מתניתין

מתניתין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12190 מקורות עבור מתניתין. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

תיקוני זוהר תקונא עשרין ותרין

 ישראל דאיהי מחכים מסטרא דחכמה דאיהי י' ובה סליק ו' לעשר שית זמנין ותרין ההי"ן אינון ה' הבל מלגאו ה' הבל מלבר ותרוייהו אינון בלבא ובפומא אינון עשר דברן דקודשא בריך הוא ובהון אינון לבא ופומא שוין ומאן דאתעסק באורייתא כדין צריך דיהא פומא ולבא שווין ולאו למגנא אוקמוהו מארי מתניתין כל מי שאין תוכו כברו אל יבא לבית המדרש תרין ההי"ן ודאי אינון תרין דבורין דאתמר בהון שתים זו שמעתי ו' קלא דנפיק מנייהו ועליה אתמר קול דברים אתם שומעים והאי קול נפיק מתרין דבורין דאיהו ה"ה דכלילן עשר דברן ה' בלוחא חדא והוו מסדרין לגבייהו ראשיכם שבטיכם זקניכם

112

תיקוני זוהר תקונא עשרין ותמניא

 אורייתא דבעל פה ותרוייהו ב' מבראשית מעין חתום דא ראשית נקודא בהיכליה ובמאי איהו חתום באות ו' ואתעבידת ב' עם חתימו דו' ם מה דהוה ב' אתעבידת ם יין סתום וחתום יינא דאורייתא סתים וחתים דלא יעול נוכראה תמן ודא יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית ולאו למגנא תקינו מארי מתניתין חתימת יין דלא יתנסך ויתערב בסטרא אחרא ועל האי יין אתמר לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום כ"ן ודאי יי"ן שבעין אנפין דאורייתא ועלייהו אתמר סוד י"י ליראיו קנקן דהאי יי"ן דא לבא דבר נש דאם הוא קנקנא חדתא ואתנסך ביין נסך דאיהו יצרא בישא צריך תלתא

113

תיקוני זוהר תקונא תלתין

 עמודא דאמצעיתא מאי קדש ידיד מבטן בטן דאתמר ביה דא צדיק אשר דאיהי אימא עלאה קדשנו בעמודא דאמצעיתא וצונו בצדיק על כל פקודא ופקודא בגין דחד איהו מצווה וחד עושה חד מצווה על המצוה דאיהי שכינתא מצות י"י ברה מאירת עינים וחד עושה עשייתה דאיהו מעשה דפקודא דהכי אוקמוהו מארי מתניתין גדול המצווה ועושה ממי שאינו ועושה ועושה ועוד מצווה דא עמודא דאמצעיתא דאיהו מצווה מסטרא דאבא דאיהו רא"ש ומסטרא דאימא דאיהי אש"ר והכי צדיק מצווה ועושה מתרוייהו ובגין דא אתמר על תרוייהו אשר קדשנו אימא קדשנו ואבא צונו על מאן על שכינתא תתאה דאיהי פטר כל רחם פתיחו דרחם

114

תיקוני זוהר תקונא תלתין ותלת

 ודינא דאינון ימינא ושמאלא הכי איהי נטלא מתרוייהו מסטרא דשמאלא דא אתקריאת יראה פחד יצחק דמסטרא דימינא אהב"ה אתקרי ודא פקודא תניינא דאתמר בה ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד ומתרין סטרין אלין אתקרי עמודא דאמצעיתא אור ונר ושכינתא אורה אבוקה אורה ליהודים היתה אורה אבוקה הכי אוקמוהו מארי מתניתין דצדיקים קיימין קמי שכינתא כנר לפני האבוקה מסטרא דימינא יקו"ק מסטרא דשמאלא אדנ"י דתמן דין ובגין דא ביומא קדמאה ויאמר אלקי"ם יהיה אור בגין דחמש אור אינון ביומא קדמאה ואינון ה' עלאה ומתמן נהרין י' בשמאלא ודא נר ודא ה"י מן אלקי"ם ה' לימינא י' לשמאלא ו' מל"א מתרוייהו

115

תיקוני זוהר תקונא תמנייא ותלתין

 ומארי דקלין ומארי דברקין דאתמר בהון ויהי קולות וברקים וענן כבד אל ההר וקול שופר חזק מאד וכו' משה ידבר והאלקי"ם יעננו בקול בההוא זמנא משה ימלל בשכינתא הדא הוא דכתיב (במדבר י"ב) פה אל פה אדבר בו והאלקי"ם דאיהי אימא עלאה יעננו בקול דאיהו עמודא דאמצעיתא והא אוקמוהו מארי מתניתין בקולו של משה ובההוא זמנא שכינתא עלאה ותתאה סלקין דא על גב כגוונא דאתמר בטורא דסיני דאתמר תמן מי זאת עולה מן המדבר מי בזאת עולה מ"י אימא עלאה דבה פתח קודשא בריך הוא בטורא דסיני אנכי קם סבא חדא מבתר טולא דרבי שמעון ואמר רבי רבי חזינא דאתמר

116

תיקוני זוהר תקונא ארבעין ותרין

 היבשה ויאמר אלקי"ם יקוו המים הכא כמה פקודין פקודא דיחודא ופקודא דפריה ורביה פקודא דיחודא דאיהו יקוו המים מתכנשין יחודא דכל ספירא וספירא לאתר חד דאיהו כנישו דכלא אל מקום אחד דאיהו מקוה ישראל י"י יומא תליתאה שמע ישראל י"י אלקינ"ו י"י אחד ואיהו יקו"ק מקום אתקרי והא אוקמוה מארי מתניתין דקודשא בריך הוא אתקרי מקומו של עולם ואין העולם מקומו כגוונא דא י' עשר זמנין איהו ק' מן מקום ה"ה חמש זמנין כל אחד וחד סלקן כ"ה כ"ה כחושבן אתוון דיחודא תרין זמנין דמייחדין שמע ישראל דאינון שית תיבין דבהון כ"ה כ"ה אתוון אם כן מאי ק' מאה ברכאן

117

תיקוני זוהר תקונא שבע וארבעין

 שביעיות שבעין תיבין אינון בקדוש וויכלו וזכור ושמור הא שבעין ותרין כחושבן ויכלו ושבת צריך לתקנא ביה פתורא בארבע רגלין כגוונא דפתורא דלעילא דאתמר ביה זה השלחן אשר לפני י"י ועלה אתמר תערוך לפני שלחן פתורא דקדושא בריך הוא דא שכינתא איהי מסטרא דצפון דאיהו גבורה ובגין דא תקינו מארי מתניתין שלחן בצפון ונר דליק לימינא כגוונא דלעילא דאתמר ביה מנורה בדרום מטה באמצעיתא מסטרא דעמודא דאמצעיתא תא חזי שכינתא אתקריאת פתורא מסטרא דשמאלא ומנרתא מסטרא דימינא ומטה ממוצעת מסטרא דעמודא דאמצעיתא ובגין דא זווגא דיליה באמציעתא בין צפון לדרום והא אוקמוהו רבנן כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הווין

118

תיקוני זוהר תקונא תמניא וארבעין

 דטחול וכעס דמרה דאיהו נורא דגיהנם דעלה אתמר לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת והכי הוא ודאי דכל מאן דכעיס כאלו אוקיד נורא דגיהנם ארבעים מלאכות חסר חד אינון לקבל ארבעים מלקיות חסר חד בשבת ואינון עשרה דלקה אדם ועשרה לחוה ועשרה לנחש ותשעה לארעה ובגין דא אמרו מארי מתניתין אין לוקין בשבת דאלין מלאכות אינון חשיבין לישראל לקבל מלקיות יציאות השבת שתים אינון עקירה והנחה דעביד לון בבת אחת מאן דאעקר חפץ מאתריה ואנח ליה לבר מאתריה ומרשותיה כאלו אעקר אילנא דחיי דאיהו אות ברית ואנח ליה ברשו נוכראה מאן דעביד דא גרים דאעקר נשמתיה מרשות דילה ואנח

119

תיקוני זוהר תקונא תשע וארבעין

 פעמים ותשכחו תמן מ"י דאיהו כללא דחמשין אתוון ובמאי צריך ליחדא ליה בשחרין בההוא דאתמר ביה רום ידיהו נשא דאיהו מרום בגין דאיהו מרומים ישכון וראו דתמן אור ודא אור הכוכבים דבהון שכינתא נפקת הדא הוא דכתיב (ישעיה מ') המוציא במספר צבאם ובגין דא קריאת שמע בליליא כמה דאוקמוה מארי מתניתין ביציאת הככבים ערב ובקר צריכין ליחדא לה עם מלכא בגין דבערב היא באה עמיה ובבקר היא שבה לגביה ודא ערב דיצחק ובקר דאברהם דתמן בעלה בינייהו ישראל ועוד המוציא דא המוציא לחם מן הארץ בגינה אתמר לחמו ניתן וכו' ועוד המוציא במספר צבאם אלין רמ"ח תיבין דקריאת שמע לכלם

120

תיקוני זוהר תקונא תרין וחמשין

 זכר נוקבא אדנ"י דכר יקו"ק כד אקדימת ברתא שליט דכורא ואתעביד יאקדונק"י ורזא דמלה יקו"ק אדנ"י חילי ועל במותי ידריכני אלין אבהן למנצח בנגינותי אמה ותרין שוקין מאי חילי תוקפא דכלא מלעילא חילי חיל י' ודא אבא תוקפא דיליה נביעו דלית ליה סוף אמר רבי אלעזר אבא והא אוקמוהו מארי מתניתין דעד ארבעין יומין יכיל לאחזרא נוקבא דכורא ואתהפך מדינא לרחמי ואוקמוהו בגין דעד כען לית תמן דיוקנא דאתמר ביה וייצר יקו"ק אלקי"ם אם כן אמאי נטיל שעורא במ' בגין דאיהי שעורא דנקודה דאיהי י' טפה שעורא דבה אתעביד י"ם מ"י ודאי נחל קדומים דא ו' דאתמשך מן י' והשקה

1234567891011121314151617181920