מתניתין

מתניתין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12190 מקורות עבור מתניתין. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת שמות מאמר גלגלי רתיכא קדישא נטלין

 זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת שמות מאמר גלגלי רתיכא קדישא נטלין[אות מ] (תוספתא) מתניתין: אמר רבי שמעון, אנן פתחין עיננא, חמאן, גלגלי רתיכתא קדישתא נטלין במטלנוי, וקל שירתא בסימא לאודנין, יאה ללבא, סלקא ונחתא, אזלא ולא נטלא, מזדעזעין אלף אלפין, ורבוא רבבן ופתחין שירתא מלרע לעילא.[אות מא] לקל נעימותא ההוא, קיימין מאן דקיימין, ומתכנפין בכנופיא לסטרא דימינא, ארבע מאה וחמשין אלפין מארי דעיינין. חמאן ולא חמאן, קיימין בקיומיהון. תרין סטרין אחרנין אתחוורו בגיניהון. ולסטרא דשמאלא מאתן וחמשין אלפין.[אות מב] אינון מאריהון דיבבא, מיבבין ומיללין מאתר בית מותביהון, פתחין בדינא ומסיימין בדינא. מיבבין תניינות, ודינא יתיב, וספרין פתיחו.

142

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת שמות מאמר וישב על הבאר

 רבי יוסי ורבי יצחק הוו אזלי באורחא. אמר רבי יוסי, ההוא באר דחמא יעקב, וחמא משה, אי דא הוה ההוא בירא, דחפר אברהם ויצחק. א"ל לאו. אלא, בשעתא דאתברי עלמא, אתברי האי בירא. ובערב שבת בין השמשות, אתברי פומא דיליה, והאי איהו באר דחמו יעקב ומשה.[אות ריא] מתניתין. אינון דרדפי קשוט, אינון דתבעו רזא דמהימנותא. אינון דאתדבקו בקשורא מהימנא. אינון דידעין אורחוי דמלכא עלאה. קריבו שמעו.[אות ריב] כד סליקו תרין, ונפקו לקדמות חד, מקבלין ליה בין תרין דרועין. תרין נחתי לתתא תרין אינון, חד בינייהו. תרין אלין מותבא דנביאי ינקין בהו. חד בינייהו, חבורא איהו דכלא, איהו נטיל

143

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת בא מאמר כי מלאכיו יצוה לך

 משריין דיצר הטוב, עד דיסתלקו מניה כל משריין דיצר הרע. ואמליך על כל אברין דיליה, משיריין דיצר הטוב, בההוא זמנא, שליט עליה שם ידו"ד.[אות ריא] ואם הוא בינוני, צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו, אלין מיימינים לזכות, ואלין משמאילים לחובה, ומאן דאלים גבר. ובגין דא אוקמוה מארי מתניתין, לעולם יראה אדם עצמו כאילו כל העולם כולו תלוי בו.[אות ריב] ומסטרא דמיכאל, אתקרי בכור, דדרגיה כסף חוורו, ובגין דא, פדיון הבכור כסף, ה' סלעים, כחושבן ה' דאברהם, דאי יחכים בתורה יתוסף עליה י', דאיהו קדש, דביה צריך לקדש בכור בהמה, דהיינו קדש ישראל ליי'. וביה צריך לעשר ולדות, דכל

144

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת בשלח מאמר ויסע מלאך האלקים

 זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת בשלח מאמר ויסע מלאך האלקים[אות קלד] (תוספתא) ויסע מלאך האלהים וגו'. (מתניתין) עד לא אשתכח אוירא דכיא, ולא נהירין, אבנין נקיבן הוו סתימאן. תלת רוחין דכלילן בתלת, הוו שקיען. ומיין סתימן תחות נוקבי. בשבעין ותרין אתוון אתהדרו לאתרייהו (דף נ' ע"ב) אינון אבנין.[אות קלה] בתר שבעין ותרין דרגין, וכן תלת זמנין, אתבקעו ואתנקיבו אבני, תחות צרורא דהוה חקיק, ואתכנפו דרגין, ואתעבידו כנופיא חדא.[אות קלו] לבתר אתפלגו, ואתעבידו תרין דרגין, פלגותא מיא אגלידו, ופלגותא אשתקעו. אלין סליקו, ואלין נחתו, מהכא שרא עלמא לאתפלגא.[אות קלז] צרורא אחרא אית לעילא, והוא גליפא בע"ב חתימן

145

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת יתרו מאמר ואתה תחזה ברזא דרזין

 בינייהו, במצחיה תרין רשומין, מסטרא דא לסטרא דא, וחד לעילא זעירא, וחד לתתא. איהו באת פ' ואת ר'. דא מצחיה רב בעגולא, איהו טב לכלא. יהיב מכל מה דאית ליה לכל בר נש. ותרן איהו. שערוי שעיע ותלי. בסטר ימינא אית ליה חוורו דשערי, מיומא דאתברי.[אות רכג] מתניתין. בני עלמא מאריהון דסכלתנו, פקיחין עיינין, מאריהון דמהימנותא, די הוה גניזא בכו. מאן מנכון דסליק ונחית. מאן די רוח אלהין קדישין ביה. ליקום ולינדע, בשעתא דסליק ברעותא דרישא חוורא, למברי אדם, בטש בגו בוצינא חדא, ובטש בוצינא בפשיטו דנהיר, וההוא פשיטו דבוצינא אפיק נשמתין.[אות רכד] אוף הכי בטש גו טנרא

146

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת יתרו מאמר כבד את אביך ואת אמך

 צדיק, ודא איהו יקרא דאבוי ודאמיה.[אות תקנא] (רעיא מהימנא) כבד את אביך ואת אמך. כבדהו בכסות נקייה, דהיינו כנפי מצוה, כבד את ה' מהונך, דא תורה ומצות. הה"ד, אורך ימים בימינה בשמאלה וגו'. דעני לאו איהו בר נש, אלא מן התורה ומן המצות, אשתמודע, דבתר דאוקמוה מארי מתניתין אין עני אלא מן התורה ומן המצות, דעתרא דבר נש אורייתא ומצות.[אות תקנב] ובגין דא, כבד את יי' מהונך, ולא תשתדל באורייתא, כדי להתגדל בה. כמה דאוקמוה חברייא, ואל תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא תאמר אקרא בעבור שיקראוני רבי, אלא גדלו ליי' אתי. כבד את יי' מהונך, כבן דאיהו חייב

147

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר מ"ט ומוט

 שם, שית תיבין דיחודא עלאה, ו' עלאה תפארת. שית תיבין תניינין, דברוך שם, ו' תניינא צדיק. מ"ט. באמצעיתא א. וישאוהו במוט בשנים.[אות שפה] בלא וא"ו באמצעיתא, איהו מ"ט. וצדיק מ"ט לפני רשע. ומאן גרע דא. א'. אחד מחמשים. דחמשין תרעין אתיהיבו לך, חסר חד, כמה דאוקמוה מארי מתניתין, חמשים שערי בינה נמסרו למשה, חוץ מאחד. והאי איהו א', דחסר מחמשין, ואשתאר מ"ט, ודא גרים לך צדיק מ"ט לפני רשע. מאי רשע. דא סמא"ל.[אות שפו] והאי איהו מ"ט, מן מטה דילך, דאתמר ביה ומטה האלהים בידי. מטה דילך הוא מטה דמשה, ובגין דא א, דאיהי בינה, חוזרת לך, כמה

148

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר נדר ושבועה

 דביה תקינו כל נדרי, אסור בתשמיש המטה.[אות תי] תמן אות ברית, י' איהי תגא על ס"ת צדיק, כמה דאוקמוה העולם הבא, אין בו, לא אכילה, ולא שתיה, ולא תשמיש המטה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם.[אות תיא] ובגין דלית שמוש בעלמא דין בתגא, אוקמוה מארי מתניתין, כל המשתמש בתגא חלף. דתגא לתתא, בעלמא דין איהי. נקודה שמושא דאתוון. אבל בעלמא דאתי, לית שמושא באתוון, ובגין דא ס"ת לית ביה נקודה באתווי, אלא תגא, ובגין דא, מאן דמשתמש בספר תורה חלף. והכי, מאן דמשתמש במי ששונה הלכות, עליה אוקמוה רבנן, דאשתמש בתגא חלף.[אות תיב] אתו כלהו מארי מתיבתאן, ואשתטחו

149

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר גרן ויקב

 זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר גרן ויקב[אות תיג] רעיא מהימנא, עבד נאמן, לגבך עבד עברי, הענק תעניק לו. הענק ליה, תעניק לבנוי, במלין גניזין אלין. ומגרנך: גרנה של תורה דילך. ומיקבך, בגרן ויקב קרא ממלל, כמה דאוקמוה מארי מתניתין, בפסולת גרן ויקב הכתוב מדבר.[אות תיד] יק"ב: י"חוד. ק"דושה. ב"רכה דקב"ה. ודא שכינתא, דאיהי ברכה, דקב"ה, מימינא. ואיהי קדושה משמאליה. ואיהי יחודיה, באמצעיתא. וקודשא בריך הוא, הכי סלקין אתווי דיליה, יב"ק. כגוונא (דף קט"ז ע"ב) דא, הקב"ה: בחשבן יב"ק.[אות תטו] ומאן דאיהו בק"י בהלכה דיליה, דאיהי שכינתא, קב"ה עמיה. דבגינה לא יזוז מניה לעלם. דאית הלכה

150

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר מדבר שקר תרחק

 תיבות אחד. האי דיין, צריך למהוי כגוונא דאחד, דאיהו ידו"ד אחד, דלא יקח שחד, דיהא איהו בדיוקניה.[אות תלז] ובדינא להשוות תרווייהו כאחד, ולא יטה דינא לדא יתיר מן דא, אלא בתקלא חד, עד דיקבלון דינא. ולבתר, כל חד אתדן, כפום עובדוי.[אות תלח] ואוקמוה מארי מתניתין, צדיק יצר הטוב שופטו. רשע, יצר הרע שופטו. בינוני, זה וזה שופטו. מאן דאיהו מאילנא דחיי, לית ליה דינא כלל, לית ליה יצר הרע, ודא צדיק גמור, ודא צדיק וטוב לו. ולית טוב, אלא תורה. הה"ד, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. וצדיק ורע לו, מסטרא דעץ הדעת טוב ורע. ואמאי

1234567891011121314151617181920