מתניתין

מתניתין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12190 מקורות עבור מתניתין. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר סדר דינין בהלכות נזיקין

 וחיון דסטרא אחרא, דאינון נזיקין דשמאלא, הכי סדורייהו, שנאן. ובגין דא, התחלה דלהון, השור. קשור בד' אבות נזיקין, השור והבור והמבעה וההבער וסיומא דלהון אדם, מועד.[אות תמו] קום אתער בדינין. פתח רעיא מהימנא ואמר, אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך. אדנ"י, בהפוך אתוון דינ"א. ובג"ד, אמרו מארי מתניתין, דינ"א דמלכותא דינא. כל דינין בהאי שמא אתדנו. בד', בג'. בד': שכינתא לקבל תלת אבהן. עמודא דאמצעיתא, דיין אמת, והוא דיין, לדון מסטרא דאדנ"י, דתמן איהו דיין אמת. ומסטרא דשם אלהים, שופט. הדא הוא דכתיב, כי אלהים שופט.[אות תמז] ומה דינין אינון. חד, לדון בנזקי שור. תניינא, לדון בנזקי בור.

152

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר רשימין בסימנין דקב"ה ושכינתיה

 מימינא, ושמירה משמאלא. אינון תפלין דרישא דב"נ, ותפלין דיד. והכי שכינתא, תורת יי' תמימה, ומצוה דיליה. והאי מסטרא דעמודא דאמצעיתא, דאיהו כליל דינא ורחמי. זכור ושמור. אתקריאת איהי זכירה שמירה. ובכל פקודין איהי שקילה לגביה במדרגה.[אות תנז] אבל מסטרא דחסד, קב"ה זכור, ושכינתא שמור. כמה דאוקמוה מארי מתניתין, זכור לזכר, ושמור לכלה. בגין דבימינא ובשמאלא ענפין מתפרדין, כגוונא דכנפי ריאה, דאינון פרודות מלמעלה. לקבלייהו חיון, ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה. ולקבל פתוחות דס"ת. לתתא תרווייהו ביחודא חדא, כגון סתומות דס"ת, דלית תמן פרודא. ובגין דא, באתר דיחודא, דאיהו גופא, דומה לשדרה דלולב, אם נפרצו, או נפרדו עליו פסול.[אות תנח]

153

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר ב' משיחין

 אבהן. ש, דאתקשר בש' של משה. דאתמר בהון ופני אריה אל הימין לארבעתן ופני שור מהשמאל וגו', ופני נשר לארבעתן. מ"ה מן משה, ודמות פניהם פני אדם.[אות תעז] דרועא שמאלא, אתמר ביה, שמאל דוחה, וימין מקרבת. דאף על גב (דף ק"כ ע"א) דאקדים בתשרי, דאוקמוה ביה מארי מתניתין, בתשרי עתידין להגאל. תהא דוחה, בגין דלא ימות משיח בן אפרים, דוחה מתשרי דאיהי שמאל. עד דיקרב ימין, פסח דרועא ימינא. לקיים בה, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות והאי איהו בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל. לקיים בהון ובחסד עולם רחמתיך אמר גאלך יי'.[אות תעח] ולבתר נטלי כלהו מגבורה, דמניה

154

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר על המעשר

 זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר על המעשר[אות תצג] פקודא בתר דא, להביא בכורים, ואבתריה להתודות על הבכורים, ואבתריה להתודות על המעשר. ומארי מתניתין, מקשים על המעשר, דאי יהא קדם לקיטתו, או אחר לקיטתו עשורו. כגון אתרוג, דאתמר ביה באילן, הלך אחר חנטה. אית מאן דאמר, אחר בשול הפירות. ואתרוג מקצתו דומה לאילן, ומקצתו לתבואה, דאינון זרעים, דאתמר בהון, דלאחר לקיטתו עשורו. דאילן לאו איהו, אלא עד אחר גמר בשולו.[אות תצד] ובג"ד, תקינו המוציא (דף קכ"א ע"א) מאתר דבשולו יפה. לאפקא פת שרוף, אלא ממקום שהוא מוטעם. והכי תבואה, בתר לקיטתו, איהו כבישול פירות.[אות תצה] וישראל,

155

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר מנורה שקלים החדש

 ליה אבוי זכה למלכו. ודוד בגינה אסתלק למלכו, דטרח כל יומוי עלה.[אות תקפז] אמר בוצינא קדישא, עלה אתמר, וזאת התורה אשר שם משה וגו'. בה אזהרת לישראל, בשעת מיתתך. בה ברכת לישראל, בכל שבט ושבט. הה"ד וזאת הברכה אשר ברך משה וגו', ובגין דא אוקמוה חברייא מארי מתניתין, דכתיב, זאת התורה אדם כי ימות באהל, ואמרו עלה מאי כי ימות באהל, אלא אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה, ולית מיתה אלא עוני, דעני חשוב כמת.[אות תקפח] דאיהו קרבן עולה ויורד. מסטרא דעשיר עולה ודאי, דאסתלק עליה. דכל עתירין, כל טיבו דעבדין, כלהון לזכאה להון לעלמא דאתי,

156

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר היכל השישי רצון תפארת

 וכלהו אקרון מסטרא דנבואה, מראה וחלמא מסטרא דנבואה הוו.[אות תשלא] ואע"ג דקא אמרינן, די בגו ההוא אות קיימא קדישא, שריא שמא דא. בגין דכלהו חיילין נפקי מהאי אות. עם כל דא, ירכין דאינון קיימין לבר, קרינן על שמא דא, ואלין אינון דאקרון ברייתי, דהא ברייתא לבר ממשנה. מתניתין קיימא לגו ברייתי, ואקרון ירכין בתי בראי, כגוונא די לעילא.[אות תשלב] מתניתין איהו רזא דקיימא לגו, דאולפי תמן עקרא דכלא, ועל תנאי, ורזא דהך, אנהגך אביאך אל בית אמי תלמדני. אל בית אמי: דא קה"ק. תלמדני: דא הוא רזא דמתניתין. דכד עאל דא נהר דנגיד ונפיק, בההוא בית קדש הקדשים,

157

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת ויקרא מאמר דוכתין אית בגיהנם

 כלהו חובין, ודוכתין וממנן דיליה. ואי הדר בתיובתא, מה כתיב, מחיתי כעב פשעיך, אתמחו רשימין דרשיעייא דדוכתא דגיהנם מכל חובה וחובה.[אות רעו] ואית חובין רשימין לעילא, ולא לתתא. ואית דרשימין לתתא, ולא לעילא. ואית דרשימין לתתא ולעילא. אתמחון לתתא אתמחון לעילא, בתר דאהדר בתיובתא. ועוד אוקמוה מארי מתניתין, רשע עונותיו חקוקים לו על עצמותיו. צדיק, זכיותיו חקוקים לו על עצמותיו. אמאי. בגין למהוי רשימין בין בעלי חוביהון, לאשתמודעא בהו, וקלא נפיק עליה, האי רשע איהו ישרפו עצמותיו בגיהנם.

158

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת ויקרא מאמר נהר דינור

 זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת ויקרא מאמר נהר דינור[אות רעז] ואוקימנא, נשמות של רשעים הן הן המזיקים בעולם. ודינא דלהון אוקמוה עלייהו מארי מתניתין, דנשמתהון נשרפת ונעשית אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. ובמאי אתוקדון. באש דכורסיא, דאתמר ביה, כרסייה שביבין די נור גלגלוהי נור דליק. מד' חיוון דאשא, דסחרין לכורסיא דדין, דאיהו אדני, דינא דמלכותא דינא.[אות רעח] וההוא נהר, אתמר ביה, נהר די נור נגיד ונפק מן קדמוהי. נשמתהון דצדיקייא, טבלין ומתדכין ביה. ונשמתהון דרשיעי, נדונין ביה, ואתבעירו קמיה, כקש לפני אש, והיינו אש אוכלת אש. יהוה איהי חמה. נרתיקה דיליה, אדני. (דף י"ז ע"א) והיינו רזא דאוקמוה,

159

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת ויקרא מאמר סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה

 זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת ויקרא מאמר סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה[אות שלה] (רעיא מהימנא) פקודא דא, להביא קרבן על סנהדרי גדולה שטעו. תנאין ואמוראין, ע' סנהדרי גדולה היו, ומשה עלייהו. וע' סנהדרי קטנה הוו, ואהרן עלייהו. ובגין דא אמרו מארי מתניתין, משה שושבינא דמלכא הוה, ודא תפארת, מתמן סנהדרי גדולה. אהרן שושבינא דמטרוניתא, ודא מלכות, ה"א זעירא קרינן ליה, כגון אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. ועל שמה אתקרי סנהדרי קטנה.[אות שלו] ומתמן הוו ידעין סנהדרין שבעין לשון, דאינון שבעים פנים לתורה, דאית שבעים לשון מסטרא דמלכות הרשעה וכו', כלא בפרודא. הה"ד מאלה נפרדו איי הגוים בארצותם ללשונותם

160

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת צו מאמר עולה חטאת ואשם

 על קרבנא. אש אוכל ואינו שותה. אש שותה ואינו אוכל. אש אוכל ושותה. אש אוכל לחים ויבשים. אש שאינו אוכל ואינו שותה. לקבלייהו אינון, זאת תורת העולה, חד. היא העולה על מוקדה, ב'. על המזבח, ג'. כל הלילה, ד'. ואש המזבח תוקד בו ה'.[אות כז] ואוקמוה מארי מתניתין, עולה כולה סלקא לגבוה. ודא בינה, ה', ה' מראות דילה. י', בת יחידה, ומראה כבוד יי' כאש אוכלת. ו' אור דבת עינא, והיא אש (דף כ"ז ע"ב) שותה כל מיין דאורייתא, ואוכלת כל קרבנין דצלותא. ואוכלת לחין ויבשין, אינון פשטי דאורייתא דאינון כעצים יבשים. ורזי אורייתא אינון כעצים לחים. והאי איהו

1234567891011121314151617181920