משרת משה (עטייה) הלכות חגיגה פרק א

משרת משה (עטייה) הלכות חגיגה פרק א

  


הלכה ב
[ב] ומצוה להביא כפי עשרו שנא' כמתנת ידו. נ"ב לכאורה קצת קשה דאי ממ"ש כמתנת ידו שמא ידו יד כהה והוא קופץ ואין ידו פתוחה בהרחבה ומה ראיה מזה, ונראה דסמך רבינו אסיפא דקרא שאמר כברכת ה' אלהיך וכו' ומשמע דכשהשי"ת ברכו והעשירו חייב לפתוח כפי עשרו ולהכי סיים הכתוב כן להורות להאמור.