מתניתין

מתניתין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12190 מקורות עבור מתניתין. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

תיקוני זוהר תקונא חמשין וחמש

 יש שרטוטים/ ארבע סטרין דיליה בהון הוה יקו"ק הוא ושמיה חד אין עוד מלבדו בלא פרוד ובלא שתוף כלל ועוד ונהר דא ו' יוצא מעדן דא י' ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים דא ד' אלין ארבע אתוון ועוד ונהר יוצא מעדן דא אימא עלאה דאיהי א' תניינא כמה דאוקמוהו מארי מתניתין מאי אל"ף אלף בינה ולאן אתמשך בגופא ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים אלין תרין דרועין ותרין שוקין מאן גן דאתשקייא מניה לתתא דא שכינתא דתרין גנין אינון חד לעילא וחד לתתא הדא הוא דכתיב (שיר השירים ח') היושבת בגנים והא אוקמוה ואית נהר לתתא דאיהו מטטרו"ן דאתפרש לארבע סטרין

122

תיקוני זוהר תקונא חמשין ושיתא

 דלתתא עד דהוה אמר איהו בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני י"י עושנו ובההוא זמנא הוה איהו שליט על כל המוני עילא ותתא גוון אוכם דעינא ושעורי אוכמין וכל גוונין אוכמין שפירין אתייהיבן ביה מסטרא דאימא חוורו דעינא וחוורו דאנפין וחוורו דמוחא וחוורו דגרמין אתייהיבת ביה מסטרא דאבא דהכי אוקמוהו מארי מתניתין דלובן שבעין ומוחא ועצמות אתייהיבו מאבא ואוכמו דעינא ושערא אתייהיבו מאימא וחוורו ואוכמו תרוייהו אשתכחו מכתרא עלאה אוכמו מלבר וחוורו מלגאו ועליה אתמר ועתה לא ראו אור בהיר הוא בשחקים וכתוב אחד אומר (תהלים י"ח) ישת חשך סתרו והא אוקמוהו חברייא אוכמו נוקבא לחוורו ואורייתא מתמן איהי חוורו מלגאו

123

תיקוני זוהר תקונא תמניא וחמשין

 אלין תרין אודנין דלבא דאינון עגולין כטבעות ולבא איהו לשמאלא הכי פתורא צריך לשמאלא שלחן בצפון לבתים לבדים מאי לבתים אינון תרין בתי לבא מאי לבדים אינון תרין כליין תרוייהו לבר עלייהו אתמר והיו תואמים מלמטה תרי כנפי ריאה ויחדיו יהיו תמים על ראשו ובגין דשמועה תלייא בלבא אוקמוהו מארי מתניתין הלב שומע תא חזי אתמר בהאי צלא ויקח ולבתר ויבן י"י אלקי"ם את הצלע מאי ויבן אלא (מלכים א' ח') בנה בניתי בית זבול לך וגומר והבית בהבנותו אבן שלמה מסע נבנה תרי בתי לבא אינון תרי בנינין דהאי קרא הדא הוא דכתיב והבית בהבנותו דא בית ראשון אבן

124

תיקוני זוהר תקונא שתין ותשע

 לא תקרבו לגלות ערוה לא תקרבו ו' לה' דלא אתגלייא רע בינייהו דאיהו אחר דעליה אתמר וסוד אחר אל תגל ערי"ה תעור קשתך ער יה רע בזמנא דאיהו בין י"ה ההוא רע לא תקרב י' בה' והאי איהו קליפה דערלה ע"ר מן ערלה ר"ע אדם בהאי חאב כמה דאוקמוה מארי מתניתין אדם הראשון מושך בערלתו הוה ודא גרים עריין בעלמא ובגין דא עריה תעור קשתך תעור איהו ערות בהפוך אתוון באן אתר קשתך דאיהו קשת הברית דעליה אתמר ותלד רחל ותקש בלדתה תק"ש איהי קשת ורזא דמלה בעצב תלדי בנים ומתמן חנה אשה קש"ת רוח אנכי ודא רזא את קשתי

125

תיקוני זוהר תקונא שבעין

 זעירין מסטרא דזעיר אנפין צדיק מדת לילה אימא תתאה עד הכא א' מן אב"ג מאי ב' בה אשתמודעין דו פרצופין דאדם עלאה ג' תלת דיוקנין כגוונא דאדם דבריאה ואדם דיצירה ואדם דעשיה ג' אית לה רישא וגופא וזנבא רישא דא י' גופא פרצופא קוצא דלתתא זנב ובגין דא אמרו מארי מתניתין אדם הראשון עשה לו פרצוף ולבסוף זנב זנב עליה אתמר ויגדל הילד ויגמל עד דיתעביד פרצוף ועוד אבגית"ץ א' איהי מורה על א"ל מסתתר מעיני כל חי ונעלם מכל היצורים כלם אדירירו"ן עלה אתמר קומה אדיר ירון ואית ממנא תחות ידיה דאתקרי אדי"ר אדירים ותחות ממשלתיה אתני"ק ואיהו נפיק

126

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בראשית

 אית נקודה לתתא דאתגלייא ומתמן הוא שירותא לכל חושבנא ולכל מנין ועל דא הכא הוא אתר לכל תקופות וגימטריאות עיבורין זמנין חגי ושבתי וישראל דדבקו ביה בקב"ה עבדין חושבנא לסיהרא ואינון דבקין בה וסלקין לה לעילא דכתיב ואתם הדבקים בה' אלהיכם וגו': [ע' זהר בראשית דמ"ה כל הענין]:מתניתין עשר ספירות בלימה א תנן ארבע תקיפין רוחי עלמא תרין סטרין (ממשין) [נ"א חמשין] מטלנוי עביד בגוון אתקין חד בלי כלום ונפיק מצפון חד ספר ושוי עלוי תלת אתוון רשימן אתקין תחותוי תלת אחרן [אחרנין] רשים חד על תרין ושוי עלוי את ת'. ב אפיק (נ"א נפיק) מצפון ספר תניין באתוון

127

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת כי תבא

 אתזן כל עלמא ומניה פרחין נשמתין לכולא. הצואר שלא הרכין לעבירה וישם רביד הזהב על צוארו. ורזא דמלה ו' דרגין דאינון לעילא מניה וכולהו נגדין ליה נגידו טבא מעתיקא קדישא. ודא הוא רזא דזה"ב דאיהו ארביסר דכל חדא וחדא מאינון ז' דרגין כלילא מרחמא ודינא. ודא הוא רזא דאמרו מארי מתניתין סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה בגין דכל חדא וחדא כלילא מרחמי ודינא. ואם היא לתתא מי' פסולה בגין דלאו איהי כלילא מרחמי ודינא. הגוף שלא הרכין לעבירה וילבש אותו בגדי שש היינו רזא דו"ו דשמא קדישא. הרגלים שלא הלכו לדבר עבירה וירכב אותו במרכבת המשנה בגין דאית

128

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר ויניחהו בגן עדן

 אות רסא] ואי עבר על אורייתא, אתשקיין ממרירו דאילנא דרע, דאיהו יצר הרע, וכל אברין דאנון מד' יסודין, אתמר בהון, וימררו את חייהם וגו' וימררו במרירו דמרה, ולגבי אברין קדישין דגופא, דאנון מסטרא דטוב, עלייהו אתמר ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה וגו'. כגוונא דא, אמרו מארי מתניתין, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בקושיא. בחומר, בקל וחומר. ובלבנים, בלבון הלכתא. ובכל עבודה בשדה, דא ברייתא. את כל עבודתם וגו' דא משנה.[אות רסב] אם תייבין בתיובתא, אתמר בהון, ויורהו ה' עץ, ודא עץ חיים, וביה וימתקו המים, ודא משה משיח, דאתמר ביה, ומטה האלקים בידי, מטה, דא מטטרו"ן, מסטריה

129

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר זה ספר תולדות אדם

 דתורה שבכתב, אדם קדמאה. ספר תליתאה דאקרי תולדות אדם, ודא איהו דצדיקים גמורים, הה"ד זה ספר תולדות אדם, דא צדיק ודאי דעביד תולדות. ביום ברוא אלקים אדם, בדמות אלקים, דהא ודאי כדין אתתקן כלא לעילא ותתא ואתקיימו בדוגמא חדא. זכר ונקבה בראם סתם, חד אתכליל בחד.[אות תעא] מתניתין, כתיב מגדל עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב. דא הוא ספר תולדות אדם, דרהיט בההוא מגדל. האי מגדל מאי עבידתיה. אלא דא הוא מגדל דוד, ודא הוא מגדל עז שם ה' וכלא חד. הכא ידיעא לבני מהימנותא, דא הוא ודאי ספר תולדות. ציור[אות תעב] ואמר ר' אבא, ספר ודאי

130

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת נח מאמר והבית בהבנותו

 זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת נח מאמר והבית בהבנותו[אות שכג] מתניתין. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ר' שמעון פתח, והבית בהבנותו אבן שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנותו. והבית בהבנותו. וכי לא הוה בני ליה שלמה, וכלהו אומנין, דהוו תמן, מהו בהבנותו.[אות שכד] אלא, כך הוא, כמה דכתיב, מקשה תעשה המנורה. אם היא מקשה, מהו תעשה. אלא, ודאי כלא באת וניסא אתעביד איהו מגרמיה. כיון דשראן למעבד עבידתא אוליף לאומנין למעבד בה, מה דלא הוו ידעין מקדמת דנא.[אות שכה] מ"ט, בגין דברכתא דקב"ה, שרא על ידייהו, וע"ד כתיב, בהבנותו,

1234567891011121314151617181920