מתניתין

מתניתין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12190 מקורות עבור מתניתין. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

זוהר - רזא דרזין כרך ב (שמות) פרשת יתרו

 סומק אזיל בינייהו במצחיה תרין רשומין מסטרא דא לסטרא דא וחד לעילא זעירא וחד לתתא איהו באת פ' ואת ר' דא מצחיה רב בעגולא איהו טב לכלא, יהיב מכל מה דאית ליה לכל בר נש, ותרן איהו שערוי שעיע ותלי בסטר ימינא אית ליה חוורו דשערי מיומא דאתברי:מתניתין בני עלמא מאריהון דסכלתנו פקיחין עיינין מאריהון דמהימנותא די הוה גניזא בכו, מאן מנכון דסליק ונחית מאן די רוח אלהין קדישין ביה ליקום ולינדע בשעתא דסליק ברעותא דרישא חוורא למברי אדם בטש בגו בוצינא חדא ובטש בוצינא בפשיטו דנהיר וההוא פשיטא דבוצינא אפיק נשמתין, אוף הכי בטש גו טנרא חדא תקיפא

102

תיקוני זוהר תקונא תליתאה

 רקיעין ועלייהו אמר דוד השמים שמים לי"י ולית ידיעה כלל במלכא ובמלבושיה ובתקוניה לבר נש בעלמא עד דייעול לביתיה ולהיכליה דאיהי ב' ועלה אתמר כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים ומאן דאיהו אדם בדיוקנא דעמודא דאמצעיתא עליה נאמר אין תפלתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת והא אוקמוה מארי מתניתין ומאן דנטיר ברית אתקרי איש תמים ותמן בראשית ברי"ת א"ש דנטיר ליה מאשא דגיהנם אבל מאן דאתעסק באורייתא ונטיר לה אתקרי אדם בדיוקנא דההוא דלעילא הדא הוא דכתיב (ישעיה מ"ד) כתפארת אדם לשבת בית תא כל מאן דנטיר אות ברית דיוקניה רשים בשכינתא וצדיק ומאן דאשתדל באורייתא דיוקניה רשים

103

תיקוני זוהר תקונא חמישאה

 דמלה והנה אנחנו מאלמים וגומר והנה קמה אלומתי וגם נצבה דא א' בחל"ם דאיהו לעילא מכל נקודין בקומה זקיף וביה אסתלק יוסף בחלמא וכן יעקב הדא הוא דכתיב (בראשית כ"ח) ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה דא א דאיהו ראש והנה מלאכי אלקי"ם עולים ויורדים בו אמרו מארי מתניתין עולים תרי ויורדים תרי ואינון אאאא והאי דאיהי אל"ף חל"ם דאיהי באמצעיתא כגוונא דא ו' איהי כתר עלאה דאסחר על רישא דעמודא דאמצעיתא כד שכינתא אסתלקת לגביה ובגין דא והנה תסבנה אלמותיכם ותשתחוין לאלמתי האי כתרא אתמר בה אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה ואיהי אבנא דאתגזרת דלא בידין

104

תיקוני זוהר תקונא שתיתאה

 נשמתין דאתבריאו קדם דאתברי עלמא ולית לון גופין בגין לאתערא רחמי עלייהו הוו מקיימי האי פקודא אמר ליה אבא אם כן תלמיד חכם דאיהו מסטרא דמחשבה דאתמר ביה ישראל עלה במחשבה ליבראות האי אורייתא איהי בן לתלמיד חכם אם כן אתתא דיליה אמאי צריכא יבום דהא לא שוו אפרשותא מארי מתניתין לתלמיד חכם משאר בני נשא אמר ליה ברי איהי ודאי צריכה יבום לאלין נשמתין דאזלין ערטילאין משית יומי בראשית אמר ליה והא כתיב לא יחליפנו ולא ימיר אותו וגומר וכי האי אתתא דאיהי קדש קדשין תהא קינא למאן דלאו איהו ממינה דהא כתיב תוצא הארץ נפש חיה למינה ולית

105

תיקוני זוהר תקונא עשיראה

 לקודשא בריך הוא ואינון יאקדונק"י לכל חד ארבע אנפין וארבע גדפין סלקין ס"ד ותמנייא אתוון יאקדונק"י סלקין ע"ב וכנפי מצוה [דף כו עמוד א] אולפין רזא דאינון ח' חוטין לכל סטר לקבל ארבע אנפין וארבע גדפין דכל חיה ובחושבן זעיר דחנוך א"ז איהו שד"י אז ישיר בכל אתר ואמרו מארי מתניתין כל מאן דפחית לא יפחות משבע וכל מאן דאוסיף לא יוסיף על י"ג ואינון שבע לקבל שבע ימי בראשית דרמיזין לשבע שמהן אבגית"ץ וכו' ועלייהו אתמר שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד דבהון פרחת צלותא לעילא ואינון תמן מ"ב לקבל מ"ב אזכרות דאינון בתפלין דיד ותפלין

106

תיקוני זוהר תקונא תליסר

 בחדרי חדרים מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם הכי נשמתא מלאה את כל הגוף מה הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם הכי נשמתא דנה את גופא ורזא דנשמתא דאיהי שוה לקודשא בריך הוא דא בינה מ"י ועלה אתמר ואל מי תדמיוני ואשוה אל מי ודאי והא אוקמוהו מארי מתניתין חמשה דברים אלין חמשה ודאי בגין דאינון מסטרא דה' עלאה ואינון כלהו תקונין בלב כמה דאוקמוהו מארי מתניתין הלב מבין הלב רואה הלב שומע הא תלת ה' איהי חמש הבל ורוחא דפומא דסליק בה קלא ואמירה ודבורא דא ו' ערקין דלבא אינון כחיילין בתר מלכהון ורזא דמלה אל אשר

107

תיקוני זוהר תקונא חמיסר

 זוגיה מצה שמורה לגבי בגין דנטר טיפה דיליה ומאן דפגים טיפה דיליה איתקרי בת זוגיה מצה פרוסה לחם עני ורזא דמלה כל מאן דמזלזל בנהמא או בפירורין דנהמא דאינון טפין בכזית עניות קא רדיף אבתריה אלא צריך לנטרא טפין דיליה דלא יזריק לון באתר דלא אצטריך ובגין דא אוקמוהו מארי מתניתין אוקירו לנשייכו בגין דתתעתרו ואוקירו דילהון לנטרא טפה קדמאה דלא יעביד בה פסולת דפסולת דאברהם ויצחק גרים לאומה דעשו וישמעאל ישתעבדון בבניהון בגלותא ונסיונא דילהון באשא וסכינא שזיב לון משרפה והרג דילהון יעקב בגין דלא הוה ביה פסולת אתמר בזרעיה בגלותא וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אתמר הכא

108

תיקוני זוהר תקונא תמני סרי

 שכינתא בצלותא דיליה לגבי קודשא בריך הוא קודשא בריך הוא נחית לקבל צלותיה ושכינתיה אקדימת [נ"א והכי כד בר נש נחית לקודשא בריך הוא בצלותיה לגבי שכינתא מיד שכינתא אקדימת] לאפתחא ליה הדא הוא דכתיב (בראשית כ"ד) ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יצאת ודא איהו רזא דאוקמוה מארי מתניתין אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע אני שהוא מטורף וטורפין לו צלותיה באנפוי ובגין דא ויהי הוא טרם כלה לדבר ולמללא בצלותיה בשם יקו"ק מיד שכינתא נפקת לגביה לקבליה ובגיניה נחתת שכינתא לרגלוי הדא הוא דכתיב (תהלים פ"ה) צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו

109

תיקוני זוהר תקונא תשסרי

 שמות ב') וישב על הבאר וכתיב (תהלים צ') תפלה למשה איש האלקי"ם וכו' איהו שלטנותיה בשבעה רקיעין צדיק איהי רקיע דפליג בין מיא למיא בין ים עלאה דאיהי אימא עלאה ובין ים תתאה דאיהי אימא תתאה ועליה אתמר אין בין מים עליונים למים התחתונים אלא כמלא נימא כמה דאוקמוהו מארי מתניתין והאי נימא איהו צדיק ולאו למגנא אוקמוהו קדמאין דקודשא בריך הוא מדקדק עם הצדיקים אפילו כחוט השערה ולית נימא ונימא דשערה דעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא עלאה והאי נימא איהי ו' מבועא דיליה י' דסלקא באוירא עד אין סוף ונחתא עד אין תכלית ואיהי עשר ובגינה אתמר עשר אמות

110

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין

 תשכבון בין שפתים אל תקרא אם אלא אם זכאה איהו מאן דסליק לה בצלותיה דמצלי בשפווי לעילא לגבי בעלה בצלותא דשחרית סלקא בשמא דאתקרי א"ל הא"ל הגדול ודאי בצלותא דמנחה סליקת בשמא דאתקרי אלקי"ם בצלותא דערבית סליקת בשמא דאתקרי יקו"ק ורזא דמלה א"ל אלקי"ם י"י דבר ויקרא ארץ ואמרו מארי מתניתין דצריך בר נש בצלותיה לשהות שעה אחת קדם דמצלי ושעה אחת לבתר דמצלי ורזא דמלה דישהא בצלותיה שעתא חדא בגין דאתמר והאיש משתאה לה מחריש ההוא דאתמר ביה י"י איש מלחמה ולבתר דשהא ליה בר נש וצלי אם שגורה תפלתו בפיו בודאי אתקבל צלותיה ורזא דמלה בר נש צריך

1234567891011121314151617181920