.[אות שיב] ארבע רישין כחדא אסתליקו, ובחד דיוקנא מתדבקן. חד רישא אסתליק, מגו סחיו דאסתחי. תרי איילתא קציבין בשיעורא חד, סלקן מההוא סחיותא, דכתיב כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה. בשערא דלהון, חיזו דאבן טבא דארבע גוונין.[אות שיג] ארבע גדפין דכסיין על גופא, וידין זעירין תחות גדפייהו. וחמש בחמש גליפן. טאסין לעילא לעילא

167

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת קדושים מאמר איש אמו ואביו תיראו

 תרין, בלא שותפו, אע"ג דאינון חד בשותפו דילך, אבל אנת חד בלא שותפו דתניינא. ובגין דא אתמר בך, ואין אלהים עמדי.[אות לח] הב לי חילא, לאתערא ביקרך בקדמיתא. ולבתר ביקרא דאבי ואמי דבשמיא, דאוקמוה עלייהו, גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית. ואוקמוה מארי מתניתין, אין אביו, אלא קב"ה. ואין אמו, אלא כ"י. ויקרא דילך אבא חכמה, דכליל עשר ספירות מתתא דיליה לעילא, ותרווייהו אינון כורסייא ספסל תחותך ליקרך.[אות לט] והכי תקינו, למהוי קטן מכבד לגדול דלעילא מניה. אבא, איהו חכמה, הלא אב אחד לכלנו, למהוי משמש תחותך, ואנת כתר עליון על רישיה. ולית כתר

168

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת נשא מאמר ובלילה שירה עמי

 לשורר ולנגן בחדוה בחמרא דאורייתא, לאתעסקא באורייתא, יקיים קומי רני בלילה לראש אשמורת.[אות יב] ויימא באשמורות, כמה סליחות ותחנונים ובקשות, בכל מיני רנה בגרוניה, דאיהו כנור לאפקא ביה קלא, בשית כנפי ריאה עם וורדא. בשית עזקאן דקנה. ודא ו'. ויפוק ליה מלבא, דתמן בינה. כמה דאוקמוה מארי מתניתין, הלב מבין. יפוק בן מבינה, מבן יה, דאיהו ו', דאיהו אפרוח בשית גדפין. ויסלק ליה בשית עזקאן דקנה, דאינון שש מעלות לכסא.[אות יג] וב' כרסיין אינון כסא כבוד מרום מראשון, ואינון לבא ופומא. ל"ב, ויאמר כי יד על כס יה מלחמה ליי' בעמלק, כבד, סמא"ל, פומא דכס"ה, כ"ס ה', הה"ד

169

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת נשא מאמר עץ החיים ועץ הדעת

 אילנא דחיי, אתכפייא אילנא דטוב ורע, ולא יהא לע"ה, אלא מה דיהבין לון תלמידי חכמים, ואתכפיין תחותייהו, וכאלו לא הוו בעלמא.[אות צה] והכי איסור והיתר, טומאה וטהרה, לא אתעבר מע"ה. דמסטרייהו לית בין גלותא לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד דאינון לא טעמין מאילנא דחיי, וצריך לון מתניתין באיסור והיתר טומאה וטהרה. אלא יהון מבוזים קדם ת"ח, כגוונא דחשוכא קמי נהורא, דערב רב אינון ע"ה אינון חשוכין. ולא אתקריאו ישראל, אלא עבדין זבינין לישראל, בגין דאינון כבעירין. והא אוקמוה.[אות צו] וישראל אתקריאו אדם, ומנין דאית בהון בעירא ואדם. הה"ד ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם. ואתן צאני צאן

170

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר הציצית

 דאתי. זכאין אינון צדיקייא, דמלבושיהון ותקוניהון אשתמודען לעילא, לאוטבא לון בהאי עלמא ובעלמא דאתי.[אות שלה] פקודא דא מצות ציצית, כליל תכלת ולבן, דינא ורחמי בנורא. אשא חוורא לא אכיל, תכלא אכיל ושצי. ותאכל העולה, חוור מימינא, תכלת משמאלא. עמודא דאמצעיתא יחוד בין תרוייהו, ירוק. ובג"ד אוקמוה מארי מתניתין, מאימתי קורין את שמע בשחרית, משיכיר בין תכלת ללבן. ובג"ד תקינו פרשת ציצית למקרי לה ביחודא. (ע"כ רעיא מהימנא)[אות שלו] (דף קע"ו ע"א) אמר רבי יהודה, כמה סהדי עביד קב"ה לאסהדא בהו בבני נשא, וכלהו בעיטא ובסהדותא קיימין לקבליה. קם בצפרא אושיט רגלוי למהך, סהדייא קיימין לקבליה, מכריזין ואמרין, רגלי

1234567891011121314151617181920